Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà phê vối trong điều kiện có che bóng và không che bóng tại DakLak

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Tính cấp thiết của đề tài 2 1.3. Mục đích của đề tài 2 1.4. Yêu cầu của đề tài 3 1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 1.6. Giới hạn đề tài 4 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 2.1. Tình hình phát triển sản xuất cà phê ở nước ta 5 2.2. Nguồn gốc và đặc tính cà phê vối (Coffea canephora) 8 2.3. Yêu cầu khí hậu của cây cà phê vối 9 2.4. Đất trồng cà phê 11 2.5. Giống cà phê vối 13 2.6. Nhu cầu dinh dưỡng của cà phê 14 2.7. Vai trò của phân bón, tưới nước và trồng cây che bóng trong thâm canh cà phê 17 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1. Đối tượng điều tra, nghiên cứu 26 3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 27 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1. Điều kiện tự nhiên của vùng điều tra 36 4.1.1. Đặc điểm khí hậu thời tiết 36 4.1.2. Đất đai 36 4.1.3. Nhiệt độ không khí 41 4.1.4. Gió 42 4.1.5. Chế độ mưa 42 4.1.6. Ẩm độ không khí 43 4.1.7. Tình hình trồng cây che bóng, cây chắn gió tại địa bàn điều tra 44 4.1.8. Tình hình tưới nước cho cà phê trong mùa khô 47 4.1.9. Năng suất cà phê tại các vùng điều tra 49 4.1.10. Tình hình sử dụng phân bón tại các điểm điều tra 50 4.2. Kết quả nghiên cứu tại vườn thí nghiệm 51 4.2.1. Nhiệt độ không khí 51 4.2.2. Ẩm độ không khí tại vườn thí nghiệm 53 4.2.3. Ẩm độ đất 55 4.2.4. Lý hóa tính đất tại địa điểm nghiên cứu 58 4.2.5. Ảnh huởng của các công thức bón phân đến tốc độ tăng trưởng của số đốt trên cành trong điều kiện có che bóng và không che bóng 59 4.2.6. Tỷ lệ rụng quả 60 4.2.7. Lượng chất hữu cơ trả lại cho đất tại vườn thí nghiệm trên 2 nền có và không có che bóng 64 4.2.8. Tỷ lệ nhiễm bệnh gỉ sắt của cà phê vối trong vườn thí nghiệm 65 4.2.9. Năng suất cà phê tại vườn thí nghiệm 67 4.2.10.Hiệu quả kinh tế từ mô hình thí nghiệm với 3 công thức phân bón trên 2 nền có và không có che bóng 69 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 5.1. Kết luận 71 5.2. Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY