Khóa luận Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ Internet của FPT đối với người dân phường Vĩ Dạ - Thành phố Huế

Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet của FPT đối với người dân phường Vĩ Dạ- thành phố Huế” đƣợc tiến hành trong vòng 4 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012). Mô hình ban đầu có 6 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn mạng Internet của FPT đối với ngƣời dân phƣờng Vĩ Dạ- thành phố Huế bao gồm: thủ tục đăng kí, khả năng tiếp cận khách hàng, giá cước, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng và chương trình khuyến mãi. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha và phân tích nhân tố EFA đã điều chỉnh thang đo trên và các thành phần đƣợc điều chỉnh thành là: thủ tục đăng kí, giá cước, chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Đánh giá trung bình của khách hàng về các nhấn tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn mạng Internet FPT thì nhân tố Giá cƣớc đƣợc khách hàng đánh giá cao nhất, trong đó biến Nhân viên thu cƣớc ân cần, hòa nhã là cao nhất. Còn các nhân tố khác thì đƣợc khách hàng đánh giá tƣơng đối cao và đều nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có trên 80% khách hàng cho rằng việc FPT Telecom chuyển từ hạ tầng cáp đồng (ADSL) sang cáp quang (FTTH) có tác động rất lớn đến quyết định lựa chọn của họ. Kết quả phân tích hồi quy và phân tích tƣơng quan cho thấy trong 4 nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn của khách hàng thì nhân tố Chất lượng dịch vụ ( CLDV=0.443) có ảnh hƣởng lớn nhất. Tiếp theo là nhân tố Thủ tục đăng kí (DK=0.272) và cuối cùng là nhân tố Chăm sóc khách hàng (CSKH=0.211) và ảnh hƣởng ít nhất là nhân tố Giá cước (GC= 0.168). Việc đo lƣờng các nhân tố này giúp cho công ty viễn thông FPT- chi nhánh Huế hiểu sâu hơn và có những đánh giá đúng hơn đối với tầm quan trọng của các nhân tố. Điều này thực sự rất cần thiết cho hoạt động của công ty, bởi vì với nguồn lực còn hạn chế của mình, Công ty viễn thông FPTchi nhánh Huế sẽ có những lựa chọn tối ƣu hơn trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao quyết định lựa chọn mạng Internet FPT của khách hàng, cũng nhƣ thực hiện các chiến lƣợc đáp ứng các mục tiêu quan trọng tiếp theo trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY