Luận văn Phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí Tại công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Mêkông

MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1 1.1.Sự cần thiết của đề tài .1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Giới hạn của đề tài 2 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3 2.1.1. Phân tích chung vê tình hình tiêu thụ hàng hóa .3 2.1.2. Nhũng yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ 3 2.1.2.1. Yếu tố chủ quan .3 2.1.2.2. Yếu tố khách quan 7 2.1.3. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .8 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ MÊKÔNG .10 3.1. GỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY PETROMEKONG 10 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 10 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty .13 3.1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 13 3.1.2.2. Các sản phẩm kinh doanh chủ yếu 14 3.1.3. Những mặt còn hạn chế của công ty PETROMEKONG 14 3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM DẦU KHÍ TẠI CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ MÊKÔNG .15 3.3.1. Khái quát tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty 15 3.3.1.1. Đánh giá kết quả tiêu thụ theo số lượng 15 3.3.1.2. Đánh giá kết quả tiêu thụ theo giá trị 24 3.3.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng sản phẩm đến doanh thu tiêu thụ 31 3.3.3. Thị trường tiêu thụ .44 3.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 44 3.4.1.1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty .44 GVHD: Ts. Lê khương Ninh 7 SVTH: Nguyễn Thị Bé Ghí Phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty PETROMEKONG 3.4.1.2. Các tỷ số về doanh lợi .50 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM DẦU KHÍ TẠI CÔNG TY PETROMEKONG .55 4.1. Yếu tố chủ quan 55 4.1.1. Tình hình cung cấp 55 4.1.2. Chất lượng, chủng loại, cơ cấu hàng hoá .58 4.1.3. Phương thức bán hàng, chiến lược tiếp thị 59 4.1.4. Tổ chức và kỹ thuật thương mại 60 4.1.Yếu tố khách quan .61 4.2.1. Yếu tố thuộc về chính sách nhà nước 61 4.2.2. Yếu tố thuộc về xã hội .61 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY PETROMEKONG .63 5.1. Tăng cường quảng cáo dưới mọi hình thức 63 5.2. Tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng đại lý, tổng đại lý .65 5.3. Đầu tư xây dựng thêm các kho, cửu hàng xăng dầu .65 5.4. Phát triển nguồn nhân lực .66 5.5. Mở rộng mạng lưới kênh phân phối .66 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 6.1. Kết luận .67 6.2. Kiến nghị .68 6.2.1. Kiến nghị với công ty 68 6.2.2. Kiến nghị với chính phủ .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tự giao chỉ tiêu cho mình, thường xuyên trả lời các câu hỏi: Sản xuất cái gì? Sản xuất bao nhiêu? Và sản xuất cho ai? Thị trường trở thành chiếc gương soi, là nơi có sức mạnh ấn định mọi hành vi và cách ứng xử của doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp, tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của một vòng chu chuyển vốn; là quá trình chuyển đổi tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Tiêu thụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì thông qua kết quả tiêu thụ thì tính hữu ích của sản phẩm hàng hóa ở doanh nghiệp mới được thị trường thừa nhận về khối lượng, chất lượng, mặt hàng và thị hiếu của người tiêu dùng. Từ đó, doanh nghiệp thu hồi được toàn bộ chi phí có liên quan đến chế tạo sản phẩm hoặc giá vốn của hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý chung. Trong khi đó, mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp là lợi nhuận, và lợi nhuận được thực hiện thông qua kết quả tiêu thụ. Lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng nhất của hoạt động sản xuất kinh doanh, là nguồn bổ sung vốn tự có trong kinh doanh và là nguồn hình thành các loại quỹ ở doanh nghiệp. Để đảm bảo kinh doanh được liên tục phát triển, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình tiêu thụ, chỉ khi doanh nghiệp thực hiện công tác tiêu thụ đạt hiệu quả thì doanh nghiệp mới có thể tăng doanh thu cho mình, và từ việc tăng doanh thu thì doanh nghiệp mới có cơ hội đạt được nhiều lợi ích trong kinh doanh. Do đó việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ hàng hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thông qua đó, nó còn giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế của công tác này, và có biện pháp đối phó kịp thời nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, khai thác những tiềm năng sẵn có, giúp cho công tác tiêu thụ hàng hóa ngày càng được hoàn thiện và tiến bộ hơn. Do nhận thức được tầm quan trọng đó của quá trình tiêu thụ, cho nên em đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty TNHH Dầu Khí MêKông” để nghiên cứu. GVHD: Ts. Lê khương Ninh 10 SVTH: Nguyễn Thị Bé Ghí Phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty PETROMEKONG 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1. Mục tiêu chung: Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề trọng tâm như sau: phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí của công ty TNHH dầu khí Mêkông qua ba năm từ 2004 - 2006, từ đó tìm ra một số biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: Trong việc phân tích tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty TNHH dầu khí MêKông thì đề tài sẽ tập trung phân tích các nội dung sau: Phân tích tình hình tiêu thụ dầu khí về mặt số lượng tiêu thụ trong ba năm từ 2004-2006. Phânt tích doanh thu tiêu thụ các sản phẩm dầu khí từ năm 2004-2006. Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhân tố khối lượng và giá bán của các sản phẩm dầu khí đến doanh thu tiêu thụ bằng phương pháp thay thế liên hoàn. Phân tích thị trường tiêu thụ các sản phẩm dầu khí. Phân tích khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của các sản phẩm dầu khí từ năm 2004-2006 thông qua các tỷ số về doanh lợi. Từ đó, nhận ra được những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế trong quá trình xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty. Và tìm một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ, mà thông qua việc đẩy mạnh tiêu thụ chính là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3.1. Không gian: Công ty TNHH Dầu Khí Mêkông 1.3.2. Thời gian: Từ 5/3 – 11/ 06/ 2007 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tiêu thụ các sản phẩm dầu khí tại công ty TNHH Dầu khí PetroMekong từ năm 2004 – 2006. 1.4. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Do PetroMekong là một công ty TNHH nên công ty kinh doanh rất nhiều mặt hàng, do thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các sản phẩm xăng dầu chủ yếu của công ty mà thôi, còn những mặt hàng kinh doanh phụ của công ty như: gas, phân bón, thì đề tài không đề cập đến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY