Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : A: Lời nói đầu : - Lý do chọn đề tài - ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài B: Nội dung : I. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 1 Sự cần thiết khách quan phải phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2 . Bả ...


Quy luật mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Quy luật mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 NỘI DUNG 2 I. Lý luận chung 2 1. Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất 2 2. Chuyển hoá của các mặt đối lập . 3 II. Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 4 1. Kinh tế thị trường và những đặc điểm 4 2. Chuyển sang nền k ...


Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU1 PHẦN A. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN2 1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI.2 2.VAI TRÒ3 PHẦN B. THỰC TRẠNG4 B.1 VỀ FDI4 I. Tình hình chung. 4 1. Tình hình thực hiện sản xuất-kinh doanh:4 2. Cấp mới:5 3. Tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất:8 II. Nhận xét-Kiến nghị:8 1. Về môi trường pháp l ...


Thời kỳ quá độ đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp

Thời kỳ quá độ đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp


Phần Mở Đầu Nước ta đã trải qua một thời gian rất dài chìm trong chiến tranh. Đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, đổ biết bao mồ hôi, xương máu mới giành lại được độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vện lãnh thổ. Tiến nên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gặp biết bao khó khăn, ...


Những giá trị và hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống xã hội Việt Nam

Những giá trị và hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống xã hội Việt Nam


Đề Cương Chi Tiết A. Lời mở đầu 2 B. Nội Dung . 3 I. Phật giáo và dòng sử việt 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển phật giáo Việt nam .3 2. Đặc điêm cua phật giáo Việt nam 3 II. Những giá trị và hạn ché của Phật giáo 4 1. Giá trị . 4 2. Hạn chế 6 III. Ảnh hưởng phật giáo trong đời sống ngư ...


Quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam


Mục lục Lời mở đầu . 1 I.Các lý luận chung :2 1.Khái niệm “phát triển kinh tế” :2 2.Thuật ngữ “Môi trường” và “bảo vệ môi trường” :2 II.Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế :5 1.Thứ nhất, môi trường không những chỉ cung cấp “đầu vào” mà còn chứa đựng “đầu ra” cho các quá trình ...


Những biện pháp để thực hiện quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Những biện pháp để thực hiện quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam


MỤC LỤC Phần I: lời mở đầu 1 Phần II. Nội dung 2 A.Cơ sở khoa học và kinh nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 2 I. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là sự lựa chọn tất yếu. 2 1.Thực chất của cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước 2 2.Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong ...


Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước - Những giải pháp đẩy mạnh quá trình Cổ phần hoá ở nước ta

Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước - Những giải pháp đẩy mạnh quá trình Cổ phần hoá ở nước ta


TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật Doanh nghiệp Việt Nam (chương IV - Công ty cổ phần) 2. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia. 3. Thời báo Kinh tế - Sài Gòn. 4. Giáo trình Luật kinh doanh trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. 5. Một số tài liệu và tạp chí khác ...


Mô hình Công ty TNHH và Công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước ta

Mô hình Công ty TNHH và Công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước ta


LỜI MỞ ĐẦU Kinh nghệm lịch sử cho thấy đối với những nước mà có nền kinh tế kém phát triển, từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất hàng hoá lớn (như nước ta) thì chủ trương phát huy cao nội lực đồng thời tranh thủ nguồn ngoại lực chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng đa dạng các hình thức kinh tế cụ ...


Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay


PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU Đất nước Việt nam đang trên đà phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngược dòng lịch sử: Tháng 12 năm 1986 đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là đại hội đảng lần thứ VI chính thức đánh dấu sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Đó l ...


Vai trò nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao (lấy ví dụ ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)

Vai trò nhà nước đối với giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi vùng cao (lấy ví dụ ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)


MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÙNG CAO 9 1.1- Một số lý luận chung về đói nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững: 9 1.1.1- Một số vấn đề chung về đói nghèo: 9 1.1.2- Một số vấn đề về giảm nghèo nhan ...


Giảm nghèo tại các huyện ngoại thành hà nội trong quá trình đô thị hóa

Giảm nghèo tại các huyện ngoại thành hà nội trong quá trình đô thị hóa


MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢM NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 7 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢM NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 7 1.1.1. Quan niệm về vấn đề nghèo 7 1.1.1.1. Quan niệm của một số tổ chức quốc tế 7 1.1.1.2. Quan niệm của Việt Nam 8 1.1.1 ...


Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở Việt Nam

Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở Việt Nam


Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở việt nam(24 trang) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Đề tài: Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở việt nam. Giảng ...


Tìm hiểu về công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước

Tìm hiểu về công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đảng ta xác định CNH , HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất , kinh doanh , dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội , từ sử dụng sức lao động thủ công chuyển sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ ,và phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại dựa ...


Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, lý luận và thực tiễn ở Việt Nam


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC2 I.Lý luận chung về cổ phần hoá. 2 1. Quan niệm về sở hữu trong nền kinh tế thị trường.2 2.Xã hội hoá sở hữu tư nhân trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. 2 II.Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - sự lựa chọn t ...


Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 1988 - 2010

Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam giai đoạn 1988 - 2010


Mục lục Lời Mở Đầu 1 1. Sự cần thiết của đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Kết cấu của đề tài 3 Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 1.1 Cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 1.1.1 Nguyên nhân hình thành và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngo ...


Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội

Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 1.1 Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 1.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ V ...


Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay


CƠ SỞ LÝ THUYẾT I.Những khái niệm cơ bản về CNH, HĐH II. Nền kinh tế tri thức: III. Lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. B. LIÊN HỆ THỰC TẾ: 1. Thực trạng nguồn nhân lực: MỘT SỐ SỐ LIỆU VỀ THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN ...


Thực trạng và hướng phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng XHCN

Thực trạng và hướng phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng XHCN


ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ A. LỜI NÓI ĐẦU: B. NỘI DUNG: I- CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM: 1/ KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ NHƯ THẾ NÀO? 1.1_ Khái niệm về kinh tế tư nhân: 1.2_ Bản chất của kinh tế tư nhân: 1.3_ Đặ ...


Tăng trưởng kinh tế ở Viêt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tăng trưởng kinh tế ở Viêt Nam trong thời kỳ đổi mới


ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ A. LỜI MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG: I. Cơ sở lí luận chung: 1. Tăng trưởng kinh tế: 1.1- Khái niệm tăng trưởng kinh tế: 1.2- Tại sao phải tăng trưởng kinh tế? 1.3- Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: 2. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế: 2.1- Khái niệm của kế hoạch tăng trưởng kin ...