Khóa luận Khung làm việc và ứng dụng cho bài toán luồng công việc

TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA LUẬN Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, với các tổ chức, cơ quan khác nhau có nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức xử lý và giao việc không giống nhau. Tuy nhiên về cơ bản các công ty, doanh nghiệp đều có mô hình quản lý và luồng quy trình nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức và giao việc giống nhau. Do đó, để phát triển và mở rộng một hệ thống có tính chất thương mại hoá, triển khai trên quy mô lớn, dễ bảo trì, cấu hình, phát triển mở rộng, khóa luận đã nghiên cứu đặc điểm, tính chất và cách xây dựng một Khung làm việc(Framework), các bài toán luồng công việc cụ thể, phân tích thiết kế bài toán luồng công việc tổng quát được rút ra từ các bài toán cụ thể, tích hợp và ghép nối các mẫu thiết kế lại thành các khung làm việc. Các khung làm việc hỗ trợ các điểm thế chỗ trước để khi ứng dụng triển khai có thể thay thế các điểm thế chỗ trước này. Khi triển khai ứng dụng cho một đơn vị có sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ xử lý công việc ta chỉ cần xây dựng mới thêm một vài mô đun tương ứng với sự thay đổi đó và lắp ghép vào các điểm thế chỗ trước để tạo ra ứng dụng mới đáp ứng hoàn toàn về sự thay đổi mô hình quản lý và quy trình nghiệp vụ xử lý của đơn vị cần triển khai áp dụng hệ thống. Đề tài của khóa luận này là “Khung làm việc-Framework và ứng dụng cho bài toán luồng công việc”. Nội dung của đề tài gồm các phần sau. MỞ ĐẦU: Giới thiệu lý do chọn đề tài luận văn, nhu cầu thực tiễn và khả năng ứng dụng của luận văn Chương 1: Tổng quan về framework. Nhằm trả lời cho câu hỏi: “Framework là gì?”, phần này nêu ra khái niệm, các đặc điểm và phân loại framework. Chương 2: Giới thiệu một số Framework cụ thể đã có. Phần này đưa ra một số Framework điển hình đã được xây dựng và ứng dụng giải quyết các bài toán cụ thể. Chương 3: Xây dựng Framework giải quyết bài toán Luồng công việc-Workflow. Nêu ra bài toán Workflow tổng quát bằng lời và bằng các mô hình nghiệp vụ, các ca sử dụng và các sơ đồ lớp. Phân tích thiết kế tiến tới chi tiết hóa các ca sử dụng, gắn vào đó là các mẫu-patterns tạo nên một biểu đồ lớp có kèm theo các patterns sẵn có. Dựa trên phân tích thiết kế, xây dựng framework giải quyết bài toán luồng công việc trên nền tảng .NET framework 3.5 và ngôn ngữ lập trình C#. Chương 4: Ứng dụng Framework trên để demo một bài toán giao việc nhỏ. KẾT LUẬN: Phần này nêu kết quả đạt được của khóa luận và đề xuất phương hướng nâng cấp và mở rộng ứng dụng đề tài vào thực tiễn trong tương lai. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC: iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix MỞ ĐẦU: - 1 - Chương 1 - 4 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ FRAMEWORK - 4 - 1.1. Khái niệm về framework - 4 - 1.1.1. Định nghĩa về framework - 4 - 1.1.2. Cấu trúc của một framework - 5 - 1.1.3. Phân biệt framework với các khái niệm khác - 7 - 1.2. Các đặc điểm của framework - 9 - CHƯƠNG 2 - 10 - GIỚI THIỆU MỘT SỐ FRAMEWORK CỤ THỂ - 10 - 2.1. Higgin Trust Framework - 10 - 2.1.1. Giới thiệu về Higgins - 10 - 2.1.2. Các thành phần của Higgins - 11 - 2.1.2.1. Browser Extension - 12 - 2.1.2.2. RP Enablement - 12 - 2.1.2.3. I-Card Manager - 13 - 2.1.2.4. RP Protocol Support - 13 - 2.1.2.5. ISS Client UI - 13 - 2.1.2.6. I-Card Selector Service - 14 - 2.1.2.7. I-Card Registry - 14 - 2.1.2.8. I-Card Provider - 14 - 2.1.2.9. Token Service - 14 - 2.1.2.10. Token Provider - 15 - 2.1.2.11. Identity Attribute Service - 15 - 2.1.2.12. Context Provider - 16 - 2.1.3. Mô hình dữ liệu của Higgins - 16 - 2.1.3.1. Các khái niệm dữ liệu cơ bản - 16 - 2.1.3.2. Mục tiêu của mô hình - 18 - 2.2. JhotDraw - 18 - 2.2.1. Giới thiệu khung làm việc JhotDraw - 18 - 2.2.2. Kiến trúc tổng quan về thiết kế của JHotDraw - 19 - CHƯƠNG 3: - 24 - XÂY DỰNG FRAMEWORK GIẢI QUYẾT - 24 - BÀI TOÁN LUỒNG CÔNG VIỆC-WORKFLOW. - 24 - 3.1. Mô tả bài toán quản lý công việc tại một công ty thiết kế đồ nội thất gia đình: - 24 - 3.1.1. Bài toán đặt ra: - 24 - 3.1.2. Sơ đồ hoạt động quản lý công việc tại công ty thiết kế đồ nội thất gia đình: - 24 - 3.1.3. Mô hình miền lĩnh vực: - 25 - 3.2. Mô tả bài toán quản lý thanh toán tiền lương: - 26 - 3.2.1. Bài toán đặt ra: - 26 - 3.2.2. Sơ đồ tiến trình quản lý hoạt động thanh toán tiền lương: - 27 - 3.2.3. Mô hình miền lĩnh vực: - 30 - 3.3. Mô tả bài toán tổng quát: - 30 - 3.3.1. Các thông tin chung về bài toán luồng công việc: - 30 - 3.3.2. Công tác quản lý bài toán luồng công việc: - 32 - 3.3.3. Sơ đồ tiến trình quản lý hoạt động giao công việc - 32 - 3.3.4. Các yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý hoạt động giao công việc - 34 - 3.3.5. Các chức năng hệ thống - 34 - 3.3.6. Từ điển dữ liệu và mô hình lĩnh vực nghiệp vụ - 35 - 3.3.6.1. Các khái niệm dự tuyển cho nghiệp vụ quản lý giao việc - 35 - 3.3.6.2. Mô hình lĩnh vực nghiệp vụ - 36 - 3.3.7. Đặc tả hệ thống bài toán luồng công việc - 36 - 3.3.7.1. Các tác nhân (Actor) trong hệ thống - 36 - 3.3.7.2. Các ca sử dụng (Usecase) của hệ thống - 38 - 3.3.7.2.1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống - 38 - 3.3.7.2.2. Ca sử dụng Tạo công việc mới - 39 - 3.3.7.2.3. Ca sử dụng Sửa thông tin hồ sơ công việc - 39 - 3.3.7.2.4. Ca sử dụng Xoá hồ sơ công việc - 39 - 3.3.7.2.5. Ca sử dụng Phân giải quyết công việc - 40 - 3.3.7.2.6. Ca sử dụng Chỉ đạo giải quyết công việc - 40 - 3.3.7.2.7. Ca sử dụng sửa Chỉ đạo giải quyết công việc - 40 - 3.3.7.2.8. Ca sử dụng Giải quyết công việc - 41 - 3.3.7.2.9. Ca sử dụng Báo cáo thống kê - 41 - 3.3.7.2.10. Ca sử dụng Xem và tra cứu công việc - 42 - 3.3.7.2.11. Ca sử dụng Cập nhật danh mục từ điển - 42 - 3.3.7.2.12. Ca sử dụng Cập nhật người dùng - 42 - 3.3.7.2.13. Ca sử dụng Cập nhật nhóm quyền - 43 - 3.3.7.2.14. Ca sử dụng Phân quyền truy nhập - 43 - 3.3.8. Mô hình ca sử dụng tổng thể - 43 - 3.3.8.1. Gói ca sử dụng Đăng nhập hệ thống - 43 - 3.3.8.2. Gói ca sử dụng Quản lý giải quyết công việc - 44 - 3.3.8.3. Gói ca sử dụng Quản trị tiện ích - 45 - 3.3.8.4. Gói ca sử dụng Báo cáo thống kê - 46 - 3.3.8.5. Gói ca sử dụng Quản trị phân quyền người dùng - 46 - 3.3.9. Mô tả chi tiết các ca sử dụng - 47 - 3.3.9.1. Gói ca sử dụng Đăng nhập hệ thống - 47 - 3.3.9.2. Gói ca sử dụng Quản lý giải quyết công việc - 49 - 3.3.9.3. Gói ca sử dụng Quản trị tiện ích - 53 - 3.3.9.4. Gói ca sử dụng Báo cáo thống kê - 57 - 3.3.9.5. Gói ca sử dụng Quản trị phân quyền người dùng - 61 - 3.4. Phân tích các lớp: - 63 - 3.4.1. Các lớp giao diện hệ thống: - 63 - 3.4.2. Các lớp thao tác Cơ Sở dữ liệu: - 64 - 3.4.3. Các lớp dịch vụ(Services): - 65 - 3.4.4. Các lớp thực thể: - 66 - 3.5. Áp dụng các mẫu (patterns) trong việc thiết kế cho các ca sử dụng: - 67 - 3.5.1. Gói ca sử dụng Đăng nhập hệ thống - 67 - 3.5.2. Gói ca sử dụng Quản lý giải quyết công việc - 69 - a. Ca sử dụng Cập nhật công việc - 69 - b. Ca sử dụng Phân công việc - 72 - 3.5.3. Gói ca sử dụng phục vụ tra cứu, báo cáo, thống kê - 74 - 3.6. Thiết kế một số lớp - 76 - 3.6.1. Lớp giao diện - 76 - 3.6.2. Lớp điều khiển - 78 - 3.6.3. Lớp thực thể - 80 - KẾT LUẬN - 87 - TÀI LIỆU THAM KHẢO - 89 - Tài liệu tiếng Việt - 89 - Tài liệu tiếng Anh - 89 - Các trang Web - 90 - Bộ công cụ - 90 - MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài: a. Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu và ứng dụng các mô hình sử dụng lại vào quá trình thiết kế phần mềm: Ngày nay, một trong những vấn đề quan trọng của ngành công nghệ phần mềm là vấn đề sử dụng lại. Ngay từ thời kỳ đầu tiên, người ta đã cố gắng sử dụng lại phần mềm bằng cách xây dựng trước các thư viện lớp. Trong các thư viện lớp này có chứa các hàm và thủ tục thường hay được sử dụng trong các ứng dụng phần mềm. Tuy nhiên, cách sử dụng lại này tương đối thụ động, vì chỉ có thể sử dụng lại các đoạn mã có sẵn, mà không thể sử dụng các thiết kế. Ý tưởng sử dụng lại các thiết kế có sẵn đã được thể hiện qua việc sử dụng các mẫu thiết kế. Một mẫu thiết kế là một mô tả có tên về một cặp vấn đề và giải pháp, nó có thể được áp dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, các mẫu thiết kế thường khó sử dụng vì có mức độ trừu tượng hóa cao. Do vậy, để có thể sử dụng lại các thiết kế có sẵn hiệu quả hơn, người ta đã đưa ra khái niệm Khung làm việc-Framework. Giống với các mẫu thiết kế, các framework cũng được sử dụng lại dễ dàng bằng cách thu nhận lại các kịch bản phát triển phần mềm thành công. Tuy nhiên, khác với mẫu thiết kế, framework thường gắn với một miền ứng dụng cụ thể và bao gồm cả thiết kế và mã thực hiện. b. Cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng úng dụng “ Khung làm việc giải quyết bài toán luồng công việc”: Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã mang lại nhiều thành tựu to lớn. Những thành tựu của khoa học được áp dụng trong tất cả các hoạt động của con người và đã đem lại những thành công hết sức lớn lao. Ở Việt Nam, hiện nay, các công ty, xí nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết đã trang bị cơ sở hạ tầng về máy tính và kết nối mạng đã tạo cơ sở cho việc áp dụng những công nghệ mới của mạng máy tính và internet vào lĩnh vực tìm kiếm, tổ chức và xử lý thông tin phục vụ công tác điều hành và quản lý sản xuất. Với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng phát triển mở rộng, các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu tin học hoá mọi lĩnh vực công việc, sản xuất, quản lý, và mong muốn mọi thông tin quản lý điều hành sản xuất đều được lưu trữ trên máy tính để có thể tra cứu tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng mỗi khi có nhu cầu. Những hoạt động mang tính chất luồng công việc như hoạt động giao việc và điều hành xử lý việc thực hiện công việc là một hoạt động chủ đạo trong hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay việc tổ chức và quản lý hoạt động giao công việc trong các tổ chức, xí nghiệp chủ yếu thực hiện trực tiếp bằng miệng và quản lý dựa trên trên giấy tờ. Do đó, để tổ chức và theo dõi điều hành một công việc thực hiện qua nhiều người, nhiều cấp, trên nhiều giai đoạn thời gian khác nhau gặp rất nhiều khó khăn. Việc tin học hoá hoạt động này để có thể tổ chức xử lý, theo dõi hoạt động giao công việc trên hệ thống máy tính là nhu cầu cấp thiết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, quản lý hoạt động giao công việc là một trong các biện pháp có ý nghĩa thiết thực trong việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác điều hành và quản lý sản xuất trong các doanh nghiệp. Từ nhu cầu thực tiễn xã hội và đặc biệt là của đơn vị đang công tác, cùng với cơ sở khoa học của việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình sử dụng lại vào quá trình phân tích thiết kế phần mềm, luận văn đã chọn đề tài với tên gọi “Khung làm việc và ứng dụng cho bài toán luồng công việc”. Mục tiêu của bài toán “Luồng công việc” là xây dựng một hệ thống thông tin tổ chức và quản lý các hoạt động giao công việc đang thực hiện trong một tổ chức, doanh nghiệp phân theo các cấp quản lý theo từng đầu người cụ thể dựa trên mạng máy tính. Hệ thống giúp các cấp lãnh đạo nắm sát tình hình thực hiện công việc và đưa ra ý kiến chỉ đạo và hướng giải quyết đúng đắn, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống cung cấp các đầu mục tra cứu và tổng hợp các công việc đã và đang thực hiện trên mạng máy tính để làm các thống kê, báo cáo định kỳ theo yêu cầu. Hệ thống được xây dựng sử dụng các công nghệ kỹ thuật mới như: ứng dụng hướng tiếp cận áp dụng các mẫu thiết kế, sử dụng công cụ mô hình hoá UML để phân tích và thiết kế bài toán theo mô hình hướng đối tượng; ứng dụng công nghệ Windows Applications để cập nhật và xử lý thông tin. Với hướng tiếp cận phân tích và thiết kế hệ thống áp dụng công nghệ hướng đối tượng sử dụng các mẫu thiết kế gắn với một miền ứng dụng cụ thể(bài toán luồng công việc) và sử dụng ngôn ngữ C# dựa trên nền tảng .NET Framework 3.5 để xây dựng và phát triển hệ thống, cho phép hệ thống dễ bảo trì và phát triển mở rộng trong tương lai đáp ứng được các yêu cầu thay đổi và phát triển ngày càng cao của xã hội. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận văn – Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và phân loại Framework. – Nắm bắt được phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng một hệ thống. Sử dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, áp dụng các mẫu thiết kế về hành vi và trình diễn để phân tích, thiết kế một ứng dụng cụ thể trên máy tính. – Nghiên cứu bài toán luồng công việc, áp dụng các kiến thức về Phân tích hướng đối tượng để phân tích thiết kế bài toán. – Từ kết quả phân tích và thiết kế tiến hành xây dựng hệ thống dựa trên các công cụ và môi trường đã lựa chọn. – Ứng dụng một phần mềm nhỏ sử dụng Framework đã xây dựng. Nội dung nghiên cứu và thực hiện của luận văn – Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và phân loại Framework. – Nếu một số đặc điểm và ứng dụng của một vài Framework sẵn có. – Tiếp cận một số bài toán cụ thể liên quan đến luồng công việc đó là bài toán “Quản lý luồng công việc tại Công ty đồ nội thất gia đình” và bài toán “Quản lý tính tiền lương cho giáo viên”. – Tiến hành tổng quát hóa từ hai bài toán trên để rút ra bài toán “Luồng công việc tổng quát”. – Tiến hành xây dựng các biểu đồ Usecase cho bài toán “Luồng công việc” đến mức chi tiết nhất. – Từ các biểu đồ Usecase chi tiết hóa trên tiến hành áp dụng các mẫu(patterns sẵn có như Singleton, Observer, State, Oposite ) để tổng quát hóa bài toán, tổng quát hóa các biểu đồ lớp phục vụ cho việc xây dựng Framework. – Xây dựng chương trình và tiến hành cài đặt thử nghiệm demo một bài toán nhỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY