Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .01 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .04 1.1. CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 04 1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH 05 1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 05 1.2.1.1. Ở cấp độ toàn nền kinh tế quốc dân .06 1.2.1.2. Ở cấp độ ngành/ công ty .07 1.2.2. Chỉ tiêu đo lường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành .08 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG LẺ CỦA CÔNG TY VINALINK . 13 2.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ (LCL) .13 2.1.1. Vai trò của vận chuyển hàng lẻ trong nền kinh tế 13 2.1.2. Tiềm năng của ngành vận chuyển hàng lẻ .17 2.1.3. Quy trình công nghệ của vận chuyển hàng lẻ 18 2.2. THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI TẠI TP. HCM .19 2.2.1. Tình hình chung .19 2.2.2. Tình hình cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lẻ tại TP. HCM .19 2.2.2.1. Thị trường vận chuyển hàng lẻ .19 2.2.2.2. Nhân sự .21 2.2.2.3. Dịch vụ hỗ trợ 21 2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI DẪN ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM .22 2.3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 22 2.3.1.1. Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành .22 2.3.1.2. Sự có mặt của các sản phẩm thay thế .24 2.3.1.3. Vị thế đàm phán của bên cung ứng 25 2.3.1.4. Vị thế đàm phán của bên tiếp nhận 25 2.3.1.5. Khả năng cạnh tranh của các công ty giao nhận vận tải 26 2.3.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của các công ty giao nhận vận tải 28 2.3.3. Ưu điểm và tồn tại về năng lực cạnh tranh của 5 NVOCC Consolidator .34 2.3.3.1. Ưu điểm .34 2.3.3.2. Tồn tại .35 CHƯƠNG 3 : ĐÓNG GÓP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAO NHẬN VẬN TẢI CỦA CÔNG TY VINALINK. .37 3.1. QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 37 3.1.1. Quan điểm 1: Ưu tiên phát triển các tổ chức giao nhận trong nước 37 3.1.2. Quan điểm 2: Không ngừng nâng cao chất lượng giao nhận vận tải .38 3.1.3. Quan điểm 3: Coi trọng nhu cầu của khách hàng trong giao nhận vận tải 38 3.2. MỤC TIÊU THỰC HIỆN GIẢI PHÁP .39 3.2.1. Xu hướng phát triển hàng lẻ ở Việt Nam và thế giới .39 3.2.2. Xu hướng về phát triển sản phẩm .40 3.3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN VẬN TẢI VINALINK 41 3.3.1. Giải pháp 1 : Đầu tư xây dựng hệ thống vận chuyển hàng lẻ trực tiếp, không chuyển tải qua Singapore 41 3.3.1.1. Nội dung 41 3.3.1.2. Biện pháp thực hiện 41 3.3.1.3. Điều kiện thực hiện .43 3.3.1.4. Hiệu quả thực hiện .44 3.3.2. Giải pháp 2: Lựa chọn thị trường mục tiêu .44 3.3.2.1. Nội dung 44 3.3.2.2. Biện pháp thực hiện 45 3.3.2.3. Điều kiện thực hiện 47 3.3.2.4. Hiệu quả thực hiện 47 3.3.3. Giải pháp 3: Thực hiện hệ thống quản trị chất lượng trong dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo ISO 9002. 48 3.3.3.1. Nội dung giải pháp 48 3.3.3.2. Biện pháp thực hiện 48 3.3.3.3. Điều kiện thực hiện .48 3.3.3.4. Hiệu quả thực hiện 49 3.3.4. Giải pháp 4: Đào tạo nguồn nhân lực .50 3.3.4.1. Nội dung giải pháp 50 3.3.4.2. Biện pháp thực hiện 50 3.3.4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp .50 3.3.4.4. Hiệu quả của giải pháp .51 3.4. KIẾN NGHỊ 52 3.4.1. Đối với Nhà nước 52 3.4.2. Đối với các doanh nghiệp giao nhận vận chuyển hàng lẻ 52 Kết luận 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56 PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây thật sự sôi động. Cạnh tranh trong các ngành kinh tế diễn ra gay gắt và quyết liệt. Hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu ở Việt Nam còn trong giai đoạn hết sức non trẻ cũng chứa đựng trong mình nó sự xung đột âm ỉ của các doanh nghiệp trong ngành. Các doanh nghiệp giao nhận vận tải trên địa bàn TP. HCM hết sức phong phú về số lượng và đa dạng về chất lượng. Có doanh nghiệp giao nhận là của tư nhân, có doanh nghiệp là của các tổ chức nước ngoài, có doanh nghiệp là của nhà nước, cũng có doanh nghiệp là liên doanh hay cổ phần. Dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào, các doanh nghiệp giao nhận nào cũng không hề lơ là cho việc phát triển thị phần của mình. Có nhiều doanh nghiệp ra đời, rồi lớn mạnh rất nhanh và trưởng thành thật sự, có doanh nghiệp lại gục ngã ngay giữa vinh quang trên thị trường bởi quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hà khắc. Bản thân người nghiên cứu đề tài đã và đang công tác trong ngành giao nhận vận tải đã chứng kiến nhiều sự xuất hiện và ra đi như thế. Có trực tiếp trong ngành mới thấy hết sự nghiệt ngã của thị trường. Nhằm góp chút tiếng nói vào quá trình phát triển của ngành, của các doanh nghiệp trong ngành, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink . " Đề tài là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức kinh tế học trong suốt thời gian 3 năm của khóa Cao học Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh và 5 năm kinh nghiệm của bản thân trong quá trình công tác tại công ty VINATRANS và sau đó là VINALINK. Bằng sự kết nối kinh nghiệm và lý thuyết cộng với những lý luận phân tích tình hình cạnh tranh trong ngành giao nhận, tác giả đã nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty trong ngành. Cơ sở lý luận của vấn đề là cạnh tranh – một quy luật hoạt động của kinh tế thị trường – đồng thời xuất phát từ hiện trạng của ngành giao nhận vận tải hàng lẻ ; kết hợp so sánh, đánh giá thực trạng của việc giao nhận vận tải hàng lẻ trong nước. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nhằm góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả của ngành giao nhận vận tải hàng lẻ trong nước . ã Phương pháp nghiên cứu : Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử ; phương pháp thống kê ; phân tích hệ thống và phân tích so sánh. - Thu thập thông tin : Có được từ đội ngũ nhân viên Marketing, tìm hiểu qua phỏng vấn trực tiếp các cơ quan chức năng như : cảng Sài Gòn, Tân Cảng, Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam . - Xử lý, phân tích thông tin : kết hợp khảo sát và phân tích số liệu, các biến số thu được qua nghiên cứu . - Kết quả nghiên cứu : kết hợp các số liệu thống kê về sản lượng doanh thu, tốc độ tăng trưởng được biểu hiện trên các bảng, sơ đồ hình trụ và các ma trận. ã Đối tượng nghiên cứu : Chủ yếu là công ty Vinalink và một số Công ty giao nhận vận tải hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng lẻ, một phương thức vận tải mới . ã Giới hạn nghiên cứu : Từ thực tiễn hoạt động trong ngành, việc nghiên cứu được giới hạn ở lĩnh vực vận tải hàng lẻ, trong phạm vi khu vực TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai (chủ yếu là ở Thành Phố Hồ Chí Minh) ã Kết cấu luận văn : Gồm 3 Chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Chương 2 : Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink Chương 3 : Đóng góp một số giải pháp nâng cao năng lực canh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinalink Vì trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài chắc chắn không tránh khỏi có những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý của các Quý Thầy Cô trong Hội đồng đánh giá luận văn. Xin chân thành cảm ơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY