Khóa luận Tích hợp gis và phân tích đa tiêu chuẩn (mca) trong đánh giá thích nghi đất đai

Đánh giá thích nghi đất đai cho quản lý bền vững theo phƣơng pháp FAO (1993b) hiện nay đã đƣợc áp dụng rất nhiều trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, mang tính khả thi cao. Kết quả đánh giá đất đai cung cấp thông tin hỗ trợ ngƣời ra quyết định trong sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai. Công nghệ GIS hiện nay đã đƣợc ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có đánh giá tài nguyên đất đai. Nó là công cụ hữu ích trong phân tích không gian nhƣ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất đai, phân tích đánh giá thích nghi đất đai, biễu diễn không gian vùng thích nghi Công cụ modelbuilder trong ArcGIS giúp cho ngƣời quản lý sử dụng đất xây dựng bản đồ đơn vị đất đai một cách tự động, giống nhƣ khung xử lý dữ liệu trong ArcGIS. Phƣơng pháp phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) với kỹ thuật AHP trong ra quyết định nhóm (AHP-GDM) để xác định trọng số các yếu tố bền vững là giải pháp hợp lý, giảm đƣợc tính chủ quan, tranh thủ đƣợc tri thức của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến sử dung đất bền vững (kinh tế, xã hội, môi trƣờng, ).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY