Kiểm định giả thuyết thống kê và ứng dụng vào kiểm tra hàng hóa

LỜI NÓI ĐẦU Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu các phương pháp kiểm định truyền thống và hệ thống các phương pháp thành một mô hình và ứng dụng vào việc kiểm tra hàng hóa. Ngoài ra, chúng tôi dựa vào mô hình thống kê truyền thống để nghiên cứu thống kê Bayes và đưa ra giới thiệu lý thuyết thống kê Bayes trong kiểm định giả thuyết thống kê. Luận văn gồm có 3 chương Chương 1: Kiểm định giả thuyết thống kê truyền thống Trong chương 1, chúng tôi hệ thống các phương pháp kiểm định giả thuyết truyền thống nhằm giúp người dùng thống kê dễ dàng tính toán và ứng dụng vào thực tế. Chương 2: Kiểm định giả thuyết thống kê theo phương pháp Bayes Trong chương 2, chúng tôi dựa vào một số cuốn sách như là cuốn sách “Bayesian Statistics an Introduction” (chương 4) của tác giả Peter M.Lee. Chương 3: Ứng dụng kiểm định giả thuyết thống kê vào kiểm tra hàng hĩa. Trong chương 3, chúng tơi ứng dụng kiểm định giả thuyết thống kê truyền thống vào kiểm tra hàng hĩa xuất nhập khẩu trong Hải quan. Phụ lục: Chu trình kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Chúng tôi giới thiệu chu trình kiểm tra hàng hóa và một số quy định của Hải quan hướng dẫn việc kiểm tra hàng hóa. Chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế cùng các cán bộ Hải quan ở Cảng Sài gòn và Sân bay Tân Sơn Nhất. MỤC LỤC Trang Chương I: Tổng quan kiểm định giả thuyết thống kê truyền thống 1 I. Kiểm định giả thuyết thống kê truyền thống 1 1.1 Những khái niệm về kiểm định giả thuyết thống kê truyền thống .1 1.1.1. Giả thuyết thống kê . 1 1.1.2. Giả thuyết không( đơn) và giả thuyết ngược lại( đối thuyết) 1 1.1.3. Các loại sai lầm trong việc kiểm định giả thuyết thống kê . 2 1.1.4. Miền bác bỏ và miền chấp nhận . 3 1.1.5. Kiểm định một đầu và kiểm định hai đầu . 3 1.2. Các bước của việc kiểm định giả thuyết thống kê .4 1.3. Kiểm định giá trị trung bình μ của phân phối chuẩn N(μ,σ 2 ) khi đã biết σ 2 5 1.3.1. Các trường hợp . 5 1.3.2. Thí dụ . 6 1.3.3. Thí dụ . 7 1.4. Kiểm định giá trị trung bình μ của phân phối chuẩn N(μ,σ 2 ) khi chưa biết σ 2 . 8 1.4.1. Các trường hợp . 8 1.4.2. Thí dụ . 9 1.5. Kiểm định phương sai của phân phối chuẩn . . 10 1.5.1. Các trường hợp . 11 1.5.2. Thí dụ . 11 1.6 Kiểm định giá trị tỉ số p của tập chính trong điều kiện cỡ mẫu lớn 12 1.6.1. Các trường hợp . 13 1.6.2. Thí dụ . 13 1.7 Kiểm định giả thuyết về qui luật phân phối lý thuyết . 14 1.7.1. Kiểm định tính phù hợp . 14 1.7.2. Thí dụ . 15 1.7.3. Kiểm định giả thuyết về qui luật phân phối lý thuyết . 16 1.7.4. Thí dụ (Kiểm định phân phối chuẩn) . 17 1.8 Bảng dữ kiện ngẫu nhiên . 20 1.8.1. Bảng dữ liệu ngẫu nhiên hai chiều . . 20 1.8.2. Kiểm định giả thuyết về tính độc lập giữa hai thuộc tính của tập hợp chính 21 1.8.3. Thí dụ . 21 Chương II: Kiểm định giả thuyết thống kê theo phương pháp Bayes 24 2.1. Kiểm định giả thuyết . 24 2.1.1. Kiểm định giả thuyết truyền thống . 24 2.1.2. Vấn đề của phương pháp truyền thống . 25 2.1.3. Phương pháp Bayes . 26 2.1.4. Thí dụ . 29 2.2. Kiểm định giả thuyết một chiều . 30 2.2.1. Định nghĩa 30 2.2.2. P-giá trị 31 2.3. Phương pháp Lindley . 32 2.3.1. Sự thỏa hiệp với thống kê truyền thống . . 32 2.3.2. Ví dụ 33 2.3.3. Thảo luận . 34 2.4. Giảthuyết trị không với thông tin tiên nghiệm . 34 2.4.1. Khi nào thì giả thuyết trị không là hợp lý? 34 2.4.2. Trường hợp hàm hợp lí gần như là hàm hằng . 36 2.4.3. Phương pháp Bayes cho giả thuyết trị không 37 2.4.4. Thống kê đầy đủ . . 38 2.5. Xác định phân giả thuyết cho phân phối chuẩn 39 2.5.1. Tính toán hệ số Bayes . 39 2.5.2. Ví dụ bằng số 41 2.5.3. Nghịch lý của Lindley . 43 2.5.4. Giới hạn không phụ thuộc vào phân phối tiên nghiệm . 44 2.5.5. Trường hợp không biết phương sai . . 44 2.6. Triết lý Doogian . 48 2.6.1. Mô tả phương pháp . . 48 2.6.2. Ví dụ bằng số 49 2.6.3. Nghịch lý của Lindley . 43 2.6.4. Giới hạn không phụ thuộc vào phân phối tiên nghiệm . 44 Chương III: Ứng dụng kiểm định giả thuyết vào kiểm tra hàng hóa 50 3.1. Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu trong hải quan: trường hợp mẫu lớn . 50 3.1.1. Đặt vấn đề . 50 3.1.2. Ví dụ bằng số 50 3.1.3. Lời giải bài toán kiểm định giả thuyết thống kê 51 3.1.4. Các định nghĩa 52 3.1.5. Lời giải tối ưu. 52 3.1.6. Nhận xét . 53 3.1.7. Các thí dụ 53 3.1.8. Kết luận 54 3.2. Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu trong hải quan: trường hợp mẫu nhỏ . . 57 3.2.1. Thảo luận . 57 3.2.2. Đại lượng nhị thức và bài toán kiểm định giả thuyết về tỷ lệ cho trường hợp mẫu nhỏ . . 58 3.2.3. Bài toán kiểm định giả thuyết trong trường hợp mẫu nhỏ. 59 3.2.4. Bài toán kiểm tra ngẫu nhiên hàng hoá xuất nhập khẩu cho trường hợp mẫu nhỏ . 61 3.2.5. Nhận xét. 61 3.2.6. Lời giải tối ưu của bài toán kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu 61 3.2.7. Các thí dụ 62 3.2.8. Thảo luậnï 65 3.3. Ứng dụng phương pháp P_ giá trị vào kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu trong trường hợp mẫu lớn . 65 3.3.1. Đặt vấn đề . . 65 3.3.2. Tổng quan về phương pháp P_ giá trị . . 65 3.3.3. Phương pháp P_ giá trị của trường hợp mẫu lớn trong bài toán kiểm tra xuất nhập khẩu ở Hải quan . 66 3.3.4. Các thí dụ . 68 3.4. Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương pháp p _ giá trị: trường hợp mẫu nhỏ . 70 3.4.1. Đặt vấn đề . . 70 3.4.2. Đại lượng nhị thức tần xuất và bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ cho trường hợp mẫu nhỏ 70 3.4.3. Phương pháp P_ giá trị trong trường hợp mẫu nhỏ cho bài toán kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu ở Hải quan 71 3.4.4. Các thí dụ về kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu trong trường hợp mẫu nhỏ bằng phương pháp P_ giá trị 72 Phụ Lục: Chu trình kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa xuất nhập khẩu trong hải quan . 76 1. Máy tính xác định mức độ kiểm tra . 76 2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ . . 77 3. Kiểm tra thực tế hàng hóa . 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY