Khảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Phước Hiệp

MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii LỜI CẢM ƠN iii LỜI NÓI ĐẦU iii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 3 1.1 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 3 1.1.1 Các vấn đề môi trường trên thế giới 3 1.1.2 Các vấn đề môi trường Việt Nam 3 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3 1.2.1 Khái niệm nước thải 3 1.2.2 Phương pháp xứ lý nước ô nhiễm 3 1.3 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ SỰ Ô NHIỄM NƯỚC 3 CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM 3 2.1 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 3 2.1.1 Yêu cầu của luận văn 3 2.1.2 Nội dung tiến hành nghiên cứu 3 2.2 PHƯƠNG PHÁP THU VÀ BẢO QUẢN MẪU 3 2.2.1 Chọn bình chứa mẫu 3 2.2.2 Nơi lấy mẫu 3 2.2.3 Các thiết bị lấy mẫu 3 2.2.4 Thời gian lấy mẫu 3 2.2.5 Bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu 3 2.2.6 Các chỉ tiêu ô nhiễm cần phân tích 3 2.3 XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ Ô NHIỄM TRONG NƯỚC THẢI 3 2.3.1 Xác định nhu cầu oxy hóa học COD 3 2.3.2 Phân tích hàm lượng cặn SS 3 2.3.3 Xác định nhu cầu oxy sinh hóa BOD 3 2.3.4 Xác định hàm lượng NO2- 3 2.3.5 Xác định hàm lượng Nitrate NO3- 3 2.3.6 Xác định hàm lượng Orthophosphate PO43- 3 2.3.7 Xác định hàm lượng NH3 3 2.4 XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN 3 2.4.1 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích COD 3 2.4.2 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích hàm lượng NO3- 3 2.4.3 Xây dựng đường chuẩn trong phân tích hàm lượng NO2- 3 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3 3.1 TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP 3 3.2 KHẢO SÁT TỔNG QUÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC HIỆP 3 3.2.1 Hệ thống thoát nước 3 3.2.2 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 3 3.2.3 Đánh giá chất lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý 3 3.2.4 Các thông số thiết kế 3 3.3 ĐÁNH GIÁ THÔNG SỐ THIẾT KẾ CỦA TỪNG BỂ 3 3.3.1 Bể trộn hóa chất thực hiện phản ứng keo tụ 3 3.3.2 Bể tuyển nổi 3 3.3.3 Bể Aerotank 3 3.3.4 Bể lắng đứng: 3 3.3.5 Bể chứa và nén bùn: 3 3.4 PHÂN TÍCH COD TRONG MẪU NƯỚC THẢI THEO TUẦN 3 3.5 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT NITƠ TRONG MẪU NƯỚC THẢI THEO TUẦN 3 3.5.1 Kết quả phân tích hàm lượng hợp chất nitơ trong mẫu nước thải theo tuần từ đầu vào hệ thống đến đầu ra bể lắng đứng. 3 3.5.2 Kết quả phân tích hàm lượng hợp chất nitơ trong mẫu nước thải hồ sinh học theo tuần. 3 3.6 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG BOD5 TRONG HỒ SINH HỌC 3 3.7 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG PO43- TRONG HỒ SINH HỌC 3 3.8 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG Fe3+ 3 3.9 ĐÁNH GIÁ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 3 3.9.1 Đánh giá những kết quả bất thường của hệ thống 3 3.9.2 Ưu điểm 3 3.9.3 Nhược điểm và cách khắc phục 3 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY