Luận án Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành cung cấp lao vụ, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt và thoả mãn nhu cầu đời sống văn hoá, tinh thần của con người. Nước ta, trong những năm gần đây hoạt động kinh doanh khách sạn đã phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Để hoạt động kinh doanh khách sạn có hiệu quả hơn, đòi hỏi phải sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý kinh tế, tài chính, trong đó kế toán được xem là công cụ quản lý quan trọng nhất. Tuy nhiên, muốn kế toán phát huy một cách tốt nhất chức năng thông tin và kiểm tra của mình, cần phải xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh. Với hệ thống kế toán này, thông tin được cung cấp không chỉ hướng vào các quá trình, các sự kiện kinh tế đã xảy ra mà còn phải hướng đến những diễn biến trong tương lai, nhằm giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với các mục tiêu đã xác lập. Một hệ thống đáp ứng được nhu cầu thông tin như vậy phải là một hệ thống bao gồm hai phân hệ: kế toán tài chính và kế toán quản trị. Kế toán quản trị, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp có tầm quan trọng rất lớn trong việc thiết lập hệ thống thông tin một cách trực tiếp và thường xuyên đối với các nhà quản trị, nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mà kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh vẫn còn là vấn đề mới mẻ đối với các doanh nghiệp nước ta nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nói riêng. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả tại các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn là vấn đề hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng giúp cho các nhà quản trị có thể quản lý và điều hành có hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam” được tác giả chọn nghiên cứu với mong muốn góp phần bổ sung, tăng cường tính ứng dụng của kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, góp phần phát triển công tác kế toán quản trị và nâng cao trình độ quản lý, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nước nhà. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Khái quát, hệ thống hóa, những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị, mối quan hệ giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Làm sáng tỏ bản chất, nội dung và phương pháp của tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả trong các doanh nghiệp khách sạn. Nghiên cứu và phân tích thực trạng về tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu kết quả tại các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam. Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tiễn, luận án đã nêu rõ ưu điểm, tồn tại cùng các nguyên nhân của những tồn tại trong việc tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn hiện nay. Xác định nguyên tắc và các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức kế toán quản trị nói chung và tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả tại các doanh nghiệp khách sạn. - Phạm vi nghiên cứu: Đi sâu nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả của các hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp khách sạn mà không đề cập đến vấn đề tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả của các hoạt động khác (hoạt động tài chính, hoạt động bất thường). Luận án có phạm vi nghiên cứu áp dụng là một số khách sạn liên doanh, khách sạn nhà nước, khách sạn cổ phần, khách sạn tư nhân. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu trực tiếp một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, gồm công ty khách sạn du lịch Kim Liên - Hà Nội, đại diện doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn và hoạt động đa dạng; công ty liên doanh khách sạn Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh, đại diện doanh nghiệp liên doanh; công ty cổ phần du lịch khách sạn Phùng Hưng-Hà Nội, đại diện công ty cổ phần và công ty TNHH khách sạn Hoa Sen-ThừaThiên Huế, đại diện công ty TNHH. Tác giả cũng đã tiến hành gửi phiếu điều tra 70 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trong cả nước và kết quả điều tra được trình bày ở phần phụ lục. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp sử dụng trong luận án là phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử để xem xét các vấn đề liên quan một cách logic. Luận án kết hợp lý luận cơ bản của khoa học kinh tế với các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ phát triển theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, luận án sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa để khái quát những vấn đề lý luận về tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả. Luận án còn sử dụng phương pháp điều tra thống kê trong quá trình nghiên cứu thực trạng tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạnViệt Nam. 5. Những đóng góp của luận án Về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán quản trị nói chung và tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả trong doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn, luận án phân tích thực trạng công tác tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam hiện nay. Luận án cũng đã đưa ra phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam. 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được chia thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam và một số quốc gia có nền kinh tế phát triển Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY