Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Báo cáo Tổng hợp bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVI

Báo cáo Tổng hợp bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVI


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: TÓM LƯỢC VỀ TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM PVI.2 I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP. 2 1-Tên và địa chỉ doanh nghiệp.2 2-Lịch sử công ty. 2 3-Ngành nghề kinh doanh.3 4-Sản phẩm và thị trường.4 4.1-Sản phẩm.4 4.2. Thị trường.5 5-Nguồn nhân lực. 6 6-Sơ đồ ...


Đề tài Phương hướng, chiến lược phát triển tại Công ty CP bảo hiểm AAA

Đề tài Phương hướng, chiến lược phát triển tại Công ty CP bảo hiểm AAA


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 0 Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 2 1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 2 1.1.1. Lịch sử hình thành 2 1.1.2. Qúa trình phát triển 5 1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức 9 Phần 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỜI GIAN QUA (2005-2007) 13 2.1.T ...


Đồ án Một số đặc điểm chủ yếu của bảo minh CMF và Dai-Ichi Việt Nam tại công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam

Đồ án Một số đặc điểm chủ yếu của bảo minh CMF và Dai-Ichi Việt Nam tại công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I.Giới thiệu tổng quát về Dai-ichi Việt Nam. 2 1.Thông tin chung của doanh nghiệp: 2 2.Quá trình hình thành: 3 3.Một số kết quả kinh doanh chủ yếu trong những năm gần đây. 4 3.1.Doanh thu: 5 3.2. Lao Động: 6 3.3. Các giai đoạn phát triển: 6 II. Một số đặc điểm chủ yếu của ...


Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội

Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội


Mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế – chính trị Việt Nam có nhiều biến chuyển : Việt Nam ra nhập WTO, sự thay đổi của luật, chính sách càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến l ...


Báo cáo Thực tập tại tổng công ty dầu khí Việt Nam

Báo cáo Thực tập tại tổng công ty dầu khí Việt Nam


GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY BH DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ HÀ NỘI I . Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam 1.Khái quát chung: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Đ ịa chỉ 154: Nguyễn Thái Học Quận Ba Đình - Hà Nội. Điện thoại(84- 04) 7335588 Fax(84- 04) 7336284 Email: pvinsuranc ...


Báo cáo Thực tập tại bảo việt nhân thọ Hà Nội

Báo cáo Thực tập tại bảo việt nhân thọ Hà Nội


MỤC LỤC Lời mở đầu.1 1.Quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội2 2.Bộ máy tổ chức. 7 2.1.Ban giám đốc. 7 2.2.Các phòng chức năng. 8 3.Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 10 3.1.Các sản phẩm Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội đang triển khai10 3.2.Thực trạng ho ...


Hoạt động khai thác bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long trong giai đoạn 2003-2007

Hoạt động khai thác bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm dầu khí Thăng Long trong giai đoạn 2003-2007


MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii Lời mở đầu 1 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT & HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM 3 1.1. LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 3 1.1.1. Sự cần thiết của Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc ...


Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, sinh viên ở Công ty Bảo Việt Phú Thọ trong những năm gần đây

Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh, sinh viên ở Công ty Bảo Việt Phú Thọ trong những năm gần đây


LỜI MỞ ĐẦU Chăm lo cho thế hệ học sinh là công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ ở hiện tại mà còn có tác dụng to lớn để xây dựng xã hội tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy, việc đảm bảo cho thế hệ trẻ được phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần chính là chăm lo cho xã hội ...


Đề tài Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TOM TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 4 1.1. BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NH ...


Hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC Trang Phần mở đầu Chương 1. Cơ sở lý thuyết và kinh nghiêm của một số nước về Bảo hiểm xã hội 1 1. 1. Những vấn đề về lý luận cơ bản về Bảo hiểm xã hội 6 1. 1. 1. Khái niệm BHXH và lịch sử phát triển 6 1. 1. 2. Sự cần thiết khách quan của BHXH và tác động của BHXH đến đời sống kin ...


Quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội

Quản lý thu chi quỹ bảo hiểm xã hội


Lời nói đầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động khi gặp rủi ro như bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sẩy, hết tuổi lao động, qua đ ...


Đề tài Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy tại Công ty Bảo hiểm AAA

Đề tài Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy tại Công ty Bảo hiểm AAA


MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM MÔ TÔ, XE MÁY3 1.1 Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới3 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm xe cơ giới3 1.1.2 Tai nạn giao thông đường bộ và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới4 1.1.3 Phân loại bảo hiểm xe cơ giới6 ...


Công tác Dịch vụ khách hàng trong việc tái tục hợp đồng bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Công tác Dịch vụ khách hàng trong việc tái tục hợp đồng bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội


MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Chương1: Cơ sở lí luận về BHNT và công tác dịch vụ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm3 1.1 Tổng quan về BHNT3 1.1.1 Sự ra đời và phát triển của BHNT3 1.1.1.1 Trên thế giới3 1.1.1.2 Ở Việt Nam5 1.1.2 Vai trò của BHNT9 1.1.3 Khái niệm và đặc điểm của BHNT12 1.1.3.1 Kh ...


Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex


MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN3 1.1 Giới thiệu khái quát về bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.3 1.1.1 Đặc điểm của quá trình XNK hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và sự c ...


Báo cáo Thực tập Tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội

Báo cáo Thực tập Tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội


PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO VIỆT HÀ NỘI I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO VIỆT HÀ NỘI Công ty Bảo hiểm Hà Nội (gọi tắt là BV - HN) được thành lập từ năm 1980 theo quyết định số 1125/QĐ - TCCB ngày 17/11/1980 của Bộ Tài chính. Trước hết, BV - HN là một đơn vị trực thuộc Tổn ...


Báo cáo Thực tập Tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh

Báo cáo Thực tập Tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh


MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 1 1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1 2.MỤC ĐÍCH KINH DOANH VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA BẢO MINH 2 2.1 Mục đích kinh doanh 2 2.2.Lĩnh vực kinh doanh của Bảo Minh 3 3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN TỔ CHỨC CỦA B ...


Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội

Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ tại phòng bảo hiểm khu vực 6 - Chi nhánh Bảo Minh Hà Nội


MỤC LỤC NỘI DUNG LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: Lý luận chung về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy I Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy 1.1Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy 1.2.Tác dụng của bảo hiểm gián đoạn kinh doanh ...


Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả tại các công ty bảo hiểm Việt Nam


MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU 1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Mười lăm năm qua, nhất là những năm gần đây, ngành bảo hiểm đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của hệ thống tài chính nói riêng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam nói chung. Thị trường bảo hiểm Việt Nam là một kênh ...


Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại chi nhánh Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Hưng Yên

Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại chi nhánh Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Hưng Yên


MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội Dung 2 Chương I: Khái quát chung về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. 2 I . Khái quát chung về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 2 1. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới 2 2. Các loại hình bảo hiểm xe cơ giới 4 ...


Chế độ hưu trí ở tỉnh thái bình thực trạng và giải pháp

Chế độ hưu trí ở tỉnh thái bình thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: VẤN ĐỀ BHXH VÀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ. 3 1. Bảo hiểm xã hội3 1.1. Khái niệm về BHXH3 1.2. Vai trò của BHXH.4 1.3. Nguyên tắc và chức năng của BHXH.6 2. Những nội dung cơ bản của BHXH11 2.1. Khái niệm về chế độ hưu trí11 2.2. Quỹ BHXH, Hệ thống tổ chức BHXH.12 3. Chế độ hưu trí ...