Khóa luận Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Sở giao dịch I

Phương án kinh doanh phải có sức thuyết phục cao. Doanh nghiệp phải chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh tốt, mục tiêu và mục đích của việc kinh doanh rõ ràng: ngành nghề sản xuất kinh doanh, khách hàng c ủa doanh nghiệp và ƣu thế trƣớc các đối th ủ cạ nh tranh, khả năng tiếp cậ n và đáp ứng nhu cầu khách hàng, nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hiệu quả hoạt động kinh doanh. 2. Doanh nghiệp phải chứng minh đƣợc khả năng quản ký doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính cơ bản: bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động kinh doanh và bảng báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. Trong đó, bảng cân đối kế toán dùng đ ể đánh giá doanh nghiệp đang tiến triển nhƣ thế nào, tình hình tài chính và nghĩa vụ trả nợ. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho biết lợi nhuậ n cuối k ỳ của doanh nghiệp, nguồn tiền luân chuyển trong quá trình hoạt động. Bảng báo cáo lƣu chuyển tiền tệ nhằm thể hiện sự tăng trƣởng ổn định của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo uy tín doanh nghiệp đối v ới ngân hàng. 3. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải có độ tin cậy đảm bảo tính trung thực, phản ánh đúng tình hình sản xuất c ủa doanh nghiệp. Mọi bất hợp lý, thiếu rõ ràng trong kết quả hoạt động kinh doanh sẽ ảnh hƣởng đến uy tín và xếp hạng doanh nghiệp, không chỉ gây khó khăn hiện tại mà còn ảnh hƣởng đến khả năng huy độ ng vốn sau này của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY