Luận văn Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau

MỤC LỤC Bìa .i Lời cam đoan ii Lời cảm tạ iii Nhận xét của cơ quan thực tập .iv Bản nhận xét luận văn tốt nghiệp đại học .v Mục lục vi Danh mục biểu bảng ix Danh mục hình x Danh sách các từ viết tắt xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . .1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn .2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 1.2.1. Mục tiêu tổng quát .3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1. Không gian 3 1.3.2. Thời gian .3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .4 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN .4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .5 2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 5 2.1.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại .7 2.1.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 8 2.1.4. Hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng thương mại 10 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại .12 2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn và cho vay vốn của Ngân hàng Thương mại . 13 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .15 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU 16 3.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH CÀ MAU 16 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 16 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .16 3.2. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU .17 3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 17 3.2.2. Cơ cấu tổ chức 19 3.2.3. Các loại hình hoạt động 19 3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Cà Mau qua 3 năm .20 3.2.5. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Ngân hàng Công Thương Cà Mau 21 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU 24 4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG .24 4.1.1. Phân tích sự biến động và cơ cấu vốn của Ngân hàng 24 4.1.2. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng .27 4.1.3. Phân tích hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng qua các chỉ số 32 4.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY .35 4.2.1. Doanh số cho vay .37 4.2.2. Tình hình thu nợ 42 4.2.3. Tình hình dư nợ . 46 4.2.4. Tình hình nợ quá hạn 50 4.2.5. Phân tích hiệu quả cho vay vốn của Ngân hàng qua các chỉ số 56 4.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU .59 4.3.1. Môi trường .59 4.3.2. Đối thủ cạnh tranh .59 4.3.3. Chính sách pháp luật 60 4.3.4. Về phía khách hàng .60 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU .62 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 62 5.1.1. Hoạt động huy động vốn 62 5.1.2. Hoạt động cho vay vốn 62 5.2. GIẢI PHÁP 63 5.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn .63 5.2.2. Đối với hoạt động cho vay vốn 66 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .68 6.1. KẾT LUẬN .68 6.2. KIẾN NGHỊ .69 6.2.1. Đối với chính quyền địa phương .69 6.2.2. Đối với Ngân hàng Công Thương Cà Mau .71 6.2.3. Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam .71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY