Luận văn Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

LỜIMỞĐẦU Đất nước ta đang trong giai đoạn đổi mới, đổi mới về cơ chế quản lý cũng như cơ chế thị trường mở ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế nước nhà. Nền kinh tế nước nhà đang có những tiến bộ đáng kể, cùng với nó là sự phát triển của các ngành sản xuất cũng như dịch vụ, ngành ngân hàng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển đất nước. Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính của nền kinh tế, là mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình và các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò người thủ quỹ cho toàn xã hội; là tổ chức cho vay chủ yếu đối với Doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và một phần đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, ngân hàng còn thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Trong những năm qua, mặc dù hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung và Ngân hàng Ngoại thương đã nỗ lực tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với thành phần kinh tế này nhưng đây là một lĩnh vực khá phức tạp nên khi thực hiện còn gặp nhiều khó khăn và bộc lộ nhiều hạn chế. Trong thời gian thực tập tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương em đã được tìm hiểu về tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng em xét thấy thị trường cho vay tiêu dùng gần đây rất phát triển và trở thành thị trường hấp dẫn đối với các NHTM. Tuy nhiên, do hình thức cho vay tiêu dùng còn khá mới mẻđối với người Việt Nam và các NHTM còn nhiều bất cập. Nhận thấy đây là thị trường tiềm năng trong tương lai đối với các NHTMvà cũng là xu hướng tất yếu khi xã hội ngày càng phát triển.Vì vậy em đã lựa chọn đề tài: "Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam"làm đề tài tốt nghiệp: Kết cấu luận văn gồm các phần: Chương 1: Những cơ sở lý luận chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. MỤCLỤC LỜIMỞĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNGCƠSỞ LÝLUẬNVỀCHOVAYTIÊUDÙNG 3 CỦA NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI 3 1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 3 1.1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3 1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay 3 1.1.2.2. Căn cứ vào độ tín nhiệm của khách hàng. 4 1.1.2.3. Căn cứ vào phương thức cho vay 4 1.1.2.4. Căn cứ vào nguồn gốc khoản vay. 5 1.1.2.5. Căn cứ vào mục đích sử dụng tiền vay 5 2.1. Nội dung cơ bản về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 5 1.2.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 5 1.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng 6 1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 7 1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích cho vay: Gồm hai loại 7 1.2.3.2. Căn cứ vào nguồn gốc của các khoản trả nợ. 7 1.2.3.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả. 8 1.2.4. Các nhân tốảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng 8 1.2.4.1. Những nhân tố thuộc về ngân hàng 8 1.2.4.2. Những nhân tố thuộc về khách hàng. 10 1.2.4.3. Những nhân tố thuộc về môi trường. 11 1.2.5. Lợi ích của hoạt động cho vay tiêu dùng đối với NHTM 12 CHƯƠNG 2: THỰCTRẠNGCHOVAYTIÊUDÙNGTẠISỞGIAODỊCHNG ÂNHÀNG NGOẠITHƯƠNGVIỆT NAM 14 2.1. Tổng quan về sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của SGD Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 14 2.1.2. Các lĩnh vực kinh doanh 15 2.1.3. Cơ cấu tổ chức. 16 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 17 2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng 17 2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 19 2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 19 2.2.1. Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng. 19 2.2.1.1. Quy trình cho vay tiêu dùng của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . 19 2.2.1.2. Đối tượng cho vay vàđiều kiện cho vay. 22 2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 22 2.2.2.1. Tình hình chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 23 2.2.2.2. Doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng. 28 2.2.2.3. Chất lượng tín dụng tiêu dùng. 29 CHƯƠNG 3: MỘTSỐGIẢIPHÁPMỞRỘNGCHOVAYTIÊUDÙNGTẠ ISỞGIAODỊCHNGÂNHÀNG NGOẠITHƯƠNGVIỆT NAM 31 3.1. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 31 3.1.1. Những kết quảđạt được. 31 3.1.2. Hạn chế còn tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 31 3.1.2.1. Hạn chế còn tồn tại. 31 3.1.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 32 3.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 33 3.2.1. Mục tiêu kinh doanh. 33 3.2.2. Đối tượng khách hàng. 34 3.2.3. Đa dạng hoá sản phẩm. 34 3.2.4. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 34 3.3. Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. 34 3.3.1. Hoàn thiện và phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng. 34 3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 35 3.3.3. Hoàn thiện các quy trình, quy chế trong ngân hàng. 35 3.3.4. Mở rộng và hợp tác với các đối tác chiến lược. 36 3.3.5. Hiện đại hoá công nghệ trong ngân hàng. 36 3.4. Một số kiến nghị. 36 3.4.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước 36 3.4.2. Đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 37 KẾTLUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY