Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2006-2008

MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu . 2 1.4.1. Thời gian . 2 1.4.2. Đối tượng nghiên cứu 3 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4 2.1. Phương pháp luận 4 2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại . 4 2.1.2. Một số định nghĩa liên quan . 6 2.1.3. Tổng quan về rủi ro tín dụng 8 2.2. Phương pháp nghiên cứu 9 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu và các chỉ tiêu cần phân tích 9 2.2.2. Các chỉ tiêu cần phân tích 10 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 13 Chương 3: THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) CHI NHÁNH VĨNH LONG 14 3.1. Giới thiệu chung 14 3.1.1. Giới thiệu về ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam . 14 3.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Vĩnh Long 16 3.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Vĩnh Long 17 3.3. Chức năng nhiệm vụ 23 3.4. Thuận lợi và khó khăn 26 3.4.1. Thuận lợi . 26 3.4.2. Khó khăn . 26 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 28 4.1. Tình hình nguồn vốn 28 4.1.1. Vốn huy động 30 4.1.2. Tiền gửi tiết kiệm của tổ chức tài chính 34 4.1.3. Nguồn vốn khác . 34 4.1.4. Vốn và các quỹ 34 4.2. Tình hình sử dụng vốn . 34 4.2.1. Tình hình doanh số cho vay . 35 4.2.2. Tình hình thu nợ 41 4.2.3. Tình hình dư nợ . 46 4.2.4. Tình hình nợ xấu 50 4.3. Đánh giá hiệu quả tín dụng 54 4.3.1. DN ngắn hạn /Tổng DN . 54 4.3.2. DN trung, dài hạn/Tổng DN . 54 4.3.3. Dư nợ trên vốn huy động . 55 4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng . 55 4.3.5. Hệ số thu hồi nợ . 55 4.3.6. Tỷ lệ nợ xấu . 56 4.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 56 4.4.1. Thu nhập 56 4.4.2. Chi phí . 60 4.5. Đánh giá khả năng sinh lợi của ngân hàng . 64 4.6.1. Hệ số chênh lệch lãi . 64 4.6.2. Hệ số doanh lợi 65 4.6.3. Hệ số sử dụng tài sản . 65 4.6.4. Hệ số ROA 65 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỢI 67 5.1. Tóm tắt kết quả 67 5.2. Đề ra giải pháp 69 5.2.1. Giải pháp điều chỉnh nguồn vốn . 69 5.2.2. Giải pháp về tình hình cho vay . 70 5.2.3. Nâng cao khả năng thu nợ 70 5.2.4. Giảm thiểu nợ xấu 71 5.2.5. Nâng cao khả năng sinh lợi 71 5.2.6. Hạn chế rủi ro. . 72 I. Kết luận . 73 II. Kiến nghị . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY