Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng, phát triển của cà phê vối trồng trên đất Bazan tại tỉnh DakLak

Danh mục bảng vi Danh mục hình viii 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục đích của đề tài 2 1.3. Yêu cầu của đề tài: 2 1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3 1.5. Phạm vi nghiên cứu 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam và ở Đak Lak 4 2.2. Yêu cầu sinh thái của cây cà phê vối 5 2.3. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến sinh lý ra hoa đậu quả của cà phê 9 2.4. Tưới nước cho cà phê kinh doanh 12 2.5. Các biện pháp tưới nước 13 2.6. Tác động của biện pháp tưới nước đến năng suất cà phê 17 2.7. Tủ gốc giữ ẩm cho cà phê 21 3. ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 25 3.2. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 25 3.3. Nội dung nghiên cứu 25 3.4. Phương pháp nghiên cứu 25 3.5. Phương pháp lấy mẫu quan trắc 29 3.6. Phương pháp xử lý số liệu 32 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1. Điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu 33 4.1.1. Khí hậu 33 4.1.2. Đất đai 34 4.2. Hiện trạng sản xuất cà phê tại các vùng điều tra 39 4.2.1. Diện tích và sản lượng cà phê tại các điểm điều tra 39 4.2.2. Điều kiện đất đai trồng cà phê tại các điểm điều tra 40 4.2.3. Cây che bóng, che gió và kỹ thuật tủ gốc cho cà phê kiến thiết cơ bản 41 4.2.4. Cây che bóng trong vườn cà phê kinh doanh 42 4.2.5. Tình hình tưới nước cho cà phê trong mùa khô 46 4.2.6. Mối quan hệ giữa năng suất cà phê và lượng nước tưới 51 4.2.7. Chi phí tưới nước cho cà phê 53 4.3. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng các dòng cà phê chín muộn trong năm trồng mới 54 4.3.1 Động thái độ ẩm đất ở các công thức tưới khác nhau 54 4.3.2. Ảnh hưởng của công thức tưới đến sinh trưởng của 5 dòng cà phê vối ghép 57 4.4. Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình tưới nước hợp lý cho cà phê vối (giai đoạn kinh doanh) 60 4.4.1 Độ ẩm đất ở các mô hình tưới tiết kiệm 60 4.4.2. Sự ra hoa, đậu quả cà phê vối 62 4.4.3. Sự tăng truởng của quả 68 4.4.4. Ảnh hưởng của lượng nước tưới đến tỷ lệ khô cành ở các mô hình 71 4.4.5. Mức độ nhiễm bệnh gỉ sắt của cà phê vối ở các mô hình 72 4.4.6. Năng suất cà phê 73 4.4.7. Hiệu quả kinh tế 74 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1. Kết luận 77 5.2. Đề nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY