Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Thực trạng cổ phần hóa ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng cổ phần hóa ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU 2 B. NỘI DUNG .3 I. Những lí luận về cổ phần hoá 3 1.Hình thức công ty cổ phần và xí nghiệp cổ phần trong chủ nghĩa tư bản 3 2.Khái quát chung về cổ phần hoá ,4 3.Qúa trình ra đời của công ty cổ phần 4 4.Tính tất yếu hình thành công ty cổ phần và xí nghiệp cổ p ...


Phát triển kinh tế tư nhân trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Phát triển kinh tế tư nhân trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong thời kì quá độ lên CNXH, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà thực tế cho thấy chưa có một nước nào thành công trong phát triển kinh tế thị trường lại thiếu khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh tế tư nhân như một động lực ...


Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam

Học thuyết hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam


PHẦN I: MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu ...


Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam


MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 11 1.1 HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. 11 1.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế. 11 1.1.1.1 Khái ni ...


Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững đất nước

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững đất nước


LỜI MỞ ĐẦU1 B. NỘI DUNG2 Phần I: Những lí luận về phát triển bền vững. 2 I. Định nghĩa về phát triển bền vững. 2 II.Hậu quả của sự phát triển kinh tế đối với phát triển bền vững. 3 1. Tăng trưởng kinh tế quá nhanh làm cho lạm phát tăng, bất bình đẳng xã hội tăng. 3 2. Tăng trưởng kinh tế làm k ...


Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước thì phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước thì phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo


LỜI NÓI ĐẦU Xã hội là một bộ phận đặc biệt của thế giới vật chất, lịch sử phát triển của nó hiện ra như là quá trình lịch sử - tự nhiên. Đó là quá trình phát triển của nền sản xuất và tái sản xuất đời sống xã hội, đồng thời cũng là quá trình phát triển nền văn minh nhân loại bằng những bước tiến ...


Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam


A. LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Lịch sử phát triển kinh tế loài người từ trước đến nay đã trải qua tất nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi bật và rõ nét đó ...


Phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam

Phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Một trong những thành tựu lớn của công cuộc đổi mới 20 năm qua là đã hình thành một nền kinh tế đa thành phần,với các khu vực kinh tế khác nhau ngày càng phát triển năng động.Trong số đó khu vực trẻ trung và năng động là khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Trong những năm gần đây, thự ...


Lý luận chung về phân phối thu nhập

Lý luận chung về phân phối thu nhập


LỜI MỞ ĐẦU Qúa trình tái sản xuất hiện nay bao gồm các quá trình: sản xuất ,phân phối, thu nhập và tiêu dùng.Trong đó quá trình phân phối là một khâu quan trọng không thể thiếu được trong quá trình này.Nó nối liền với sản xuất ,trao đổi với tiêu dùng.Phục vụ và thúc đảy sản xuất ,phục vụ tiêu dùng ...


Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Trước những yêu cầu to lớn của CNH, HĐH đất nước và cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, cần tiếp tục đổi mới các DNNN. Công việc này gồm hai nội dung lớn: sắp xếp lại các doanh nghiệp và đổi mới cơ chế quản lý. Trong đó Cổ phần hoá (CPH) một bộ phận DNNN là một trong 4 nội du ...


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU1 B. NỘI DUNG2 I/ Những vấn đề lí luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam2 1) Khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 2 2) Tính tất yếu khách quan và những đặc điểm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. ...


Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay

Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay


Mục Lục trang Lời Mở Đầu . 3 A) Lý luận chung về tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay . 4 I. Lý luận về vai trò kinh tế của Nhà nước 4 1. Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin 4 2. Lý luận của trường phái cổ điển 5 3. Lý luận của trường ...


Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay - Lý luận thực trạng và giải pháp

Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay - Lý luận thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC Mục lục 1 Lời mở đầu .2 I Những vấn đề lý luận về hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việ Nam . 3 II Thực trạng các loại thị trường tại Việt Nam hiện nay. .4 A Đánh giá chung 4 B Hiện trạng một số loại Thị trường tại Việt Nam hiện nay. 5 1) Thị trường hàng hoá dịch vụ ...


Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng và giải pháp để khắc phục tình trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nay

Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng và giải pháp để khắc phục tình trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nay


Mục lục Mở đầu 2 Nội dung 4 I – Lý luận về lạm phát tiền tệ 4 1 – Khái niệm về lạm phát 4 2 – Lạm phát tiền tệ 4 3 – Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế .5 4 – Nguyên nhân gây ra lạm phát .5 5 – Giải pháp để khắc phục tình trạng lạmphát 5 II – Thực trạng và giải pháp để khắc p ...


Những giá trị, hạn chế của Phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

Những giá trị, hạn chế của Phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay


Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới hiện nay và tồn tại từ rất lâu đời (từ khoảng thế kỷ VI trước công nguyên). Hệ thống giáo lý rất đồ sộ và số lượng Phật tử đông đảo được phân bố trên nhiều nước. Lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo hiện nay đ ...


Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta


LỜI MỞ ĐẦU Sự ra đời của Nhà nước có vài trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Trong một xã hội có giai cấp, Nhà nước không chỉ là người đại diện cho giai cấp thống trị bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị mà ở một mức độ nhất định, còn là người đại diện cho lợi ...


Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam


MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Nội dung. 2 I. Những vấn đề về cổ phần hoá (CPH) Doanh nghiệp nhà nước (DNNN).2 1. Thực chất và vai trò CPH DNNN ở Việt Nam.2 1.1. Thực chất:2 1.2. Lý do cổ phần hoá:2 1.3. Vai trò của cổ phần hoá:4 2. Các mô hình CPH ở Việt Nam.5 II. Thực trạng tiến trình CPH DNNN ở Vi ...


Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiện

Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiện


A.PHẦN MỞ ĐẦU Từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc, nhanh chóng về cơ cấu, chức năng và phương thức hoạt động ...


Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở TP. Hải Phòng

Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở TP. Hải Phòng


MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU. TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG 1.1. Những vấn đề chung về thị trường sức lao động. 1.1.1. Thị trường sức lao động và các yếu tố cấu thành. 1.1.2. Đặc điểm và vai trò ...


Kinh tế tư nhân Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế tư nhân Việt Nam - Thực trạng và giải pháp


Mục lục Mục lục 2 Lời nói đầu 4 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân 8 1.1 Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường 8 1.1.1 Một số vấn đề lý luận về sở hữu trong nền kinh tế chuyển đổi 8 1.1.2 Khái niệm kinh tế tư nhân 12 1.1.3 Vai trò của kinh tế tư nhân t ...