Khóa luận Ứng dụng mô hình camels trong đánh giá hoạt động kinh doanh và rủi ro của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượn

Tăng vốn để đảm bảo đủ mức VTC theo tiêu chuẩn an toàn vốn thông qua phát hành cổ phiếu bổ sung và nguồn vốn thặng dƣ từ LN để có một nguồn vốn an toàn đảm bảo cho các HĐ KD của NH và để theo kịp các NH khác trong cạnh tranh về mặt quy mô. + Tăng vốn từ nội bộ NH: Đây là nguồn vốn bổ sung vốn cơ bản của NH, trích từ LN để lại. Trong năm 2014, VPB cũng đã thực hiện tăng Vốn điều lệ lên 6.374 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thƣởng lấy từ nguồn LN để lại và Quỹ dự trữ bổ sung VĐL. Nguồn vốn này không phụ thuộc vào thị trƣờng vốn. + Tăng vốn từ bên ngoài: Tăng vốn từ nguồn nội bộ, mặc dù có nhiều thuận lợi, các cổ đông rất ủng hộ việc chia cổ tức một phần bằng cổ phiếu. Nhƣng trong thực tế cũng gặp một số khó khăn nhƣ: tâm lí cổ đông lo sợ sẽ ảnh hƣởng đến việc phân chia cổ tức thấp, ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu và uy tín của NH, cũng nhƣ không đáp ứng đƣợc nhu cầu tăng vốn nhanh. Nhƣ vậy, việc tăng vốn từ nguồn bên ngoài cũng có vị trí quan trọng giúp NH phát triển nhanh để đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập. Để thực hiện việc tăng vốn từ bên ngoài, có thể thực hiện bằng các biện pháp nhƣ: chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài; phát hành trái phiếu dài hạn; chuyển đổi chứng khoán nợ thành cổ phiếu. Trong đó VPB cần chú ý đến 2 phƣơng án là bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên của NH, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy và khuyến khích họ làm việc một cách hiệu quả hơn nữa. Phƣơng án 2 là bán cổ phần cho các đối tác chiến lƣợc nƣớc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY