Luận án Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc

Để có thể đạt đƣợc hiệu quả toàn diện, cần áp dụng đồng bộ, nghiêm túc và thƣờng xuyên cả 6 nhóm giải pháp này, song cần tập trung vào giải pháp (1), (2), (3) với chủ trƣơng sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ cũng nhƣ huy động cao nhất nguồn lực của địa phƣơng. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nƣớc về giáo dục phổ thông vùng DTTS, tăng cƣờng chất lƣợng giáo dục của vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và tiềm năng của vùng, qua đó, giúp nâng cao chất lƣợng cuộc sống của đồng bào DTTS, góp phần vào sự phát triển KT-XH của vùng và cả nƣớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY