Luận văn Nghiên cứu động học trắc quang xác định hàm lượng nitrit trong mẫu nước ngầm và thực phẩm

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN . 2 1.1. Tổng quan về nước ngầm và thực phẩm 2 1.1.1. Nước ngầm và ô nhiễm nước ngầm 2 1.1.1.1. Nước ngầm 2 1.1.1.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm và hiện trạng ô nhiễm nước ngầm 3 1.1.2. Thực phẩm và phụ gia thực phẩm 5 1.1.2.1. Vai trò của phụ gia thực phẩm . 6 1.1.2.2. Ảnh hưởng của phụ gia thực phẩm đến sức khoẻ con người . 7 1.1.2.3. Dư lượng nitrit trong thực phẩm 8 1.2. Tổng quan về nitrit và các phương pháp xác định nitrit . 8 1.2.1. Nitrit- Trạng thái tự nhiên và tính chất hoá học . 8 1.2.2. Độc tính của nitrit 9 1.2.3. Các phương pháp xác định nitrit . 11 1.2.3.1. Phương pháp thể tích . 11 1.2.3.2. Phương pháp trắc quang 12 1.2.3.3. Phương pháp động học xúc tác - trắc quang . 12 1.2.3.4. Một số phương pháp khác 16 CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM 19 2.1. Hóa chất và thiết bị 19 2.1.1. Hóa chất 19 2.1.2. Dụng cụ và thiết bị thí nghiệm 20 2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu . 21 2.2.1. Nguyên tắc phương pháp động học xúc tác trắc quang xác định nitrit. . 21 2.2.2. Nội dung nghiên cứu . 22 CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 24 3.1. Lựa chọn phản ứng chỉ thị phù hợp để xác định nitrit bằng phương pháp động học xúc tác trắc quang. 24 3.1.1. Xác định nitrit dựa vào tác dụng xúc tác cho phản ứng giữa metylen xanh và bromat. 24 3.1.1.1. Phổ hấp thụ của sản phẩm phản ứng chỉ thị. 24 3.1.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phản ứng. . 25 3.1.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ BrO3- đến phản ứng xúc tác. 26 3.1.1.4. Ảnh hưởng của axit đến phản ứng mất màu của MR 27 3.1.1.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhạy . 29 3.1.1.6. Ảnh hưởng của nồng độ MB đến độ nhạy của phép phân tích. 31 3.1.2. Xác định NO - bằng phương pháp động học xúc tác trắc quang với thuốc thử metyl đỏ . 34 3.1.2.1 Phổ hấp thụ của sản phẩm phản ứng chỉ thị. . 34 3.1.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phản ứng. . 35 3.1.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ BrO3- đến phản ứng xúc tác. 37 3.1.2.4. Ảnh hưởng của nồng độ NO3- đến phản ứng xúc tác. . 38 3.1.2.5. Ảnh hưởng của axit đến phản ứng mất màu của MR . 40 3.1.2.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhạy . 41 3.1.2.7. Ảnh hưởng của nồng độ MR đến độ nhạy của phép phân tích . 43 3.1.2.8. Ảnh hưởng của các ion lạ tới phép phân tích 47 3.2. Đánh giá độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp 49 3.3. Phân tích mẫu thật. 51 3.3.1. Xử lý mẫu. 51 3.3.1.1. Mẫu rau 51 3.3.1.2. Mẫu thịt 51 3.3.1.3. Nước ngầm. 52 3.3.2. Xác định hàm lượng nitrit một số mẫu thực tế . 52 3.3.2.1. Xác định hàm lượng Nitrit trong mẫu rau 52 3.3.2.2. Xác định hàm lượng Nitrit trong mẫu thịt .54 3.3.2.3. Xác định hàm lượng Nitrit trong mẫu nước ngầm. . 56 3.4. So sánh kết quả phân tích giữa phương pháp nghiên cứu và phương pháp tiêu chuẩn. . 57 Kết luận . 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY