Luận Văn Khoa Học Xã Hội

Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020

Nội dung chủ yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta từ nay đến năm 2020


LỜI MỞ ĐẦU . Xã hội loài người luôn biến đổi không ngừng : từ khi xã hội loài người còn là một xã hội sơ khai , nguyên thuỷ bây giờ đã trở thành một xã hội văn minh . Có như vậy là vì trong quá trình phát triển xã hội loài người đã trải qua nhiều phương thức sản xuất khác nhau , các phương thức s ...


Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh đắk nông

Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh đắk nông


NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở TỈNH ĐẮK NÔNG TS. NGUYỄN VĂN HẬU Đề tài gồm 3 chương Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM 6 1.1. Khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đ ...


Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay


Đề tài: “Mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”. Đề cương chi tiết: A. Đặt vấn đề: B. Nội dung: 1. Cơ sở lý luận mối quan hệ biện chứng giữa Chính sách kinh tế và Chính sách xã hội. Chính sách kinh tế và cơ sở hạ tầng Ch ...


Vai trò quản lí của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Vai trò quản lí của nhà nước trong nền kinh tế thị trường


Lời mở đầu Trong lịch sử kinh tế thế giới KTTT được coi như một tất yếu gắn liền với sự phát triển của mỗi một quốc gia, là con đương dẫn tới sự văn minh giàu có. Nước ta cũng đi theo xu hướng tất yếu đó của thế giới. Nhưng nền kinh tế của chúng ta không phảit là nền kinh tế thị trường thuần tuý m ...


Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại Việt Nam

Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại Việt Nam


Quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù tröôùc heát laø quaù trình caûi bieán lao ñoäng thuû coâng, laïc haäu thaønh lao ñoäng söû duïng maùy moùc, töùc laø phaûi cô khí hoaù neàn kinh teá quoác daân. Ñoù laø böôùc chuyeån ñoåi raát caên baûn töø neàn kinh teá noâng nghieäp sanh neàn kinh teá ...


Về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước


PHẦN I Lý luận chung về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1. Các khái niệm cơ bản 2. Nội dung chủ trương về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại việt nam 3. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước một động lực phát triển kinh doanh 4. Kinh nghiệm của các DN điển hình trong và ngoài nước về CPH DNNN ...


Quy luật chung của tích luỹ tư bản và xu hưởng của sự tích luỹ tư bản

Quy luật chung của tích luỹ tư bản và xu hưởng của sự tích luỹ tư bản


MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 2 Chương I: Lý luận tích luỹ tư bản 3 A/ Tích luỹ tư bản dưới chủ nghĩa tư bản 3 I/ Nguồn gốc của tích luỹ tư bản 4 II/ Các nhân tố ảnh hưởng của quy mô tích luỹ 5 III/ Quy luật chung của tích luỹ tư bản và xu hưởng của sự tích luỹ tư bản 6 B/tích luỹ vốn dưới CNXH ...


Phát triển nền kinh tế thị trương tại Việt Nam

Phát triển nền kinh tế thị trương tại Việt Nam


Xuyên suốt tiến trình lịch sử, mọi xã hội đều phải đối mặt với một vấn đề kinh tế cơ bản là việc quyết định phải sản xuất cái gì và cho ai trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên bị hạn chế. Trong thế kỷ 20, nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi nhau đã mang những kết quả rất khác nhau, đó là ...


Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế ở nước ta

Cơ chế vận hành của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và những giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế ở nước ta


MỤC LỤC: Phần mở đầu Chương I. Những vấn đề cơ bản về cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 1. Kinh tế hàng hoá với quá trình hình thành và phát triển của nó . 1.1: Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá. 1.2: Đặc trưng của kinh tế hàng hoá. 2. Kinh tế hàng hoá và cơ chế ...


Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó


MỤC LỤC Trang A. Mở đầu 1 B. Nội dung 2 I. Nguyên nhân nước ta phải phát triển kinh tế thị trường và đặc điểm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2 1. Khẳng định việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường là tất yếu, khách quan. 2 2. Đặc điểm kin ...


Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Đông Nam Á

Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Đông Nam Á


Từ giữa những năm 60 đến nay, các nền kinh tế mới công nghiệp hoá (NIEs) ở Đông Nam A' (ĐNA) đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của rất nhiều người trên thế giới bởi lẽ tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế khác đều khá cao. Thế nhưng giờ đây bên cạnh sự thần kỳ đó, các nước Đông Nam A' ...


Chính sách tài khóa và vận dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chính sách tài khóa và vận dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


Lý do về mặt lý luận: Chính sách tài khoá là một trong hai công cụ quan trọng của chính phủ nhằm điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nó lại chưa được nghiên cứu đầy đủ và hệ thống. Những cuộc khảo sát và nghiên cứu còn mang tính hình thức, chưa có kết quả cao. Dẫn tới tình trạng thiếu cơ sở về m ...


Vai trò của kinh tế nhà nước trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Vai trò của kinh tế nhà nước trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN


KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 1. Kinh tế nhà nước: 1.1 Kinh tế nhà nước là gì: 1.2 Những bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước 1.3 Sự cần thiết phải tồn tại thành phần kinh tế nhà nước : 2. Định nghĩa kinh tế thị trường: 3. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngh ...


Bàn về vấn đề đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam

Bàn về vấn đề đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở Việt Nam


Hoà cùng với xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước chúng ta cũng đang song song thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trên con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam có rất nhiều mục tiêu phải đạt được, nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Với xuất phát điểm là một nước n ...


Công nghiệp Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Công nghiệp Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa


Mở đầu Trong các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân thì công nghiệp là một ngành sản xuất vật chất rất quan trọng. Nó bao gồm tất cả các ngành như: khai thác và chế biến các tài nguyên thiên nhiên, các loại sản phẩm các ngành nông - lâm - ngư nghiệp . thành các loại sản phẩm công nghi ...


Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


MỤC LỤC A. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ã B. NỘI DUNG I. Lí luận chung về mâu thuẫn biện chứng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam 1, Cơ sở lí luận a, Mâu thuẫn biện chứng, quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập b, Nền kinh tế thị tr ...


Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội


MỤC LỤC A – Phần đặt vấn đề B – Nội dung I – Kinh tế nông thôn và vai trò cần thiết phát triển kinh tế nông thôn trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1 – Khái niệm kinh tế nông thôn 2 – Vai trò tác dụng của phát triển kinh tế nông thôn và sự cần thiết của phát triển kinh tế nông thôn . II ...


Kinh tế thị trường và sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta để phát triển kinh tế

Kinh tế thị trường và sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta để phát triển kinh tế


31 trang LỜI NÓI ĐẦU Để đổi mới nền kinh tế Việt Nam sang nền kinh tế thị trường mang bản sắc riêng của dân tộc và đặc biệt là phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lí của nhà nước thì trước hết trong mỗi chúng ta đều phải hiểu, phải nắm vững được lý luận về kinh tế thị trường và định h ...


Những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay và đôi điều rút ra trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt nam

Những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay và đôi điều rút ra trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào Việt nam


Mục lục Mở đầu Chương I: Xuất khẩu tư bản và những biểu hiện mới của nó trong chủ nghĩa tư bản ngày nay 11 Xuất khẩu tư bản - một trong những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 5 11.1 Bản chất của việc xuất khẩu tư bản 5 11.2 Các hình thức xuất khẩu tư bản 8 12 Những biểu ...


Vai trò của yếu tố con người và các giải pháp phát huy vai trò con người trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Vai trò của yếu tố con người và các giải pháp phát huy vai trò con người trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa


A.Mở đầu 1 B.Nội dung 2 Chương I Vai trò con người trong sự nghiệp CNH,HĐH 2 I. Một số quan điểm về con người, nguồn lực con người 2 A.Quan điểm về con người 2 1.Quan điểm về con người trước Mác 2 2.Quan điểm Mác-Lênin về bản chất con người 3 B.Quan điểm về nguồn lực con người 5 II. Vai trò ...