Khóa luận Hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Hiện trạng và kiến nghị

Sau khi nghiên cứu đề tài, có thể rút ra một số kết luận chính sau đây: - Hoạt động Kinh doanh ngoại hối là hoạt động khá phức tạp và dễ biến động theo thị trƣờng; thể hiện ở các nghiệp vụ đa dạng, quy trình gồm nhiều bƣớc, liên quan đến nhiều bộ phận trong ngân hàng, đòi hỏi nhân lực và vật lực đều phải đƣợc đầu tƣ kĩ lƣỡng và hoàn chỉnh. Song nếu đƣợc tạo điều kiện phát triển, hoạt động này có thể mang lại những khoản lợi khổng lồ cho các ngân hàng và khách hàng. - Hoạt động kinh doanh ngoại hối đã đƣợc các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đƣa vào thực hiện nhằm đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của mình, nhƣng việc tổ chức kinh doanh một cách hoàn thiện, tham gia kinh doanh trên cả thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế, kinh doanh dƣới cả hình thức đầu cơ và chênh lệch tỉ giá thì rất ít ngân hàng Việt Nam làm đƣợc. Điều này một phần là do cơ chế kinh doanh còn nhiều bất cập, chƣa hoàn toàn theo hƣớng thị trƣờng, mặt khác do bản thân các ngân hàng chƣa đủ trình độ và kinh nghiệm kinh doanh. - Đối với Ngân hàng Techcombank, hoạt động Kinh doanh ngoại hối có khá đầy đủ các điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn hai vấn đề quan trọng cần đƣợc cải thiện trong thời gian sắp tới để hoạt động này phát huy hết tiềm năng của nó, đó là: chính sách khách hàng và sự kết hợp với các hoạt động có liên quan khác (tín dụng, thanh toán quốc tế ) - Thời gian tới, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ, hoạt động Kinh doanh ngoại hối sẽ tiếp tục là một lĩnh vực kinh doanh đầy triển vọng. Mỗi ngân hàng cần có sự quan tâm đúng mức tới hoạt động này, đồng thời, Ngân hàng Nhà nƣớc nên hoàn thiện hoạt động Kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam theo hƣớng nâng cao tính thị trƣờng trong khung pháp lý của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY