Luận văn Nghiên cứu liều lượng bón phân P và K cho cây hồ tiêu ở DakLak

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích yêu cầu 2 1.3. Ý nghĩa khoa học 3 1.4. Ý nghĩa thực tiễn 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Nguồn gốc và đặc tính thực vật học của cây hồ tiêu 4 2.2. Yêu cầu sinh thái của cây hồ tiêu 6 2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu 8 2.3. Dinh dưỡng khoáng đối với sinh trưởng phát triển của cây hồ tiêu 12 2.4. Nhu cầu dinh dưỡng của cây tiêu 15 2.5. Một số các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước trên cây hồ tiêu 17 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1. Đối tượng 28 3.2. Nội dung nghiên cứu 28 3.3. Phương pháp nghiên cứu 28 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 4.1. Kết quả điều tra hiện trạng sản xuất hồ tiêu tại địa bàn nghiên cứu 30 4.1.1. Diện tích và sản lượng hồ tiêu ở các điểm điều tra 30 4.1.2. Tình hình sử dụng giống tiêu 30 4.1.3. Năng suất một số giống tiêu trong sản xuất 30 4.1.4. Tình hình áp dụng các biện pháp tưới nước, tủ gốc 30 4.1.4. Tình hình sâu bệnh hại trên một số giống tiêu tại các vùng điều tra 30 4.1.5. Hiện trạng sử dụng phân bón và năng suất hồ tiêu trong sản xuất hồ tiêu tại một số vùng trồng tiêu trọng điểm tỉnh Dak Lak 30 4.1.6. Hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất vườn tiêu 30 4.2. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu xác định liều lượng P, K thích hợp cho hồ tiêu trồng trên đất bazan 30 4.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng P,K đến sinh trưởng của cây hồ tiêu 30 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 30 5.1. Kết luận 30 5.2 Đề nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY