Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐÈ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện chủ trương đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nen kinh tế nước ta đang trên đà chuyển dịch mạnh mẽ theo cơ chế thị trường, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đấy nhanh tiến độ hội nhập với kinh tế thế giới. Đối với một quốc gia có hơn 80% dân số là nông dân như Việt Nam, việc phát triển sản xuất nông nghiệp chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng. Đe góp phan thúc đẩy nen kinh tế phát triển và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa -hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thì can phải có vốn và tín dụng. Đe đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển mạnh mẽ nhất định phải có sự đau tư thích đáng của nhà nước, của các ngành trong đó không thể xem nhẹ vai trò của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Là một chi nhánh trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh NHNo& PTNH huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với vai trò là một tổ chức tài chính trung gian trong nen kinh tế, hoạt động theo phương châm “Đi vay để cho vay” đã làm cho một bộ phân lớn vốn trong xã hội vân động từ nơi tạm th ời th ừa vốn sang nơi tạm thời thiếu vốn, để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nen kinh tế. Trên cơ sở nguồn vốn huy động được NHNo&PTNH huyện Hồng Ngự đã đau tư vào khu vực tạm thời thiếu vốn thông qua nghiệp vụ tín dụng tạo ra hiệu quả kinh tế, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Cho vay hộ nông dân là một vấn đe đang được các Ngân hàng thương mại quan tâm. Hộ sản xuất đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nước ta, hơn 50% giá trị tổng sản lượng tạo ra hàng năm là do hộ sản xuất. Do đó phát triển kinh tế hộ theo mô hình thích hợp là một yêu cầu cấp thiết của nước ta trong giai đoạn trước mắt và tương lai. Việc cho vay hộ sản xuất là nhằm tạo điều kiện khuyến khích nông nghiệp phát triển sản xuất ra hàng hóa, nông ngư nghiệp, mở các ngành nghe sản xuất mới, tạo công ăn việc làm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngành nông nghiệp, góp phan xây dựng một nông thôn giàu có, văn minh. Xuất phát từ những lý do trên mà tôi chọn đe tài “Phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ” để nghiên cứu. 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tien Tổng kết những kiến thức đã được học ở trường trong 4 năm qua để áp dụng vào thực tế phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xu ất. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐÈ TÀI 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động cho vay tín dụng đối với hộ sản xuất, đưa ra những biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả đau tư. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu tình hình hoạt động tín dụng. - Phân tích hoạt động cho vay tín dụng đối với hộ sản xuất. - Nêu ra những tồn tại mà Ngân hàng đang gặp phải trong hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 1.3 PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu Hoạt động hiện nay của ngân hàng rất đa dạng và phong phú. Do th ời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế, vì vây đe tài chỉ tập trung vào phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại địa bàn huyện. Mặc dù đã được sự chỉ dẫn tân tình của quý thay cô ở trường và các cô chú, anh chị tại cơ quan thực tập nhưng đe tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thay cô và các bạn nhiệt tình góp ý để luân văn của em được hoàn thiện hơn. 1.3.2 Thời gian nghiên cứu - Luân văn được thực hiện trong thời gian từ tháng 2 đến cuối tháng 4 năm 2008. - Số liệu được sử dụng để phân tích đề tài được lấy chủ yếu là từ năm 2005 - 2007 từ phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Hồng Ngự. 1.3.3 Đoi tượng nghiên cứu - Nêu một số lý do vì sao chọn đe tài này để nghiên cứu, thu thập số liệu từ những nguồn nào và thời gian, không gian thực hiện đe tài. Từ đó đặt ra một số mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể của việc nghiên cứu. - Đưa ra một số khái niệm liên quan đến đe tài nghiên cứu và cách thu thập cũng như các phương thức nghiên cứu, phân tích các số liệu đã thu thập được. - Giới thiệu ve NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự: Sự hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng của các phòng ban. - Giới thiệu kết quả hoạt động của NHNo & PTNT huyện Hồng Ngự qua 3 năm từ 2005 đến 2007 và một số thuận lợi, khó khăn mà Ngân hàng gặp phải. - Đưa ra các giải pháp khắc phục và kết luân cho từng chương rồi sau đó kiến nghị để Ngân hàng có phương hướng ho ạt động tố t hơn trong tương lai. 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU - Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn theo ngành kinh doanh. - Tài liệu giới thiệu tổ chức và hoạt động NHNo & PTNT Việt Nam. - Các bản báo cáo của Ngân hàng đối với Ngân hàng Tỉnh viết ve tình hình hoạt động của Ngân hàng qua các năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY