Luận văn Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Vạn Phúc

ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu. Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng thúc đẩy mở cửa hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới và đã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như: kinh tế, chính trị, văn hoá . Ngày 7/11/2006 vừa qua, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), mở ra một bước ngoặc quan trọng cho Đất Nước nói chung và cho nền kinh tế nói riêng. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các doanh nghiệp cần được đối xử bình đẳng trên một sân chơi chung, “Mạnh thắng, yếu thua” đó là quy luật tất yếu của nền kinh tế nhiều cơ hội nhưng cũng đầy những thách thức. Sự đào thải khắc nghiệt ấy đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét thận trọng trong từng bước đi, từng yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của mình, trong đó vấn đề “Tài Chính” là vấn đề quan trọng hàng đầu. Như chúng ta đã biết “Tài Chính” quyết định đến sự tồn tại, phát triển và cả sự suy vong của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải tìm hiểu và phân tích để phát huy những mặt mạnh trong công tác tài chính đồng thời phát hiện kịp thời những mặt yếu kém nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Vì sự cần thiết trên, nên em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là “Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Vạn Phúc” . 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. Qua thời gian thực tập tại công ty Vạn Phúc em thấy rằng trong những năm qua, công ty chưa có hoạt động phân tích tình hình tài chính. Khi nghiên cứu sơ bộ các báo cáo tài chính, cho thấy mặc dù tình hình kinh doanh của công ty có lãi, nhưng tỷ suất lợi nhuận thu được là chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực hiện có của công ty. Không những thế, trong hai năm 2004 và 2005 tình hình thanh toán của công ty có dấu hiệu mất cân đối. Do đó yêu cầu đối với Phân tích và đánh giá tình hình tài chính Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 2 SVTH: Lê Thị Phương Bích công ty Vạn Phúc là phải đi sâu nghiên cứu để hiểu rõ hơn tình hình tài chính của công ty, từ đó đưa ra những nguyên nhân tồn tại và biện pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 1.2.1. Mục tiêu chung. Phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính nhằm tìm ra những mặt mạnh và cả những mặt bất ổn, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời để phát huy ở mức cao nhất hiệu quả sử dụng vốn 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 􀀹 Đánh giá khái quát tình hình tài chính 􀀹 Phân tích kết cấu tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 􀀹 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty 􀀹 Phân tích hiệu quả kinh doanh 􀀹 Phân tích các tỷ số tài chính thông qua các báo cáo tài chính của công ty. 􀀹 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời của vốn và nguồn vốn 1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. 1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định. Giả thiết cho rằng tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại Vạn Phúc hoàn toàn ổn định và có xu hướng phát triển. Để kiểm chứng điều đó, đứng trên góc độ nhà phân tích tình hình tài chính, chúng ta sẽ thực hiện một loạt các phương pháp phân tích trên hệ thống báo cáo tài chính của công ty. 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu. 􀀹 Sự biến động của vốn và nguồn vốn như thế nào? 􀀹 Cơ cấu vốn và nguồn vốn có hợp lý hay không? 􀀹 Nguồn vốn xuất phát từ đâu? Công ty sử dụng có hợp lý chưa? 􀀹 Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? 􀀹 Khả năng thanh toán của doanh nghiệp có mạnh không? 􀀹 Xu hướng tăng giảm các chỉ tiêu tài chính là tốt hay xấu? 􀀹 Những điểm mạnh và điểm yếu kém về tài chính của công ty ở đâu? Phân tích và đánh giá tình hình tài chính Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 3 SVTH: Lê Thị Phương Bích 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 1.4.1. Không gian nghiên cứu. Trong đề tài này, em tập trung nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại Vạn Phúc, 411 Quốc lộ 1, Cái Răng, Châu Thành, Cần Thơ. MỤC LỤC __________________________________________________ ______ Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu. .1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. .2 1.2.1. Mục tiêu chung. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2 1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. .2 1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định. .2 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.4.1. Không gian nghiên cứu .3 1.4.2. Thời gian nghiên cứu 3 1.5. LƯỢC KHẢO CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 4 2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. .4 2.1.2. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính .4 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 5 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu. .5 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu. 5 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 5 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC .12 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC. .12 3.1.1. Giới thiệu chung. 12 3.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban .12 3.2. SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (2004 – 2006) .13 Phân tích và đánh giá tình hình tài chính Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên vii i SVTH: Lê Thị Phương Bích 3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 15 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC .16 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN .16 4.1.1. Đánh giá khái quát sự biến động về vốn và nguồn vốn 16 4.1.2. Phân tích tình hình vốn kinh doanh. .23 4.1.3. Phân tích tình hình nguồn vốn kinh doanh. 28 4.1.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn. .31 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .35 4.2.1. Tình hình doanh thu 36 4.2.2. Tình hình chi phí .37 4.2.3. Tình hình lợi nhuận .39 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY .43 4.3.1. Phân tích tình hình thanh toán của công ty .43 4.3.2. Phân tích khả năng thanh toán của công ty. .46 4.3.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách Nhà Nước. 50 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH. .51 4.4.1. Nhóm các tỷ số về kết cấu tài chính. 51 4.4.2. Nhóm các tỷ số hiệu suất sử dụng vốn. 53 4.4.3. Nhóm các tỷ số về khả năng sinh lợi 57 4.4.4. Tóm tắt đánh giá các tỷ số tài chính. 60 4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT. .62 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC .66 5.1. NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TY .66 5.1.1. Về cơ cấu tài chính .68 Phân tích và đánh giá tình hình tài chính Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên ix SVTH: Lê Thị Phương Bích 5.1.2. Về hoạt động kinh doanh 68 5.1.3. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. .68 5.1.4. Về hiệu quả sử dụng vốn. .69 5.2. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 69 5.2.1. Dự đoán sơ bộ những nhân tố ảnh hưởng đến công ty trong năm tới. .69 5.2.2. Điều chỉnh lại cơ cấu tài chính. 70 5.2.3. Nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh .71 5.2.4. Hạn chế rủi ro trong thanh toán. .72 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 6.1. KẾT LUẬN. 73 6.2. KIẾN NGHỊ .73 6.2.1. Đối với cơ quan chức năng .74 6.2.2. Đối với công ty. 74 PHỤ LỤC xii TÀI LIỆU THAM KHẢO xv

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY