Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Giải pháp phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Giải pháp phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé và còn non trẻ thuộc vùng Đông Nam Á, một dân tộc anh hùng với bao phen vào sinh ra tử để bảo vệ nền độc lập của dân tộc và nay cũng đang chứng minh với toàn thế giới họ cũng là một dân tộc anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đ ...


Luận chứng vai trò của tri thức khoa học - Công nghệ với phát triển kinh tế

Luận chứng vai trò của tri thức khoa học - Công nghệ với phát triển kinh tế


MỤC LỤC I. Lời mở đầu 01 II. Nội dung 04 1. Khái niệm tri thức khoa học – công nghệ và mối quan hệ của chúng .04 a. Khái niệm tri thức khoa học 04 b. Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ . 04 2. Vai trò của tri thức khoa học – công nghệ với hoạt động kinh tế 05 a. Tri thức khoa học công ...


Khoa học - Công nghệ trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Khoa học - Công nghệ trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn


D. Tài liệu tham khảo: - Giáo trình kinh tế chính trị Nhà xuất bản chính trị quốc gia. - Nông nghiệp việt nam bước vào thế kỷ 21 Tác giả: Giáo sư Bùi huy Đán, giáo sư Nguyễn Điền Nhà xuất bản chính trị quốc gia. - Giáo trình kinh tế nông nghiệp. - Trang web: google.com www.vass.gov.vn ...


Những vấn đề xung quanh việc xuất nhập khẩu, đầu tư và giải pháp phát triển thị trường dệt may Việt Nam

Những vấn đề xung quanh việc xuất nhập khẩu, đầu tư và giải pháp phát triển thị trường dệt may Việt Nam


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 PHẦN I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 2 I. Vai trò và đặc điểm của ngành dệt may Việt Nam 2 1. Vai trò của ngành dệt may Việt Nam 2 2. Đặc điểm của ngành dệt may 3 II. Tình hình huy động vốn trong ngành dệt may Việt Nam hiện nay 4 1. Vốn trong nước 4 2. Vố ...


Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta hiện nay


PHẦN 1 : LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì con người, nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành công hay thất bại, tính hiệu quả của quá trình này. Để đạt được sự phát triển, tính hiệu quả của quá trình CNH –HĐH thì cần phải có những ch ...


Vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói , trong điều kiện toàn cầu , khu vực hoá và được biểu hiện rõ nhất ở xu thế phát triển của thị trường thế giới trong mấy thập niên gần đây , đối với bất cứ quốc gia nào việc xác định một cách đúng đắn hoạt động mở cửa hội nhập kinh tế thế giới có ý nghĩa to lớn đối với việc ...


Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời ký quá độ lên CNXH

Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời ký quá độ lên CNXH


MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 I- Một số vấn đề lý luận chung về CNH, HĐH nông nghiệp thôn .2 1. Một số khái niệm khoa học có liên quan đến CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn 2 2. Một số vấn đề lý luận thực tiễn có tính hướng dẫn CNH, HĐH 6 II- Khái quát đánh giá thực trạng nông nghiệp và nông thôn nước ...


Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam lí luận và thực tiễn khi nghiên cứu vấn đề này

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam lí luận và thực tiễn khi nghiên cứu vấn đề này


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .5 NỘI DUNG .7 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC .7 1.1. Tính tất yếu phải cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở nước ta 7 1.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu đổi mới Doanh nghiệp nhà nước 7 1.1.2. Yêu ...


Tổng hợp 400 bài về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội

Tổng hợp 400 bài về kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội


Đến Đại hội IV (1976), Đảng ta tiếp tục khẳng định đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới của nước ta là: Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học k ...


Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới các doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp khắc phục

Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới các doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp khắc phục


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG 1: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. 3 1.1 Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 -2008 3 1.2 Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới các doanh nghiệp Việt Nam. 7 1.2.1 Doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất ...


Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa

Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa


MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT TRONG KINH DOANH 2 I. VAI TRÒ CỦA THUẾ GTGT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2 1. Doanh nghiệp thương mại và nghĩa vụ thuế GTGT 2 2. Vai trò của thuế GTGT đối với các DNTM 3 II. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT 4 1. Đối tượng nộp ...


Lý luận của chủ nghĩa Mac - Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng nó ở nước ta để xây dựng kinh tế thị trường XHCH

Lý luận của chủ nghĩa Mac - Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng nó ở nước ta để xây dựng kinh tế thị trường XHCH


MỤC LỤC: Nội dung: Trang: Phần mở đầu 1 Phần 1: Cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mac-lênin về kinh tế thị trờng . 1. Kinh tế thị trờng với quá trình hình thành 2 và phát triển của nó . 1.1: Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá. 2 1.2: Sản xuất hàng hoá giản đơn và kinh tế thị trờng. 3 1.3: Các hình ...


Lý luận về tích luỹ tư ­ bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lý luận về tích luỹ tư ­ bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


LỜI NÓI ĐẦUNghiên cứu môn kinh tế chính trị học nó giúp cho ta khả năng t duy, giúp cho ta nhận biết đợc bản chất của các xã hội, của các thời kỳ và các quá trình phát triển kinh tế. Ngoài ra nghiên cứu môn kinh tế chính trị học nó giúp cho chúng ta kết hợp đợc hài hoà giữa các yếu tố lợi ích kinh t ...


Trình bày lý luận về tuần hoàn và chu chuyển của Tư Bản

Trình bày lý luận về tuần hoàn và chu chuyển của Tư Bản


LỜI NÓI ĐẦUKinh tế chính trị là môn khoa học nghiên cứu về kinh tế. Thuật ngữ kinh tế chính trị bắt đầu có từ thế kỷ XVII và sự tìm hiểu không ngừng về thế giới khách quan, quy luật khách quan "bàn tay vô hình", bàn tay nhà nớc . Tuy ở từng giai đoạn từng thời kỳ lịch sử các nhà kinh tế có những qua ...


Tại sao kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam

Tại sao kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam


MỤC LỤCI.Kinh tế nhà nớc là gì ? Trang II . Tại sao kinh tế nhà nớc lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nớc Ta ?  1. Tính tất yếu tồn tại nền kinh tế nhà nớc. 2. Vai trò chủ đạo là tất yếu và khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần của Việt Nam. 3.Những điều kiện đảm b ...


Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN là giải pháp cơ bản để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn ở nước ta hiện nay

Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN là giải pháp cơ bản để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn ở nước ta hiện nay


MỤC LỤCMở đầu 3 Nội dung 4 Cơ sở lý luận của việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở nớc ta. 5 Lý luận Mac - Lênin về sự phát triển của sản xuất hàng hoá và kinh tế hàng hoá. 5 Điều kiện ra đời của nền kinh tế hàng hóa. Ưu thế của sản xuất hàng hóa. 6 Sự tồn tại ...


Trình bày lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản - ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường

Trình bày lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển của tư bản - ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường


LỜI NÓI ĐẦU Từ sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI,nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.Trong điều kiện cơ chế quản lý thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc kinh tế ...


Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa


MỞ ĐẦU Đại hội IX của Đảng diễn ra trong cảnh mở đầu thế kỷ và thiên niên kỷ mới, với tình hình trong nước và thế giới khá đặc biệt, có nhiều cơ hội, thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức và nguy cơ. Đảng ta tiếp tục xác định nhiệm vụ phát t ...


Bản chất và chức năng của ngân hàng. vai trò của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tiền tệ - sự cụ thể hoá của chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Bản chất và chức năng của ngân hàng. vai trò của ngân hàng trong việc thực thi chính sách tiền tệ - sự cụ thể hoá của chính sách tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦUchiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam từ nay đến 2020 đợc khẳng định là "tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực,đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ...


Những định hướng của chính sách công nghiệp hoá

Những định hướng của chính sách công nghiệp hoá


Về các chỉ tiêu kinh tế, Việt Nam hiện vẫn là một trong các quốc gia kém phát triển nhất khu vực. Để có thể vơn lên đạt trình độ phát triển ngang hàng với các quốc gia khác, Việt Nam cần phải đạt đợc một tốc độ tăng trởng kinh tế và bền vững trong thời gian tơng đối dài: nếu tốc độ tăng trởng trong ...