Khóa luận Ứng dụng gis và swat hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lƣu vực sông Đak bla, Kon Tum

Xói mòn và bồi lắng là một quá trình tự nhiên chịu ảnh hƣởng từ các yếu tố: mƣa, thổ nhƣỡng, địa hình, che phủ bề mặt và yếu tố con ngƣời. Quá trình quy hoạch sử dụng đất thông qua việc thay đổi lớp che phủ bề mặt và tác động bằng yếu tố con ngƣời đã tác động mạnh mẽ đến quá trình xói mòn và bồi lắng trong địa bàn lƣu vực gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đối với tự nhiên và đời sống xã hội trong tƣơng lai. Trên cơ sở quá trình thực hiện và kết quả, đề tài rút ra một số kết luận sau: - Thông qua việc sử dụng mô hình SWAT và ứng dụng GIS, đề tài đã tính toán đƣợc lƣợng bồi lắng xói mòn trên địa bàn lƣu vực trong 2 gian đoạn: 2001 – 2010 và 2013 – 2020. - Lƣu vực Đak Bla với lƣợng xói mòn bình quân là 2.516,47 tấn/ha/năm trong giai đoạn 2005 – 2010 đã tăng lên 68.008,07 tấn/ha/năm ở giai đoạn 2015 – 2020.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY