Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Giám định chi phí khám chữa bệnh Bảo Hiểm y tế và việc bảo vệ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm ở Bảo Hiểm y tế Hà Nội

Đề tài Giám định chi phí khám chữa bệnh Bảo Hiểm y tế và việc bảo vệ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm ở Bảo Hiểm y tế Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta sau hơn mười năm đổi mới, thực hiện đường lối chủ trương do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nền kinh tế xã hội đã đạt được một số thành tựu bước đầu khá quan trọng. Nền kinh tế nước ta tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở vật ch ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp về chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí tại Việt Nam

Đề tài Thực trạng và giải pháp về chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí tại Việt Nam


MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I: Lý luận chung vế chế độ bảo hiểm hưu trí 3 I. Sự tất yếu khách quan hình thành chế độ bảo hiểm hưu trí 3 1. Sự phát triển của bảo hiểm xã hội trên thế giới 3 2. Cơ sở hình thành chế độ bảo hiểm hưu trí trong hệ thống BHXH 4 3. Vai trò của chế độ bảo hiểm hưu t ...


Đề tài Nâng cao hiệu quả khai thác Bảo Hiểm

Đề tài Nâng cao hiệu quả khai thác Bảo Hiểm


Bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa xã hội rất lớn, là hoàn toàn mới lạ nên đa số người mới lần đầu làm quen với sản phẩm này đều còn nghi hoặc tác dụng của nó và tỏ ra nghi ngờ việc chi trả của phía công ty khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra cũng như khi hết hạn hợp đồng. Đó là nhiệm vụ đặt ra cho công tác tu ...


Cơ sở pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hải về thân tàu (hợp đồng bảo hiểm thân tầu) Thực tiễn tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES)

Cơ sở pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hải về thân tàu (hợp đồng bảo hiểm thân tầu) Thực tiễn tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES)


LỜI NÓI ĐẦU Trong cuộc sống hàng ngày, trong hoạt động kinh tế của con người lao động cũng như trong sản xuất kinh doanh con người dù đã chú ý ngăn ngừa, đề phòng tai hoạ, tai nạn, sự cố . Nhưng những tai nạn, tai hoạ, sự cố ngẫu nhiên vẩn xẩy ra gây thiệt hại về người và gây ra về người và tài sản ...


Giải pháp nhằm thúc đẩy nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 – Công nghiệp Bảo Minh Hà Nội

Giải pháp nhằm thúc đẩy nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 – Công nghiệp Bảo Minh Hà Nội


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI VÀ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 3 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI. 3 1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm con người. 3 2. Đặc điểm chung của nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ. 7 II. BẢO HIỂM KẾT HỢP C ...


Đề tài Thực trạng phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt Hà Nội qua hệ thống đại lý và môi giới bảo hiểm

Đề tài Thực trạng phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt Hà Nội qua hệ thống đại lý và môi giới bảo hiểm


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 3 I. Vai trò của hệ thống phân phối sản phẩm trong kinh doanh bảo hiểm 3 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 3 a. Đối tượng kinh doanh đa dạng 3 b. Bảo hiểm là ngành kinh doanh có ...


Đề tài Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Bảo Hiểm xã hội ở Việt Nam

Đề tài Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động Bảo Hiểm xã hội ở Việt Nam


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1 DANH MỤC CÁC BẢNG 2 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 3 MỞ ĐẦU 4 PHẦN 1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 6 I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 6 1. Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà ...


Các loại hình công ty Bảo hiểm thương mại ở Việt Nam hiện nay

Các loại hình công ty Bảo hiểm thương mại ở Việt Nam hiện nay


Đến nay trên thế giới bảo hiểm đã phát triển một cách hoàn thiện về số nghiệp vụ. Bảo hiểm ra đời nhằm đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của xã hội, của con người. Đã có những nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc và có những đơn bảo hiểm đặc biệt. Trước sự phát triển ngày một lớn mạnh như vậy, bảo hiểm Việt Nam c ...


Thị trường tái bảo hiểm ở Việt Nam

Thị trường tái bảo hiểm ở Việt Nam


I.Tổng quan về tái bảo hiểm và thị trường tái bảo hiểm 2 1.1.Khái niệm,bản chất,vai trò của tái bảo hiểm 2 1.2. So sánh bảo hiểm,đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm. 5 1.3. Hợp đồng tái bảo hiểm 9 1.4. Các phương thức tái bảo hiểm. 14 1.4.1 Tái bảo hiểm theo tỷ lệ. 14 1.4.2 Tái bảo hiểm phi tỷ ...


Đề tài Đánh giá thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo Hiểm thân tàu biển tại công ty cổ phần Bảo Hiểm PETROLIMEX

Đề tài Đánh giá thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo Hiểm thân tàu biển tại công ty cổ phần Bảo Hiểm PETROLIMEX


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THÂN TÀU THỦY 3 I - Sự cần thiết của bảo hiểm thân tàu 3 II. Rủi ro và tổn thất trong hoạt động hàng hải. 4 1. Rủi ro hàng hải 4 2. Tổn thất 6 2.1. Tổn thất toàn bộ thực tế 6 2.2. Tổn thất toàn bộ ước tính 6 2.3. Tổn th ...


Đề tài Tình hình triển khai Bảo Hiểm vật chất xe cơ giới và tai nạn dân sự của chủ xe đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện Hải Phòng (PTI Hải Phòng)

Đề tài Tình hình triển khai Bảo Hiểm vật chất xe cơ giới và tai nạn dân sự của chủ xe đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện Hải Phòng (PTI Hải Phòng)


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ TNDS CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 6 I. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới và TNDS của chủ xe đối với người thứ ba. 6 1. Sự cần thiết khách quan 6 2.Tác dụng của bảo hiểm xe cơ ...


Đề tài Công tác chi trả chế độ trợ cấp hưu trí tại bảo hiểm xã hội Hoàng Mai giai đoạn 2005 - 2009

Đề tài Công tác chi trả chế độ trợ cấp hưu trí tại bảo hiểm xã hội Hoàng Mai giai đoạn 2005 - 2009


Đề tài: Công tác chi trả chế độ trợ cấp hưu trí tại BHXH Hoàng Mai giai đoạn 2005 - 2009 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HƯU TRÍ I-Những lý luận cơ bản về BHXH. 1.Tính tất yếu khách quan của BHXH. 2.Nội dung cơ bản về BHXH. 2.1. Khái niệm về BHXH 2.2. Bản chất của ...


Đề tài Thực trạng khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở công ty Bảo Việt Hà Nội

Đề tài Thực trạng khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở công ty Bảo Việt Hà Nội


Đề tài: Thực trạng khai thác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở công ty Bảo Việt Hà Nội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ 1.1 Sự cần thiết của bảo hiểm cháy nổ 1.1.1 Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm cháy 1.1.2 Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 1.2. ...


Đề tài Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Hà Đông - TP Hà Nội

Đề tài Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Hà Đông - TP Hà Nội


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chính sách BHXH là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Là một trong những chính sách cơ bản thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với mục tiêu vì con người, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Mục đích của Chính sách B ...


Đề tài Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 đến nay

Đề tài Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 đến nay


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI. 1.1: Tồng quan về BHXH. 1.1.1: Nguồn gốc ra đời và Sự cần thiết khách quan của BHXH. 1.1.2: Đối tượng của BHXH: 1.1.3: Bản chất của BHXH. 1.1.4: Chức năng của BHXH. 1.1.5: Hệ thống các chế độ Bảo ...


Đề tài Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn

Đề tài Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ở bảo hiểm xã hội Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn


DANH MỤC BẢNG BIỂU THUẬT NGỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHXH Ở HUYỆN CAO LỘC – TỈNH LẠNG SƠN CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG Ở CƠ QUAN BHXH HUYỆN CAO LỘC3 1.1. Đặc điểm tình hình của cơ quan BHXH huyện Cao Lộc. 3 1.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát t ...


Đề tài Quản ly thu chi bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đề tài Quản ly thu chi bảo hiểm xã hội Việt Nam


Trong những năm đầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận quản lý hoạt động BHXH ở những chế độ dài hạn, tỷ lệ thu BHXH so với chi BHXH đạt mức tương đối, do đó Ngân sách Nhà nước chỉ phải hỗ trợ một phần nhỏ. Tuy nhiên, từ những năm 70 trở đi thì tình hình cân đối thu chi quỹ BHXH càng t ...


Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam

Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam


Đề tài: Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DNBH 1.1 Khái quát chung về bảo hiểm 1.1.1 Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm 1.1.2 Tác dụng ...


Đề tài Thực trạng thu - Chi quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng bảo hiểm xã hội huyện Giao Thuỷ (Nam Định)

Đề tài Thực trạng thu - Chi quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng bảo hiểm xã hội huyện Giao Thuỷ (Nam Định)


BHXH là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã và đang phát huy vai trò hết sức to lớn đối với người lao động, góp phần ổn định đời sống của hàng triệu người lao động và gia đình họ khi gặp phải những trường hợp ốm đau, bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống. Có thể nói, BHXH luôn gắn liền trá ...


Đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Toàn Cầu

Đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty bảo hiểm Toàn Cầu


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỆN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1.1.1 Vai trò xuất nhập khẩu hàng hóa 1.1.2 Vai trò và đặc điểm vận tải bằng đường biển 1.1.2.1 Vai trò 1.1 ...