Khóa luận Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần sản xuất Sợi Phú An

Quá trình phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty cho thấy đang đƣợc cải thiện dần, hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định, có hiệu quả, luôn mang lại lợi nhuận cao. Tình hình vốn kinh doanh qua 3 năm của CTCP sản xuất Sợi Phú An không ngừng đƣợc cải thiện, trang thiết bị máy móc ngày càng hiện đại, đời sống nhân viên ngày càng nâng cao, thực hiện tốt đối với nghĩa vụ nhà nƣớc. Ngoài những thành quả mà công ty đạt đƣợc trong 3 năm báo cáo. Khi đi vào tình hình cụ thể chúng ta thấy rằng, mặc dù hiệu quả sử dụng vốn tƣơng đối chƣa cao, số vốn huy động đƣợc chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản chiếm dụng, tình hình công nợ công ty đã thanh toán phần lớn, hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lƣu động ở mức vừa phải. Những điều này đã ảnh hƣởng tốt đến sản xuất kinh doanh của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY