Luận án Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

ðề tài tác giả lựa chọn: “Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát ñộc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” ñã góp phần quan trọng trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa cạnh tranh và ñộc quyền. Khẳng ñịnh vai trò quyết ñịnh của Nhà nước trong việc thiết lập và duy trì môi trường cạnh tranh, thực hiện tự do kinh doanh và tựdo cạnh tranh v.v Luận án ñã có những ñóng góp về mặt khoa học và ñạt ñược các kết quả nghiên cứu chủ yếu sau: 1. ðề tài luận án không những có ý nghĩa lý luận vàthực tiễn, có tính thời sự ở Việt Nam mà còn có giá trị trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Luận án ñã khái quát và luận giải rõ hơn những vấn ñề lý luận về cạnh tranh và ñộc quyền, về chính sách cạnh tranh và kiểm soátñộc quyền. Trong ñó, pháp luật cạnh tranh và kiểm soát ñộc quyền là hợp phần hay nội hàm quan trọng của chính sách cạnh tranh. ðồng thời, luận án cũng chỉ ra sự thay ñổi và phát triển của cấu trúc thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của các quốc gia trên thế giới với sự tồn tại của hai thị trường: (i) Thị trường cạnh tranh (bao gồm các doanh nghiệp hoạt ñộng vì lợi nhuận) và (ii) Thị trường không cạnh tranh (bao gồm các doanh nghiệp hoạt ñộng phi lợi nhuận, doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp an sinh xã hội, hoặc các doanh nghiệp ñược hình thành từ chiến lược ðại dương xanh).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY