Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh bến tre

Luận văn dài 80 trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung 1 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 1.3.1 Không gian 2 1.3.2 Thời gian . 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu . 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4 2.1.1 Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng 4 2.1.2 Thành phần vốn huy động của ngân hàng . 4 2.1.3 Rủi ro tín dụng . 6 2.1.4 Các vấn đề trong hoạt động cho vay của ngân hàng . 7 2.1.5 Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng 8 2.1.6 Hiệu quả hoạt động tín dụng . 9 2.1.7 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hang 9 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 11 Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH BẾN TRE . 12 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MHB . 12 3.1.1 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 12 3.1.2 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Bến Tre . 13 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ . 13 3.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý . 13 3.2.2 Chức năng nhiệm vụ các bộ phận 14 3.3 VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA MHB BẾN TRE 15 3.4 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CUNG ỨNG . 16 3.4.1 Huy động vốn 16 3.4.2 Sản phẩm khác 16 3.4.3 Cho vay . 16 3.5 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MHB BẾN TRE QUA 3 NĂM (2006-2008) . 16 3.5.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre (2006-2008) 16 3.5.2 Kết quả hoạt động tín dụng của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006–2008) . 19 3.5.3 So sánh kết quả hoạt động tín dụng với kết quả hoạt động kinh doanh của MHB Bến Tre qua 3 năm(2006–2008) 21 3.6 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 23 3.6.1 Định hướng chung . 23 3.6.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2009 24 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCLCHI NHÁNH BẾN TRE 25 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY DỘNG VỐN QUA 3 NĂM (2006-2008) 25 4.1.1 Đánh giá chung cơ cấu nguồn vốn 25 4.1.2 Tình hình cụ thể về việc huy động vốn 28 4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY QUA 3 NĂM (2006-2008) . 31 4.2.1 Doanh số cho vay theo thời hạn . 33 4.2.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 34 4.2.3 Doanh số cho vay theo mục đích . 36 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NỢ QUA 3 NĂM (2006-2008) . 39 4.3.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn 40 4.3.2 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 41 4.3.3 Doanh số thu nợ theo mục đích . 42 4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƯ NỢ QUA 3 NĂM (2006-2008) . 45 4.4.1 Dư nợ theo thời hạn 46 4.4.2 Dư nợ theo thành phần kinh tế . 47 4.4.3 Dư nợ theo mục đích . 48 4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NỢ XẤU QUA 3 NĂM 2006 – 2008 50 4.5.1 Tình hình nợ xấu theo thời hạn . 51 4.5.2 Tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế . 52 4.5.3 Tình hình nợ xấu theo mục đích 53 4.6 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA MHB BẾN TRE QUA 3 NĂM (2006-2008) 54 4.6.1 Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động 55 4.6.2 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn . 57 4.6.3 Chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ . 57 4.6.4 Chỉ tiêu hệ số thu nợ . 57 4.6.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 57 4.6.6Chỉ tiêu thu nhập lãi trên chi phí lãi . 57 4.6.7 Chỉ tiêu thu nhập lãi trên tổng thu nhập 58 4.6.8 Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng doanh thu 58 4.6.9 Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản 58 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH BẾN TRE . 59 5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 59 5.1.1 Những tồn tại . 59 5.1.2 Những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Bến Tre 60 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MHB BẾN TRE 62 5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn . 62 5.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng . 63 5.2.3 Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 64 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 66 6.1 KẾT LUẬN . 66 6.2 KIẾN NGHỊ 66 6.2.1 Đối với chính quyền địa phương . 67 6.2.2 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL Chi nhánh Bến Tre 67 6.2.3 Đôí với Ngân hàng PTN ĐBSCL 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY