Khóa luận Phân tích diễn biến lạm phát ở Việt Nam và ứng dụng mô hình Arima dự báo lạm phát

Hạn chế về mô hình dự báo. Mặc dù mô hình ARIMA đƣợc sử dụng khá phổ biến trong dự báo, nhƣng mô hình dự báo chỉ dựa trên dữ liệu quá khứ với giả định tƣơng lai sẽ lặp lại các đặc điểm trƣớc đây nên không phải lúc nào cũng đem lại kết quả chính xác. Thực tế cho thấy rằng, giá trị tƣơng lai của biến số kinh tế sẽ không giữ nguyên mà biến động rất nhiều. Nên mô hình ARIMA chỉ dự báo một cách ý nghĩa trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thì sai số sẽ gia tăng rất nhiều, kết quả sẽ không đƣợc chính xác. - Bên cạnh đó, mô hình chỉ dừng lại ở dạng đơn biến, ƣớc lƣợng hồi quy chỉ dựa vào giá trị quá khứ. Trong khi đó lạm phát còn chịu tác động bởi tình hình kinh tế thế giớicác cú sốc cung, các cú sốc cầu, tốc độ tăng cung tiền, chính sách tiền tệ của chính phủ.v.v. nên khó mà dự đoán chính xác đƣợc. - Đề tài đã sử dụng chỉ số CPI để dự báo lạm phát. Mà tỷ lệ lạm phát đƣợc biển hiện ở dạng phần trăm nên đòi hỏi sai số rất nhỏ. Vì vậy, việc dùng chỉ số CPI để dự báo lạm phát làm sai số tăng lên, mức độ chính xác bị giảm xuống. 3. Hƣớng phát triển đề tài - Thứ nhất là nên mở rộng hoặc thu hẹp mẫu nghiên cứu cho giai đoạn ƣớc lƣợng các mô hình. Nếu muốn dự báo chính xác hơn thì nên chọn mẫu trong thời gian tốc độ tăng của chỉ số CPI tƣơng đối ổn định. Và có thể sử dụng các mô hình mở rộng để việc dự báo chính xác hơn. - Thứ hai là do mô hình ARIMA còn tồn tại một số hạn chế, do đó để dự báo sát với kết quả thực tế cần sử dụng kết hợp với các mô hình dự báo khác. - Thứ ba là tốc độ tăng của chỉ số CPI còn phụ thuộc vào một số biến độc lập khác ngoài giá trị hiện tại và quá khứ nhƣ tốc độ tăng trƣởng cung tiền, các cú sốc về giá của các mặt hàng thiết yếu. Vì vậy việc đƣa các biến này vào trong mô hình sẽ cải thiện đáng kể mức độ tin cậy của mô hình. - Thứ tƣ là việc dự báo tỷ lệ lạm phát thông qua dựa báo CPI dẫn đến sai số cao hơn nên việc sử dụng tỷ lệ lạm phát để dự báo trực tiếp sẽ giảm đƣợc sai số.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY