Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 1.2.1 Mục tiêu chung . 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 1.3.1 Phạm vi không gian . 2 1.3.2 Phạm vi thời gian . 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu . 3 1.4 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 3 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4 2.1.1 Tổng quan về tín dụng tiêu dùng . 4 2.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng . 4 2.1.1.2 Phân loại cho vay tiêu dùng . 5 2.1.1.3 Một số phương pháp cho vay tiêu dùng . 7 2.1.1.4 Lãi suất trong cho vay tiêu dùng . 7 GVHD: Đinh Công Thành SVTH: Hồ Ngọc Châu 7 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ 2.1.1.5 Rủi ro trong hoạt động cho vay tiêu dùng . 8 2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng . 9 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 11 CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ . 12 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ . 12 3.1.1 Lịch sử hình thành . 12 3.1.2 Cơ cấu tổ chức . 15 3.1.2.1 Sơ đồ tổ chức . 15 3.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . 17 3.1.3 Các hoạt động chủ yếu tại VietinBank Cần Thơ . 19 3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2005, 2006, 2007 . 20 3.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay . 23 3.1.5.1 Thuận lợi . 23 3.1.5.2 Khó khăn . 24 3.1.6 Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Ngân hàng trong thời gian tới . 24 3.1.6.1 Mục tiêu . 25 GVHD: Đinh Công Thành SVTH: Hồ Ngọc Châu 8 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ 3.1.6.2 Phương hướng hoạt động của VietinBank . 25 3.2 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ . 26 3.2.1 Các quy định về cho vay tiêu dùng của NH Công Thương . 26 3.2.2 Đánh giá chung hoạt động cho vay tiêu dùng của NH qua 3 năm 2005 - 2007 . 34 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM (2005 - 2007) . 40 4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN . 40 4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2005-2007 . 42 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng . 42 4.2.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời gian . 42 4.2.1.2 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn . 45 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng . 49 4.2.2.1 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo thời gian . 49 4.2.2.2 Doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn . 52 4.2.3 Phân tích dư nợ cho vay tiêu dùng . 55 4.2.3.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian . 56 4.2.3.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn . 58 4.2.4 Phân tích nợ quá hạn cho vay tiêu dùng . 61 4.2.4.1 Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng theo thời gian . 61 4.2.4.2 Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn . 63 GVHD: Đinh Công Thành SVTH: Hồ Ngọc Châu 9 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ 4.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng . 66 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NHCT CẦN THƠ . 70 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 70 5.2 CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ . 72 5.3 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG . 73 5.3.1 Giải pháp tăng trưởng huy động vốn . 73 5.3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại VietinBank Cần Thơ . 77 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 81 6.1 Kết luận . 81 6.2 Kiến nghị . 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước đang chuyển mình với những bước đi đúng hướng, những thành tựu mới trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi nhà, mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, trong đó không thể không nói tới ngân hàng - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa, khiến cho các ngân hàng đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Ở Việt Nam, “tín dụng tiêu dùng”, hay còn gọi là cho vay bán lẻ vào mục đích tiêu dùng bắt đầu xuất hiện từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Vào lúc đó đây là một khái niệm khá mới đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Nhưng Việt Nam hiện nay, với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ và với số dân trên 87 triệu người - một thị trường cho vay tiêu dùng rộng lớn và đầy tiềm năng đã trở thành mục tiêu của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày càng cao, đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung và lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng phát triển. Trong thời gian gần đây có thể thấy sự cạnh tranh “gay gắt” của thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam. Theo đánh giá chung của giới tài chính - tiền tệ trong những năm tới sẽ tiếp tục có sự bùng nổ về phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng khi những hạn chế cuối cùng về việc cung cấp dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài được dỡ bỏ. Các ngân hàng trong nước sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất dần lợi thế về dịch vụ ngân hàng, một thế mạnh của các ngân hàng nước ngoài, điều này đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải tiếp tục thúc đẩy cải cách để đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Do đó, việc đánh giá, phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ dùng của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung, ngân hàng Công Thương nói riêng là rất quan trọng để có thể giúp ngân hàng có những giải pháp và chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ cho phù hợp. Đó là lý do em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ”. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở tìm hiểu thị trường tín dụng tiêu dùng và phân tích hoạt động tín dụng trong lĩnh vực này của Ngân hàng Công Thương Cần Thơ, để từ đó thấy được thực trạng và tìm ra các cách thức hiệu quả để khai thác tốt hơn thị trường đầy tiềm năng này. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở Ngân hàng Công Thương Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Bài viết đi vào tìm hiểu một số nội dung chính sau: - Đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Ngân hàng Công Thương Cần Thơ qua 3 năm 2005, 2006, 2007, những khó khăn, thuận lợi và xu hướng hoạt động của Ngân hàng. - Phân tích tình hình huy động vốn, tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng và theo mục đích sử dụng vốn trong 3 năm 2005-2007. - Phân tích hiệu quả tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng Công Thương Cần Thơ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ, TP. Cần Thơ. 1.3.2 Phạm vi thời gian Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ Thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài trong hai tháng từ tháng 2 đến tháng 4 và thu thập các số liệu trong 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007 của Ngân hàng Công Thương Cần Thơ. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài chủ yếu phân tích tình hình hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ. 1.4 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tín dụng tiêu dùng là gì? Đặc điểm của loại dịch vụ này? - Tình hình cho vay tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ như thế nào? - Các giải pháp nào để phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng? 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện đề tài, việc tham khảo các tài liệu có liên quan là rất hữu ích, giúp cho đề tài nghiên cứu sẽ hoàn thiện hơn, phong phú hơn. Sau đây là một số tài liệu chủ yếu mà em đã dùng để tham khảo cho đề tài của mình là: + Bài viết “Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng - Xu hướng tất yếu của hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường” của tác giả Khuất Duy Tuấn, Ngân hàng Nhà nước. Bài viết này nói lên những khái niệm và đặc điểm cơ bản của cho vay tiêu dùng, cũng như những lợi ích mà cho vay tiêu dùng đem lại. + Luận văn “Phân tích hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế cá thể tại ngân hàng Công thương chi nhánh Vĩnh Long” của sinh viên Ngô Phạm Duy, lớp Tài chính 2 - K29, trường Đại học Cần Thơ. Bài viết này đi vào tìm hiểu hoạt động tín dụng của thành phần kinh tế cá thể dựa trên những điều kiện phát triển kinh tế tại tỉnh Vĩnh Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY