Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quan điểm sản xuất sạch hơn cho xí nghiệp Ruthimex 1 – công ty cao su Thống Nhất

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nước ta đang trong giai đoạn phát triển, tiến tới một nước Công nghiệp hóa – hiện đại hóa để hòa nhập với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Ngành công nghiệp nước ta ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế như: tạo ra các sản phẩm phục vụ trong nước và xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, với sự phát triển và ngày càng đổi mới của ngành công nghiệp dẫn đến việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách mạnh mẽ làm cho chúng ngày càng cạn kiệt. Các chất thải từ ngành công nghiệp sinh ra ngày càng nhiều làm cho môi trường thiên nhiên bị tác động mạnh và dần mất đi khả năng tự làm sạch. Phần lớn thiết bị công nghệ của ngành sản xuất ở nước ta chưa được đầu tư và hiện đại hóa hoàn toàn, quy trình công nghệ chưa triệt để. Vì vậy, môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống cộng đồng. Chất thải công nghiệp bao gồm: chất thải rắn, khí thải, nước thải được sinh ra nhiều từ các ngành khác nhau trong đó có ngành công nghiệp cao su. Đối với ngành công nghiệp cao su, chất thải được quan tâm đó là nước thải, khí thải, chất thải rắn. Ngành công nghiệp sản xuất và chế biến cao su chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và là một trong những ngành có tiềm năng phát triển vô cùng to lớn. Cao su được sử dụng hầu hết trong các lĩnh vực, phục vụ cho tất cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Song song với việc tạo ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu cuộc sống con người là việc thải một lượng chất thải đáng kể ra môi trường bên ngoài như: nước thải, khí thải, chất thải rắn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân là điều đáng được quan tâm. Nếu không được kiểm soát và quản lý tốt sẽ dẫn đến hàng loạt các vấn đề về môi trường. Trên hết, kiểm soát ô nhiễm môi trường là một trong những cách tiếp cận tích cực nhằm giảm thiểu tối đa lượng và độc tính của chất thải trước khi tái sinh, xử lý hay thải bỏ. Ngoài ra, sản xuất sach hơn là một trong những phương pháp hữu hiệu để giúp cho một tổ chức vừa cải thiện kinh tế vừa cải thiện môi trường cho công ty mình. Ý nghĩa của loại hình sản xuất này là giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn phát sinh, giảm thiểu chất thải tới mức thấp nhất, tăng hiệu quả kinh tế và môi trường cho công ty. Sản xuất sạch hơn mang lại các lợi ích kinh tế song song với giảm tải lượng ô nhiễm. Sản xuất sạch hơn đồng nghĩa với giảm thiểu chất thải và phòng ngừa ô nhiễm. Từ những vấn đề thực tế trên và để góp phần cải thiện môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm nuớc thải, khí thải, chất thải rắn của ngành sản xuất cao su, em đã chọn xí nghiệp Ruthimex 1 thuộc công ty cao su Thống Nhất để tiến hành thực hiện luận văn tốt nghiệp: “Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quan điểm sản xuất sạch hơn cho xí nghiệp Ruthimex 1 – công ty cao su Thống Nhất”. 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tình hình sản xuất, hiện trạng môi trường tại xí nghiệp Ruthimex 1 thuộc công ty cao su Thống Nhất, đề tài được tiến hành nhằm đạt được 3 mục đích sau: Đánh giá hiện trạng môi trường tại xí nghiệp Ruthimex 1. Đánh giá các biện pháp quản lý môi trường đang áp dụng tại xí nghiệp Ruthimex 1. Đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại xí nghiệp Ruthimex 1. 1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quan điểm sản xuất sạch hơn cho xí nghiệp. Qua đó, sẽ đóng góp một vài ý kiến làm cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng, ban quản lý công ty có thể giám sát và quản lý các hoạt động của xí nghiệp về phương diện tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Từ đó sẽ có những thông tin cần thiết để lựa chọn các giải pháp tối ưu trong việc thực hiện kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu chất thải và mang lại lợi ích kinh tế cho công ty. Ngoài ra còn góp phần làm cơ sở để công ty xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện làm việc và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. 1.4 NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1 Nội dung Tìm hiểu về tình hình sản xuất tại xí nghiệp Ruthimex 1: xác định quy trình sản xuất và sản phẩm, nhu cầu nguyên nhiên vật liệu, trang thiết bị tại xí nghiệp. Tìm hiểu các nguồn thải tại mỗi công đoạn sản xuất. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đánh giá và lựa chọn một số giải pháp. 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: thu thập các tư liệu, tài liệu về SXSH và kiểm soát ô nhiễm từ cơ quan lưu trữ và quản lý dữ liệu như: sách báo, tạp chí, internet, thư viện - Phương pháp tổng hợp và phân tích các dữ liệu thu thập được. - Phương pháp khảo sát thực địa: · Trao đổi, phỏng vấn các cán bộ, công nhân ở xí nghiệp Ruthimex 1. · Phân tích các tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Ruthimex 1. · Xem xét hiện trạng môi trường của xí gnhiệp Ruthimex 1. · Quan sát từng công đoạn trong dây truyền sản xuất. - Phương pháp chuyên gia: được sự chỉ dẫn và hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn và cán bộ xí nghiệp Ruthimex 1. 1.4.3 Giới hạn của đề tài - Do không đủ điều kiện và thiết bị đo trực tiếp nên đã không đo được các chỉ tiêu về nước thải. - Do hạn chế về thời gian nên luận văn chỉ đề xuất các giải pháp mang tính hiệu quả về môi trường và kỹ thuật cho xí nghiệp mà chưa tính đến các hiệu quả về kinh tế. 1.5 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI v Địa điểm: đề tài được thực hiện tại xí nghiệp Ruthimex 1 thuộc công ty cao su Thống Nhất, địa chỉ số 64/6 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TP. HCM. v Thời gian: đề tài được thực hiện trong thời gian 3 tháng, từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/12/2007. 1.6 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI Luận văn có 87 trang nội dung chính, bảng, hình và được chia thành những chương sau: - Chương I: Giới thiệu về đề tài · Mục tiêu, ý nghĩa của đề tài. · Nội dung, phương pháp nghiên cứu, giới hạn của đề tài. · Địa điểm và thời gian thực hiện đề tài. - Chương II: Giới thiệu về kiểm soát ô nhiễm và sản xuất sạch hơn · Giới thiệu về kiểm soát ô nhiễm: khái niệm về kiểm soát ô nhiễm, các bước thực hiện và các giải pháp thực hiện. · Giới thiệu về sản xuất sạch hơn: khái niệm về SXSH, các phương pháp SXSH, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng SXSH ở Việt Nam và quá trình áp dụng SXSH ở Việt Nam. - Chương III: Tổng quan về ngành cao su và sơ lược về công ty cao su Thống Nhất · Tổng quan về ngành cao su: tình hình sản xuất cao su trên thế giới, tình hình sản xuất cao su tại Việt Nam. · Giới thiệu tổng quan về công ty cao su Thống Nhất và xí nghiệp Ruthimex 1: lịch sử hình thành và phát triển của công ty, sơ đồ tổ chức, các sản phẩm chính, công nghệ và thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng, quy trình sản xuất. - Chương IV: Hiện trạng môi trường tại xí nghiệp Ruthmex 1 và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng · Hiện trạng môi trường tại xí nghiệp Ruthimex 1: môi trường nước, môi trường không khí, chất thải rắn, tiếng ồn, công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. · Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã áp dụng và những mặt hạn chế. - Chương V: Xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại xí nghiệp Ruthimex 1 · Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm. · Xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm cụ thể tại xí nghiệp Ruthimex 1. - Chương VI: Đánh giá và lựa chọn các giải pháp · Đánh giá sơ bộ các giải pháp · Lựa chọn các giải pháp - Chương VII: Kết luận và kiến nghị · Kết luận. · Kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY