Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường


CHƠNG 1HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.1.1 Vốn. 1.1.1. Khái niệm vốn và đặc trng. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có đầy đủ ba yếu tố về lao động: t liệu lao động, đối tợng lao động và sức lao động. Quá trình SXK ...


Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay


LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kì đầu của xã hội loài người từ khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế(kt) tự nhiên và chuyển sang nền kt sản xuất hàng hóa. Nền kt hàng hoá phát triển càng mạnh mẽ và đến đỉnh cao của nó là nền KTTT. KTTT có những ưu ...


Những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Mục lục Phần mở đầu . 2 Nội dung I- Cơ sở lí luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . 2 1- Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam . 2 2- Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế thị trường .3 3- Đặc trưng kinh tế thị trư ...


Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng đó ở Việt nam hiện nay

Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng đó ở Việt nam hiện nay


MụC LụC -Phần mở đầu. A-Lý luận của Lênin về Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước I-Chính sách kinh tế mớivà sự tất yếu phải sử dụng Tư bản Nhà nước . 1.Chính sách kinh tế mới (NEP ). 1Tất yếu khách quan phải sử dụng Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước lúc đó. 2.Các thành tựu nhờ chính sách kinh tế mới . II-Chủ N ...


Thực trạng và giải pháp nâng cao tốc độ của quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Thực trạng và giải pháp nâng cao tốc độ của quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay


lời nói đầu Phân phối là điều kiện tiền đề cho bất kỳ một quốc gia nào tồn tại và phát triển .Từ xưa ông cha ta sống một cuộc sống bầy đàn hang hốc ăn uống chung đụng , nhưng cuộc sống như vậy không thể tồn tại lâu dài được.Dần dần có sự phân chia, đến thời kỳ giai cấp bắt đầu xuất hiện thì cũng ...


Vận dụng triết học Mác - Lê Nin với việc giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn cho phát triển nền kinh tế Việt Nam

Vận dụng triết học Mác - Lê Nin với việc giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn cho phát triển nền kinh tế Việt Nam


MỤC LỤC Lời nói đầu 2 Phần I: Những vấn đề lý luận chung 3 I. Quy luật mâu thuẫn 3 1. Khái niệm mâu thuẫn 3 2. Đặc điểm mâu thuẫn 4 3. Nội dung quy luật 5 II- Vai trò của vốn đầu tư đối với sự phát triển của nền kinh tế 9 1. Khái niệm vốn đầu tư 9 2. Tầm quan trọng của vốn đầu tư 9 Phầ ...


Một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại cổ phần trong thời kí qua độ lên CNXH ở nước ta

Một số vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại cổ phần trong thời kí qua độ lên CNXH ở nước ta


MỤC LỤC Tiêu đề Trang A. Giới thiệu đề tài 1 B. Nội dung chính 2 I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về NHTMCP trong thời kí qua độ lên CNXH ở nước ta 2 1. Khái quát về NHTM ở việt nam 2 2. Tính tất yếu của quá trình cổ phần hoá các NHNN 4 3. Những lợi ích từ cổ phần hoá các NHTM 7 4. Khải quát ...


Thu hút vốn đầu tư ở Việt Nam

Thu hút vốn đầu tư ở Việt Nam


Mục Lục A. Lời mở đầu 3 B. Nội dung 4 I. Những lí luận về đầu t­­ư­ nư­­­ớc ngoài ở Việt Nam . 4 1. Những vấn đề liên quan đến đầu t­­­ư 4 1.1 Các khái niệm cơ bản . 4 1.2 Một số khía cạnh kinh tế của hoạt động đầu tư­ nư­ớc ngoài 6 1.3 Điều kiện cơ bản đảm bảo sự thành công của hoạt động đầu ...


Những vấn đề lí luận cơ bản về kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay

Những vấn đề lí luận cơ bản về kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay


LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta gặp không ít khó khăn do xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá. Hội nhập để sao cho không hoà nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chúng ta mở rộng cánh cửa kinh tế, đẩy mạnh trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vự ...


Thực trạng và mục tiêu phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta đến năm 2010 các giải pháp khắc phục và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Thực trạng và mục tiêu phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta đến năm 2010 các giải pháp khắc phục và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta


MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ. B. NỘI DUNG. I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 1. Quan niệm về kinh tế thị trường nói chung. 2. Ở Việt Nam cần phát triển kinh tế thị trường. II. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM. 1. Kinh ...


Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


A.LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế chính trị là môn học có nhiệm vụ nghiên cứu giải thích bản chất hiện tượng kinh tế khách quan, xá địng các quy luật kinh tế,chi phối các hoạt động kinh tế xã hội. Môn kinh tế chính trị nghiên cứu các quan hệ kinh tế giữa người với người diễn ra trong tất cả các khâu của quá trì ...


Thực trạng về những nhân tố dảm bảo tính định hướng XHCN ở nước ta

Thực trạng về những nhân tố dảm bảo tính định hướng XHCN ở nước ta


MỤC LỤC: A. Lời nói đầu . 1 B. Nội dung. 3 I/ Tính tất yếu về nhân tố đảm bảo tính định hướng XHCN. . .3 1) Khái quát về kinh tế thị trường (KTTT) ở nước ta 3 2) Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng là nền kinh tế mở, hội nhập 8 3) Phân biệt về KTTT định hướng XHCN ở nước ta với KTTT TBC ...


Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân

Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân


Toàn bộ các phần đã trình bày ở trên đã làm rõ các chính sách, các giải pháp cụ thể của Nhà nước để thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân. Các chính sách và biện pháp đó rõ ràng, cụ thể làm cho khu vực kinh tế này ngày một sôi động, chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế trên nhiều phương diện. ...


Một số vấn đề khái quát về toàn cầu hoá và quốc tế hoá

Một số vấn đề khái quát về toàn cầu hoá và quốc tế hoá


MỞ ĐẦU Thập kỷ cuối của thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn về mọi mặt trong đời sống chính trị và kinh tế, đặc biệt là những thành tựu khoa học, công nghệ. Hoà bình hợp tác vì sự phát triển ngày càng trở thành một đòi hỏi bức xúc của nhiều quốc gia và các dân tộc trên thế giới nhằm tập trun ...


Thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2 1. Các khái niệm đầu tư 2 1.1. Đầu tư . 2 1.2. Đầu tư nước ngoài . 2 1.2.1. Khái niệm . 2 1.2.2 Bản chất và hình thức đầu tư nước ngoài 2 2. Tính t ...


Những vấn đề lý luận và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Những vấn đề lý luận và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG . 2 I. Những vấn đề lý luận và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta . 2 1. Những vấn đề lý luận 2 1.1. Đặc điểm của kinh tế tư nhân 2 1.2. Đặc điểm của kinh tế tư nhân nước ta hiện nay 3 2. Vai trò của k ...


Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


NỘI DUNG I. Đặt vấn đề . 1 II. Giải quyết vấn đề 2 1. Vai trò của KTNN, DNNN và thực trạng hoạt động của hệ thống DNNN ở Việt Nam hiện nay 2 1.1. Thành phần KTNN . 2 1.2. Hệ thống DNNN 4 1.3. Tính chủ đạo của KTNN, DNNN . 5 1.4. Trong quá trình hoạt động, thành phần KTNN nói chung và các DN ...


Nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá

Nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá


LỜI MỞ ĐẦU Là sinh viên ngoại tỉnh ra Hà Nội học tập điều làm em băn khoăn ngay từ lần đầu tiên cho đến mãi sau này: Đấy là những người hành khất hay nói rõ hơn là người ăn xin, ở Hà Nội con số này không phải nhỏ, trong đó khoảng 90%, có khi còn hơn thế nữa, là đồng hương với em. Nguồn nhân lực, ...


Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay

Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế mới ở nước ta hiện nay


MỤC LỤC * LỜI MỞ ĐẦU . . .1 * NỘI DUNG .2 I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 2 1. Lịch sử ra đời và vai trò kinh tế của Nhà nước .2 1.1. Qúa trình hình thành Nhà nước 2 1.2. Vai trò kinh tế của Nhà nước 3 2. Tính tất yếu khách quan của việc xuất hiện vai trò kinh tế ...


Lý luận của Lênin về Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước ở trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay

Lý luận của Lênin về Chủ nghĩa Tư bản Nhà nước ở trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội và sự vận dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 PHẦN NỘI DUNG: . 3 I- LÝ LUẬN CỦA V.I.LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC. 3 1.Những cơ sở đi đến Chủ nghĩa tư bản Nhà nước . 3 2.Lý luận về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước của Lênin . 5 2.1.Chính sách kinh tế mới . 5 3.Sự cần thiết khách quan và lợi ích của Chủ nghĩa tư bản N ...