Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan và cần thiết. Đại hội Đảng lần thứ VI- đại hội đánh dấu bước ngoặt của công cuộc đổi mới- đã khẳng định: thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành ...


Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ


LờI Mở ĐầU Công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay đã đem lại những thành quả tốt đẹp,trong đó đổi mới và phát triển doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản,trọng tâm nhất khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. ...


Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại

Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại


c hủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Tr ...


Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Mở bài Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nha ...


Phát triển vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước

Phát triển vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước


LỜI MỞ ĐẦU Trong hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế đất nước, vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước. Chính vì vậy ...


Một số vấn đề cơ bản về cơ bản về vấn đề thị trường dịch vụ tài chính, thị trường dịch vụ tài chính tại một số nước trên thế giới, thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính Việt Nam

Một số vấn đề cơ bản về cơ bản về vấn đề thị trường dịch vụ tài chính, thị trường dịch vụ tài chính tại một số nước trên thế giới, thực trạng hoạt động dịch vụ tài chính Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Ở nước ta, cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, một số hệ thống thị trường dịch vụ tài chính đồng bộ dần được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính ngày càng tăng của các chủ thể trong nền kinh tế. Các loại hình ...


Thực trạng và giải pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay

Thực trạng và giải pháp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay


I. PHẦN MỞ ĐẦU CNH, HĐH là con đường tất yếu phải tiến hành đối với tất cả các nước muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại, đặc biệt là với các nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển. Với thực tiễn Việt Nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một ...


Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phát triển thị trường hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Đặt vấn đề Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang ngày càng được hoàn thiện. Thực tiễn những năm đổi mới vừa qua cho thấy Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường là hoàn toàn đúng đắn. Nhờ phát triển nền kinh tế hàng ...


Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta


A. LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Lịch sử phát triển kinh tế loài người từ trước đến nay đã trải qua tất nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi bật và rõ nét ...


Vai trò, thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân, đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số phương hướng giải pháp

Vai trò, thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân, đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số phương hướng giải pháp


LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế ...


Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta

Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta


MỤC LỤC Trang A. PHẦN MỞ ĐẦU 4 B. NỘI DUNG 6 CHƯƠNG 1: TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ 6 1.1. Vai trò của Nhà nước trong quá trình công nghiệp hoá 6 1.1.1. Quan niệm công nghiệp hoá- Thực chất công nghiệp hoá 6 1.1.2. Vì sao hiện nay công nghiệ ...


Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay


.PHẦN MỞ ĐẦU: .2 B.NỘI DUNG: CHƯƠNG 1: Lý luận cơ bản về lợi ích Kinh tế 1.1.Bản chất đặc trưng cơ bản của lợi ích kinh tế 3 1.1.1. Lợi ích kinh tế 3 1.1.2. Vai trò của lợi ích kinh tế 4 1.2.Các cơ cấu kinh tế trong các thành phần kinh tế ở nước ta .5 1.3. Lợi ích kinh tế và vấn đề phát tri ...


Lý luận về địa tô của Các Mac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

Lý luận về địa tô của Các Mac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU 2 B.CHƯƠNG 1:Lí luận về địa tô của C. Mác 3 1.1.So sánh địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến: 3 1.1.1: Sự giống nhau 3 1.1.2:Sự khác nhau: 3 a.Về mặt lượng 3 b.Về mặt chất 4 1.2.Các hình thức địa tô Tư Bản 4 1.2.1.Địa tô chênh lệch 4 a.Địa tô chênh ...


Tính tất yếu khách quan và vai trò của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá

Tính tất yếu khách quan và vai trò của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá


MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, Nhà nước nào cũng có vai trò nhất định trong sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong sự nghiệp cải tổ và xây dựng nền kinh tế. Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước với nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần cùng ...


Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích hệ thống các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay


.MỞ ĐẦU Cùng với xu thế của thời đại và thế giới thì việc chuyển sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam là tất yếu. Vào những năm 70 , cuối những năm 80 của thế kỷ XX , khi mà những khủng hoảng kinh tế trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã phát triển đến đỉnh điểm, Việt Nam cũng không nằm n ...


Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam


MỤC LỤC A.PHẦN MỞ ĐẦU .3 CHƯƠNG 1: Những vấn đề chung về doanh nghiệp 1.1. KháI niệm chung về doanh nghiệp .5 1.2. Tiêu thức xác định 5 1.2.1. Quan đIểm 1: . .6 1.2.2. Quan đIểm 2: . .6 1.2.3. Quan đIểm 3: .6 1.3. Vai trò và xu hướng phát triển của doanh nghiệp 7 1.3.1. Vai trò: .7 1.3. ...


Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN

Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN


LỜI NÓI ĐẦU Sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay lầ một tất yếu khách quan. Quá trình chuyển đổi đó được bắt đầu từ đại hội VI năm 1986. Trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tế ...


Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam


MỤC LỤC I . LỜI MỞ ĐẦU 1 II. NỘI DUNG 2 1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA 2 1.1 – Về quy mô dân số 2 1.2- Cơ cấu dân số: 3 1.3 Chất lượng dân số 4 1.4 Phân bố dân cư 4 2. TÁC ĐỘNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN KINH TẾ Ở VIỆT NAM 5 2.1 Dân số tác động đến lao động và việc làm 6 2.2 Gia tăng dân số và tăn ...


Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta

Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta


MỞ ĐẦU Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã được đề cập đến lần đầu tiên trong nghị quyết hội nghị lần thứ II- Ban chấp hành Trung ương khoá VII (tháng 11/1991); trong đó có đoạn viết: “Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập một số công ty q ...


Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam


MỤC LỤC Trang Lời mở đầu . 1 ChươngI: Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI:Foreign Direct Investment) . 2 I. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế . 2 1.1. Quan điểm của LêNin về FDI 2 1.2. Bản chất của FDI . 3 1.3. Các hình thức chủ yếu của FDI . 6 1.4. Đặ ...