Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng quốc tế Việt Nam chi nhánh cần thơ

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU ---------------------------------------------------------------------1 1.1ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------------1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài -------------------------------------------------1 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn-------------------------------------------------------2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU---------------------------------------------------------------2 1.2.1Mục tiêu chung------------------------------------------------------------------------2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -----------------------------------------------------------------------2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU-----------------------------------------------------------------2 1.3.1 Không gian----------------------------------------------------------------------------2 1.3.2 Thời gian ------------------------------------------------------------------------------2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ---------------------------------------------------------------3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO-----------------------------------------------3 CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU -----------------------------------------------------------------------------------------------4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN-------------------------------------------------------------------4 2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại ---------------------------------------------4 2.1.2 Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại --------------------6 2.3.1 Mô hình CAMEL --------------------------------------------------------------------8 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------------ 14 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin ------------------------------------------------- 14 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu---------------------------------------------------------- 14 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIB CHI NHÁNH CẦN THƠ 17 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ ---------------------------------------------------------------------------------- 17 3.1.1 Vị trí địa lí và Đặc điểm kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ -------------- 17 3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển VIBBank Cần Thơ ----------------------- 18 3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy VIBBank Cần Thơ ------------------------------------ 19 3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUA 3 NĂM ---------------------------------------------------------------------------------- 22 3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG CỦA NH TRONG NĂM 2009 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO----------------------------------------------------------------------------- 22 3.3.1 Mục tiêu hoạt động ---------------------------------------------------------------- 22 3.3.2 Định hướng hoạt động trong năm 2009 và những năm tiếp theo----------- 23 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA VIB CT ------------------- 24 4.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH CAMEL 25 4.1.1 Vốn (Capital) ----------------------------------------------------------------------- 25 4.1.2 Tài sản (Assets)--------------------------------------------------------------------- 33 4.1.3 Quản trị (Management) ----------------------------------------------------------- 51 4.1.4 Phân tích khả năng sinh lợi qua các chỉ tiêu tài chính (Earning)------------ 54 4.1.5 Thanh khoản (Liquidity) ---------------------------------------------------------- 59 4.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THEO PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN 4.2.1 Thu nhập ---------------------------------------------------------------------------- 62 4.2.2 Chi phí ------------------------------------------------------------------------------ 69 4.2.3 Lợi nhuận---------------------------------------------------------------------------- 76 CHƯƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 81 5.1 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN----------------------------------------- 81 5.2 ĐỐI VÓI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ---------------------------------------------------------------------------------- 84 5.2.1. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa rủi ro tín dụng---------------------- 84 5.2.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng ---------------------------------------------------- 85 5.2.3. Linh hoạt trong công tác thu nợ ------------------------------------------------- 85 5.2.4. Thay đổi cơ cấu tín dụng --------------------------------------------------------- 86 5.3 PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ NH -------------- 87 5.4 VỀ CHI PHÍ-------------------------------------------------------------------------------- 87 5.5. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÍ, NHÂN VIÊN NH NGÂN HÀNG 88 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ---------------------------------------------- 89 6.1 KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------- 89 6.2 KIẾN NGHỊ-------------------------------------------------------------------------------- 91 6.1.2 Đối với Hội Sở --------------------------------------------------------------------- 91 6.2.2 Đối với VIB Cần Thơ ------------------------------------------------------------- 92 6.2.3 Đối với chính quyền địa phương------------------------------------------------- 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO-------------------------------------------------------------------- 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY