Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Lý luận hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Lý luận hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay


LỜI NÓI ĐẦU 1)Lý do chọn đề tài Thực tế lịch sử đã chứng minh ,phát triển kinh tế là quy luật khách quan của tồn tại và phát triển xã hội loài người , ở bất cứ đâu ,bất kỳ giai đoạn nào ,bất kỳ đất nước nào,suy cho cùng để phát triển kinh tế thì phải bắt đầu từ PTSX mà cốt lõi là LLSX.,sự khác nha ...


Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam


A. MỞ ĐẦU N gày 24.1.2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong 20 năm vốn đăng ký đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đạt 98 tỉ USD với khoảng 9.500 dự án, vốn đầu tư được thực hiện đạt hơn 43 tỉ USD. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã có đóng ...


Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay


Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay" MỞ ĐẦU Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát mà nước ta đã lựa chọn trong thời kì đổi mới. Nó vừa mang tính chất chung của kinh tế thị trường, vừa có những đặc ...


Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá

Nâng cao khả năng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá


LỜI MỞ ĐẦU Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành một trong những xu thế khách quan của sự phát triển kinh tế thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học, công nghệ cùng với sự ra đời của các thể chế toàn cầu và khu vực đã góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hoá nền kinh tế ...


Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH


MỤC LỤC A_ Lời mở đầu. 2 B_ Nội dung. 3 I_ Lí luận. 3 1. Khái niệm kinh tế tập thể. 3 1.1 Định nghĩa. 3 1.2 Đặc điểm3 1.3 Nguyên nhân. 4 1.4 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể. 4 1.5 Vai trò. 4 2. Khái niệm hợp tác xã. 5 2.1 Định nghĩa. 5 2.2. Đặc điểm5 2.3. Vai t ...


Vấn đề cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải pháp

Vấn đề cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần thứ nhất:Lý luận chung về cổ phần hoá và sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá ở Việt Nam . 4 I. Lý luận chung về cổ phần hoá các DNNN ở Việt Nam và công ty Cổ phần 4 1.1. Khái niệm của Cổ phần hoá và của công ty Cổ phần . 4 1.2. đặc điểm của Cổ phần hoá và công ty ...


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn


MỤC LỤC A Mở đầu 2 B Nội dung . 4 I Cơ sở lí luận 4 1.1 Khái niệm 4 1.2 Vị trí của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế quốc dân 5 1.3 Các đặc điểm lớn của kinh tế nông nghiệp nông thôn 6 1.4 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta 6 1.5 Các ngành nông nghiệp chủ yếu . 9 1.6 Những nộ ...


Phát triển kinh tế tư nhân, lý luận, thực trạng, giải pháp trong giai đoạn hiện nay

Phát triển kinh tế tư nhân, lý luận, thực trạng, giải pháp trong giai đoạn hiện nay


LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Hiện nay , ở nước ta lực lượng sản xuất chưa cao và có nhiều trình độ khác nhau.Do đó tương ứng với tínhchất và trình độ p ...


Luận chứng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo

Luận chứng quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa phải xác định khoa học và công nghệ cùng với giáo dục và đào tạo


Từ Đại hội Đảng VIII đến nay, Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ CNH - HĐH đã được thực hiện ở nước ta trong những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo thế và lực cho thời kỳ phát triển tiếp theo. V ...


Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời ...


Vai trò của nhà nước XHCN Việt Nam đối với nền kinh tế thị trường hiện nay

Vai trò của nhà nước XHCN Việt Nam đối với nền kinh tế thị trường hiện nay


MỞ ĐẦU Nhà nước “là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị” là vấn đề cốt tử của mọi cuộc cách mạng, nhưng lại “là một trong những vấn đề “phức tạp nhất, khó khăn nhất” như V.I.Lênin đã từng nhấn mạnh nhiều lần trong tác phẩm “ Nhà nước và Cách mạng” và trong “Bàn về nhà nước” ...


Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 2 I/ Nội dung của quy luật mâu thuẫn phép biện chứng 2 II. Tính tất yếu của nền kinh tế nhiều thành phần 3 III. Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế 5 1. Mặt thống nhất 5 2. Mặt mâu thuẫn: 7 PHẦN II ...


Mâu thuẫn biện chứng và quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam

Mâu thuẫn biện chứng và quá trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam


ĐẶT VẤN ĐỀ Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : Tự nhiên, xã hội, và tư duy của con người. Trong hoạt động kinh tế mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn cung -cầu, tích lũy tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, công ty với tính tự phát về chính phủ của nền sản x ...


Xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay

Xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay


MỤC LỤC A – Mở đầu 2 B – Nội dung 3 I – Những khái niệm và vấn đề cơ bản. 3 1. Nền kinh tế tri thức là gì? 3 2. Một số đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức. 4 II – Chiến lược xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay. 7 1.Những thời cơ và thách ...


Khái quát công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

Khái quát công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam


NỘI DUNG 1. Khái quát chủ trương CNH - HĐH đất nước của Đảng ta: * Tất yếu khách quan và tác dụng của CNH - HĐH: - Tất yếu khách quan: + Do nước ta là nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu: Nước ta hiện nay là một nước nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp là bộ phận của kinh tế nông thôn. Kinh tế nôn ...


Lý luận hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay

Lý luận hình thái kinh tế - Xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 1.Quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 3 2.Các yếu tố cơ bản cấu thành một hình thái kinh tế - xã hội. 6 3. Sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. 12 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN HÌNH ...


Xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Lý luận, thực trạng, giải pháp

Xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam - Lý luận, thực trạng, giải pháp


MỤC LỤC A. LỜI NÓI ĐẦU 2 B. NỘI DUNG 3 I. LÝ LUẬN CHUNG 3 1. Sự hình thành 3 2. Khái niệm 3 3. Đặc điểm 4 4. Vai trò của tri thức trong đời sông-xã hội 5 a. Vai trò của tri thức đối với Kinh tế - Kinh tế tri thức: 5 b. Vai trò tri thức đối với chính trị 8 c. Vai trò tri thức đối với văn ...


Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa - Lý luận, thực trạng và giải pháp thực hiện

Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa - Lý luận, thực trạng và giải pháp thực hiện


LỜI MỞ ĐẦU Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo cách nói tóm tắt và mộc mạc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là: trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc. Con đường tiến lên CNXH, đã đang và sẽ là sự lựa chọn du ...


Thực trạng phát triển thành phần kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Thực trạng phát triển thành phần kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam


Mục lục a. Phần mở đầu 1 i. Luận giải những vấn đề lý luận về kinh tế tư nhân 1 ii. đánh giá thực trạng của thành phần kinh tế tư nhân 2 iii. đề xuất những giải pháp 2 b. Nội dung 4 i. Những vấn đề lý luận về thành phần kinh tế tư nhân 4 ii. Thực trạng phát triển thành phần kinh tế tư nhân tr ...