Lý thuyết chung về hệ thống quản lý môi trường

CHƯƠNG MỞ ĐẦU . 03 1.1. MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 03 1.1.1. Mục tiêu 03 1.1.2. Nội dung . 03 1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 03 CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 04 2.1. ĐỊNH NGHĨA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG . 04 2.1.1. Mô tả (không chính thức) 04 2.1.2. Định nghĩa chính thức chuẩn mực ISO 14001 . 04 2.1.3. Giới thiệu Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 . 05 2.1.4. Lợi ích và chi phí khi thực hiện ISO 14001 EMS 05 2.1.5. Những thách thức trong thực hiện ISO 14001 EMS . 06 2.2. CÁC YÊU CẦU CHUNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG . 07 2.2.1. Cơ cấu Hệ thống quản lý môi trường EMS 07 2.2.2. Tóm tắt những nội dung cơ bản . 08 CHƯƠNG 3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 10 3.1. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU MỘT EMS 10 3.2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 12 3.2.1. Quy trình thực hiện . 12 3.2.2. Giải thích các thuật ngữ . 13 3.3. NỘI DUNG THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG . 14 3.3.1. Chính sách môi trường . 14 3.3.2. Các khía cạnh môi trường . 17 3.3.3. Các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 21 3.3.4. Các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường . 23 3.3.5. Chương trình quản lý môi trường 28 3.3.6. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm . 30 3.3.7. Đào tạo, nhận thức và năng lực . 33 3.3.8. Phổ biến 38 3.3.9. Tư liệu tài liệu . 43 3.3.10. Kiểm soát tài liệu 46 3.3.11. Kiểm soát hoạt động . 47 3.3.12. Chuẩn bị và đối phó với các tình huống khẩn cấp . 49 3.3.13. Quan trắc và đo đạc 52 3.3.14. Sự không tuân thủ, hoạt động hiệu chỉnh và ngăn ngừa 54 4.3.15. Hồ sơ 58 4.3.16. Kiểm toán . 0 3.3.17. Rà soát công tác quản lý . 63 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN . 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY