Luận văn Một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương

Luận văn tốt nghiệp Khoa tài chính ngân hàng 43 Mai Xuân Long – TC11.19 MSV: 06A13404N MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1 1.1.1. Ngân hàng thương mại: 1 1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại: 1 1.1.1.2. Các chức năng của ngân hàng thương mại: 1 1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: 3 1.2. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 3 1.2.1. Vị trí cho vay tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: 3 1.2.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng: 3 1.2.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: 4 1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại: 4 1.2.2.1. Căn cứ theo thời hạn vay: 4 1.2.2.2. Căn cứ mức độ tín nhiệm với khách hàng: 5 1.2.2.3. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả: 6 1.2.2.4. Căn cứ xuất xứ tín dụng 6 1.2.3. Mở rộng cho vay tiêu dùng: 6 1.2.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng: 6 1.2.3.2. Vai trò của việc mở rộng cho vay tiêu dùng: 7 1.2.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại: 7 1.2.4. Các nhân tố tác động đến mở rộng cho vay tiêu dùng: 10 1.2.4.1. Nhân tố khách quan: 10 1.2.4.2. Nhân tố chủ quan: 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI 11 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 11 CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 11 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 11 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của BIDV chi nhánh Hải Dương: 11 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 11 2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 11 2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức: 12 2.2 TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 13 2.2.1 Tình hình kết quả huy động vốn: 13 2.2.2 Tình hình kết quả cho vay: 14 2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh: 16 2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 16 2.3.1. Một số quy định về cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 16 2.3.1.1. Đối tượng và điều kiện vay: 16 2.3.1.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng: 19 2.3.1.3. Quy trình cho vay tiêu dùng: 20 2.3.2. Doanh số cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Hải Dương: 22 2.3.2.1. Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ tại chi nhánh: 22 2.3.2.2. Cơ cấu dư nợ CVTD theo thời gian: 23 2.3.2.3. Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm: 23 2.3.2.4. Đảm bảo tiền vay trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh: 24 2.3.2.5. Cơ cấu cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng tài sản: 25 2.3.2.6. Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng: 26 2.3.2.7. Cơ cấu nợ quá hạn theo thời gian: 27 2.3.2.8. Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng: 28 2.3.3. Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng ở BIDV chi nhánh Hải Dương: 29 2.3.3.1. Kết quả đạt được: 29 2.3.3.2. Thiếu sót và nguyên nhân: 29 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 31 CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG 31 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 31 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở BIDV CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: 31 3.2.1. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm cho vay tiêu dùng: 31 3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng: 32 3.2.3. Tăng cường hoạt động marketing để nâng cao chất lượng CVTD: 32 3.2.4. Mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch - đổi mới công nghệ hiện đại: 33 3.2.5. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng cán bộ: 34 3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra giám sát tín dụng: 35 3.3. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP: 36 3.3.1. Hoàn thiện chế độ cho vay tiêu dùng: 36 3.3.2. Yêu cầu đối với BIDV chi nhánh Hải Dương: 36 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY