Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng trung hạn và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang

Luận văn dài 92 trang Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1 1.1. Sự cần thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3 1.2.1. Mục tiêu chung 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu 3 1.3.1. Không gian 3 1.3.2. Thời gian 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 2.1. Phương pháp luận 4 2.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 4 2.1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng trong ngân hàng 5 2.1.2.1. Khái niệm tín dụng 5 2.1.2.2. Nội dung phân tích hoạt động tín dụng 5 2.1.2.3. Nguyên tắc của tín dụng 7 2.1.2.4. Hợp đồng tín dụng 8 2.1.2.5. Điều kiện cấp tín dụng 8 2.1.2.6. Tín dụng trung và dài hạn 9 2.1.2.7. Rủi ro tín dụng 10 2.1.3. Những chỉ tiêu được sử dụng để phân tích và đánh giá 11 2.2. Phương pháp nghiên cứu 12 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 13 2.2.2.1. Phương pháp so sánh 13 2.2.2.2. Dùng các chỉ số để phân tích và đánh giá 13 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG 14 3.1. Vài nét về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 14 3.2. Giới thiệu chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang 14 3.3. Sơ đồ tổ chức ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang 15 3.3.1. Sơ đồ tổ chức 15 3.3.2. Chức năng của từng bộ phận 16 3.4. Quy trình xét duyệt cho vay 17 3.5. Đánh giá chung về hoạt động của ngân hàng 18 3.5.1. Tình hình nguồn vốn 18 3.5.2. Tình hình tài sản 25 3.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 29 Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẬU GIANG 32 4.1. Phân tích tổng quát tình hình hoạt động tính dụng của ngân hàng 32 4.1.1. Về tình hình dư nợ và vòng quay vốn tín dụng 33 4.1.2. Tình hình nợ xấu, tổng quỹ dự phòng và tổng giá trị tài sản đảm bảo 37 4.2. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn 39 4.2.1. Về tình hình dư nợ trung và dài hạn 40 4.2.2. Về vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn 40 4.2.3. Hệ số thu nợ của ngân hàng trong ba năm qua 42 4.2.4. Về tình hình nợ xấu trung và dài hạn 43 4.3. Phân tích hoạt động tính dụng trung và dài hạn theo ngành kinh tế 44 4.3.1. Tình hình dư nợ trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế 44 4.3.2. Vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn theo nganh kinh tế 48 4.3.3. Tình hình thu nợ trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế 50 4.3.3. Nợ xấu trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế 52 4.3.4. Phân tích chỉ số nợ xấu trên dư nợ trung và dài hạn phân theo ngành kinh tế 56 4.4. Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp 58 4.4.1. Dư nợ trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp 58 4.4.2. Phân tích tình hình nợ xấu trung và dài hạn phân theo loại hình DN 64 4.4.3. Phân tích chỉ số nợ xấu trên dư nợ trung và dài hạn phân theo loại hình doanh nghiệp 68 4.5. Tổng hợp nhữ nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng trong ba năm qua 70 Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 71 5.1. Những mặt đạt được và hạn chế của ngân hàng 71 5.1.1. Những mặt đạt được trong ba năm qua 71 5.1.2. Những còn hạn chế 73 5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 75 5.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động 77 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. Kết luận 78 6.2. Kiến nghị 79 6.2.1. Kiến nghị đối với NHNN 79 6.2.2. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT TW 80 6.2.3. Kiến nghị đối với Chính quyền địa phương 81 6.2.4. Kiến nghị đối với Ban giám đốc NHNo&PTNT Hậu Giang 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY