Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long

Luận văn dài 90 trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3 1.3.1. Không gian nghiên cứu . 3 1.3.2. Thời gian nghiên cứu 3 1.3.3. Giới hạn nội dung . 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN . 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5 2.1.1.Khái niệm, bản chất, chức năng của Ngân h àng thương mại 5 2.1.1.1. Khái niệm . 5 2.1.1.2. Bản chất của ngân hàng thương mại 5 2.1.1.3. Chức năng của ngân hàng thương mại . 5 2.1.2.Một số khái niệm về hoạt động tín dụng . 6 2.1.2.1. Khái niệm tín dụng 6 2.1.2.2. Các hình thức tín dụng 6 2.1.2.3. Vai trò và ý nghĩa của tín dụng . 7 2.1.3. Một số quy định chung về tín dụng tại Ngân h àng . 8 2.1.3.1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng 8 2.1.3.2. Thực hiện quy định về quản lý ngoại hối 8 2.1.3.3. Giải thích từ ngữ 8 2.1.3.4. Quyền tự chủ cho vay của NHPN . 9 2.1.3.5. Nguyên tắc cho vay và điều kiện cho vay . 10 2.1.3.6. Thể loại và thời hạn cho vay 11 2.1.3.7. Những nhu cầu vốn không được cho vay 11 2.1.3.8. Lãi suất cho vay, mức cho vay và giới hạn cho vay 12 2.1.3.9. Trả nợ gốc và lãi 13 2.1.3.10. Hồ sơ vay vốn và quy trình cho vay 14 2.1.3.11. Phương thức cho vay . 18 2.1.3.12. Những trường hợp không được cho vay và hạn chế cho vay . 22 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 22 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 22 2.2.2. Phương pháp phân tích 23 2.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG . 23 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL . 26 3.1. Quá trình hình thành và phát triển 26 3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của hệ thống NHPN . 26 3.1.2. Quá trình hình thành và phát tri ển của chi nhánh . 27 3.2. Cơ cấu tổ chức NHTMCP PHƯƠNG NAM chi nhánh ĐBSCL . 28 3.2.1. Ban Giám đốc . 28 3.2.2. Phòng hành chính nhân sự . 28 3.2.3. Phòng nghiệp vụ kinh doanh 28 3.2.4. Phòng kế toán ngân quỹ . 29 3.2.5. Phòng kiểm soát nội bộ 29 3.3. Chức năng và nhiệm vụ của NHTMCP PHƯƠNG NAM chi nhánh ĐBSCL 30 3.3.1. Nguyên tắc hoạt động của chi nhánh . 30 3.3.2. Huy động vốn 30 3.3.3. Cấp tín dụng . 31 3.3.4. Nhiệm vụ của chi nhánh . 31 3.3.5. Các hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh . 32 3.4. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 – 2008 32 3.5. Phương hướng hoạt động năm 2009 . 36 3.5.1. Mục tiêu phấn đấu 36 3.5.2. Những chương trình chính của chi nhánh . 37 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL 38 4.1. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm 38 4.2. Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm từ 2006 -2008 . 45 4.2.1. Phân tích doanh số cho vay 45 4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế . 46 4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn 49 4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ 51 4.2.2.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 52 4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn 55 4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ 57 4.2.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế . 58 4.2.3.2. Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn . 61 4.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu . 63 4.2.4.1. Phân tích tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế . 63 4.2.4.2. Phân tích tình hình nợ xấu theo thời hạn . 64 4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 – 2008 . 66 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL 69 5.1. Đánh giá chung hoạt động tín dụng của Ngân hàng từ 2006-2008 . 69 5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng . 73 5.2.1. Biện pháp mở rộng hoạt động tín dụng . 73 5.2.2. Biện pháp mở rộng quan hệ với khách hàng . 74 5.2.3. Biện pháp về hỗ trợ và trang bị thêm thiết bị công nghệ thông tin 75 5.2.4. Biện pháp mở rộng đa dạng hóa các sản phẩm của ngân hàng 75 5.2.5. Giải pháp hạn chế rủi ro 76 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 77 6.1. KẾT LUẬN 77 6.2.KIẾN NGHỊ 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY