Khóa luận Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank trong hội nhập kinh tế quốc tế

Hiệp hội ngân hàng cũng cần thƣờng xuyên tổ chức hội thảo về các vấn đề có tính thời sự trong ngành ngân hàng, giúp các ngân hàng tăng thêm kinh nghiệm quản lý và hoạt động kinh doanh. Cần tích cực mở các khóa học đào tạo ngắn hạn tập trung, giúp các ngân hàng tăng chất lƣợng đội ngũ nhân viên. Chất lƣợng đào tạo tăng lên trong khi chi phí đào tạo tập trung cũng giảm đáng kể, sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng dành vốn đầu tƣ cho các mục tiêu phát triển khác. Các thể chế hỗ trợ thị trƣờng đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng khác chƣa đƣợc tăng cƣờng. Tăng cƣờng và nâng cao vai trò của các thể chế hỗ trợ thị trƣờng tiền tệ, kể cả các thể chế hỗ trợ trực tiếp (nhƣ Trung tâm thông tin tín dụng CIC, Bảo hiểm tiền gửi,.), cũng nhƣ các thể chế hỗ trợ gián tiếp (nhƣ các cơ quan bảo vệ pháp luật: Công an, Viện kiểm sát, Toà án.) nhằm đáp ứng mục tiêu an toàn và hiệu quả của hệ thống NHTM nói chung và hoạt động kinh doanh của VPBank nói riêng. Trên đây là những giải pháp kiến nghị đối v ới Chính phủ cũng nhƣ NHNN nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động của các ngân hàng nói chung, VPBank nói ri êng. Những kiến nghị này cần đƣợc xem xét, thực hiện và tri ển khai nhanh chóng và hiệu quả mở đƣờng cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY