Khóa luận Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà nội chi nhánh Huế

Phát triển DN VVN theo đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc cũng là một nhiệm vụ đối với hệ thống ngân hàng. Các DN VVN đang và sẽ là đối tƣợng của ngân hàng phục vụ trong hiện tại và tƣơng lai. Vì tầm trong quan trọng này nên việc tạo điều kiện để các DN VVN phát triển là vô cùng cần thiết. Hiện náy, khi Đảng và Nhà nhận thức đƣợc vai trò to lớn của DN VVN đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đã có những biện pháp để khuyến khích, hỗ trợ khu vực này. Tuy nhiên để thúc đẩy hơn nữa các DN VVN phát triển, Nhà nƣớc phải là thành viên tích cực và quan trọng hơn trong việc tạo ra những điều kiện thuận lợi để Ngân hàng có thể mở rộng tín dụng cho các DN VVN, cũng nhƣ giúp các DN tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay ngân hàng một cách dễ dàng hơn. Muốn nhƣ vậy, chính sách của Nhà nƣớc đề ra phải phù hợp với tình hình chung của các Doanh nghiệp và của Ngân hàng, trong đó cần đƣợc thay đổi và bổ sung nhƣ sau: + Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng chiến lược phát triển khu vực DN VVN: Để tạo thuận lợi hơn nữa cho các DN VVN có điều kiện phát triển thì Chính phủ cần có một chiến lƣợc lâu dài, ổn định với nhiều biện pháp nhằm phát triển khu vực DN VVN cụ thể. Chiến lƣợc cần xây dựng trên cơ sở khẳng định và nêu bật lên vai trò của các DN VVN đang kinh doanh những lĩnh vực đƣợc nhà nƣớc chú trọng, quan tâm. Khẳng định rõ ràng hơn về xu hƣớng ƣu tiên phát triển của các ngành nghê, vùng lãnh thổ, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể trong tƣơng lai,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY