Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Vĩnh Long

MỤC LỤC Trang CHưƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 1.2.1. Mục tiêu chung . 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1. Không gian nghiên cứu 3 1.3.2. Thời gian nghiên cứu 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 4 1.4. LưỢC KHẢO TÀI LIỆU . 4 CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5 2.1 PHưƠNG PHÁP LUẬN . 5 2.1.1. Các khái niệm, bản chất, chức năng của tín dụng 5 2.1.2. Một số vấn đề về huy động vốn . 6 2.1.2.1. Khái niệm về huy động vốn 6 2.1.2.2. Các hình thức huy động vốn 7 2.1.3. Các khái niệm liên quan đến sử dụng vốn 8 2.1.3.1. Khái niệm cho vay . 9 2.1.3.2. Hình thức cho vay . 9 2.1.3.3. Điều kiện cho vay 10 2.1.3.4. Đối tượng cho vay . 10 2.1.3.5. Qui trình cho vay 11 2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và cho vay vốn của Ngân hàng 12 2.2 PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14 2.2.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu . 14 CHưƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG . 16 3.1. KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG . 16 3.1.1 Cơ cấu tổ chức của BIDV Vĩnh Long . 16 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của BIDV Vĩnh Long 17 3.1.2.1. Ban Giám Đốc . 17 3.1.2.2. Khối tín dụng . 18 3.1.2.3. Khối dịch vụ khách hàng 19 3.1.2.4. Khối quản lý nội bộ . 19 3.1.2.5. Khối đơn vị trực thuộc . 20 3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV VĨNH LONG TỪ NĂM 2007 – 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 . 20 3.2.1. Phân tích khoản mục doanh thu . 21 3.2.1.1. Phân tích khoản mục thu từ lãi . 23 3.2.1.2. Phân tích khoản mục thu ngoài lãi 24 3.2.2. Phân tích khoản mục chi phí . 24 3.2.2.1. Phân tích khoản mục chi cho lãi 25 3.2.2.2. Phân tích khoản mục chi ngoài lãi 26 3.2.3. Phân tích khoản mục lợi nhuận 27 3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA BIDV VĨNH LONG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG . 28 3.3.1. Thuận lợi . 28 3.3.1.1. Yếu tố bên ngoài 28 3.3.1.2. Yếu tố bên trong 29 3.3.2. Khó khăn . 29 3.3.2.1 Yếu tố bên ngoài . 29 3.3.2.2. Yếu tố bên trong 29 CHưƠNG 4: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI BIDV VĨNH LONG TỪ 2007 – 9THÁNG ĐẦU NĂM 2010 30 4.1 PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN TẠI BIDV VĨNH LONG. . 30 4.1.1. Phân tích vốn huy động . 31 4.1.2. Phân tích vốn điều chuyển 32 4.1.3. Phân tích vốn hoạt động và các quỹ 33 4.1.4. Phân tích vốn khác 34 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV VĨNH LONG 35 4.2.1. Phân tích tình hình huy động vốn bằng tiền gửi 36 4.2.1.1. Phân loại theo thành phần kinh tế 37 4.2.1.2. Phân loại theo mục đích gửi tiền . 39 4.2.1.3. Phân loại theo kỳ hạn . 42 4.2.1.4 Phân loại theo loại tiền 46 4.2.2. Phân tích tình hình huy động vốn bằng giấy tờ có giá . 49 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN GIAI ĐOẠN 2007 – 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 TẠI BIDV VĨNH LONG . 50 4.3.1. Phân tích doanh số cho vay tại BIDV Vĩnh Long 50 4.3.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng 52 4.3.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế . 54 4.3.1.3. Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế 58 4.3.2. Phân tích doanh số thu nợ tại BIDV Vĩnh Long 62 4.3.2.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng 63 4.3.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế . 65 4.3.2.3. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành kinh tế 68 4.3.3. Phân tích dư nợ tại BIDV Vĩnh Long 71 4.3.3.1. Phân tích dư nợ theo thời hạn tín dung . 71 4.3.3.2. Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế . 73 4.3.3.3. Phân tích dư nợ theo ngành kinh tế 76 4.3.4. Phân tích tình hình nợ xấu tại BIDV Vĩnh Long . 79 4.3.4.1. Phân tích nợ xấu theo thời hạn tín dụng 80 4.3.4.2. Phân tích nợ xấu theo thành phần kinh tế . 81 4.3.4.3. Phân tích nợ xấu theo ngành kinh tế 83 4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV VĨNH LONG . 86 4.4.1. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn . 86 4.4.1.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn . 86 4.4.1.2. Tổng dư nợ / Vốn huy động . 87 4.4.2. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay vốn 88 4.4.2.1. Tổng dư nợ / Tổng tài sản 88 4.4.2.2. Hệ số thu nợ 89 4.4.2.3. Nợ xấu / Tổng dư nợ 89 4.4.2.4. Vòng quay vốn tín dụng . 90 CHưƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV VĨNH LONG TỪ 2007 – 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 91 5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI BIDV VĨNH LONG . 91 5.1.1. Thuận lợi 91 5.1.1.1. Yếu tố bên ngoài . 91 5.1.1.2. Yếu tố bên trong . 91 5.1.2. Khó khăn 92 5.1.2.1. Yếu tố bên ngoài . 92 5.1.2.2. Yếu tố bên trong . 92 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV VĨNH LONG . 93 5.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 93 5.2.2. Nâng cao trình độ tư vấn, kỹ năng bán hàng của nhân viên . 94 5.2.3. Nâng cao uy tín và thương hiệu ngân hàng 94 5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY VỐN TẠI BIDV VĨNH LONG 95 5.3.1. Tăng cường công tác thu nợ . 95 5.3.2. Giảm thiểu nợ xấu . 95 CHưƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 96 6.1 KẾT LUẬN 96 6.2 KIẾN NGHỊ 98 6.2.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam . 98 6.2.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 98 6.2.3. Kiến nghị đối vói chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Long 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY