Khóa luận Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Hà Nội

- Theo dõi tình hình, xu hƣớng vận động và phát triển của các ngành nghề để có biện pháp điều chỉnh việc cho vay khách hàng ở những ngành nà y cho kịp thời khi có những biến động đột xuất. - Đánh giá chính xác khả năng khả nợ của khách hàng. Khi đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn, Ngân hàng cần nắ m rõ nguồn trả nợ chính, tức khả năng sinh lời của phƣơng án vay và các nguồn thu khác mà khách hàng có thể cam kết để trả nợ cho ngân hàng khi nguồn trả nợ có vấ n đề. - Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức phân tích nợ quá hạn, theo đó để phân loại nợ tốt hay xấu và kịp thời xử lý chế tài về tín dụng. Bên cạnh đó, tăng cƣờng công tác kiể m tra, kiểm soát các chuyên đề về tín dụng của cấp trên để uốn nắn kịp thời sai sót nhằm hạn chế nợ quá hạn mới phát sinh. - Nâng cao khả năng đo lƣờng các loại rủi ro trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu. Muốn vậy, ngân hàng phải xem xét môi trƣờng kinh doanh trong tƣơng lai và dự đoán sự ảnh hƣởng của nó đối với cán cân lợi nhuận và rủi ro cũng nhƣ tình thế hiện tại của ngân hàng trƣớc khi quyết định lựa chọn mức độ rủi ro có thể chấp nhận đƣợc. - Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng phải đƣợc hình thành cho từng khoản vay và phải đƣợc lập ngay từ đầu nă m tài chính. Ngân hàng cần theo dõi, đánh giá rủi ro theo mức độ tổn thất trung bình trong 6 năm gần đây để từ đó là m cơ sở tạo lập quỹ. - Thực hiện tốt các bƣớc và quy trình tài trợ sẽ giúp cho cán bộ ngâ n hàng dễ dàng trong việc kiểm tra xét duyệt các dự án tài trợ, chỉ ra đƣợc các sai sót từ đó có điều chỉnh kịp thời tránh rủi ro sau này. - Ngân hàng có thể tham gia bảo hiểm tín dụng xuất nhập khẩu vì nó có thể góp một phần để ngân hàng bồi thƣờng khi rủi ro xảy ra theo quy định. - Tăng cƣờng công tác quản lý một cách chặt chẽ. Một khi công tác quản lý, quản trị đƣợc thực hiện sát sao sẽ giúp các ngân hàng tránh đƣợc những rủi ro không đáng có, nhanh chóng tìm ra các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY