Khảo sát thành phần hóa học một số loài thuộc họ bứa (guttiferae) ở Việt Nam

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC MỘT SỐ LOÀI THUỘC HỌ BỨA (GUTTIFERAE) Ở VIỆT NAM HÀ DIỆU LY Trang nhan đề Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Một số từ viết tắt Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết quả và thảo luận Kết luận Tài liệu tham khảo Danh mục các công trình tác giả Phụ lục MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN 3 1.1 Giới thiệu về hợp chất tự nhiên 3 1.1.1 Các nguồn cung cấp hợp chất tự nhiên 3 1.1.2 Vai trò của hợp chất tự nhiên trong sự phát triển thuốc 5 1.2 Giới thiệu về họ Bứa (Guttiferae) 6 1.2.1 Đặc điểm thực vật và công dụng 6 1.2.2 Thành phần hóa học 7 1.2.3 Hoạt tính sinh học 17 1.3 Các nghiên cứu hóa học về họ Bứa ở Việt Nam 19 1.4 Giới thiệu về các loài nghiên cứu 24 1.4.1 Còng núi (Calophyllum dryobalanoides) 24 1.4.2 Còng tía (Calophyllum calaba) 24 1.4.3 Bứa núi (Garcinia oliveri) 25 1.4.4 Măng cụt (Garcinia mangostana) 26 Chương 2 THỰC NGHIỆM 29 2.1 Nguyên liệu 29 2.1.1 Còng núi (Calophyllum dryobalanoides) 29 2.1.2 Còng tía (Calophyllum calaba) 29 v 2.1.3 Bứa núi (Garcinia oliveri) 30 2.1.4 Măng cụt (Garcinia mangostana) 30 2.2 Hóa chất và thiết bị 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Chiết xuất và phân lập 32 2.3.2 Xác định cấu trúc 33 2.3.3 Điều chế dẫn xuất O-alkyl α-mangostin 33 2.3.4 Thử nghiệm hoạt tính sinh học 33 2.4 Quy trình phân lập và số liệu phổ 37 2.4.1 Còng núi (Calophyllum dryobalanoides) 37 2.4.2 Còng tía (Calophyllum calaba) 41 2.4.3 Bứa núi (Garcinia oliveri) 46 2.4.4 Măng cụt (Garcinia mangostana) 53 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 55 3.1 Thành phần hóa học của vỏ cây còng núi 55 (Calophyllum dryobalanoides) 3.1.1 Acid calodryobalanoic (125) 56 3.1.2 Lupeol (126) 61 3.1.3 Acid isoblancoic (47) 62 3.1.4 Acid apetalic (44) 63 3.1.5. 2-Hydroxy-1-metoxyxanthon (127) 65 3.1.6 1,7-Dihydroxy-3-metoxyxanthon (128) 66 3.1.7 5,7,4′-Trihydroxyflavanon (129) 67 3.2 Thành phần hóa học của vỏ cây còng tía 69 (Calophyllum calaba) 3.2.1 2-Hydroxy-1-metoxyxanthon (127) 70 3.2.2 1,2-Dimetoxyxanthon (130) 71 3.2.3 1,7-Dihydroxyxanthon (2) 72 3.2.4 1,5-Dihydroxy-3-metoxyxanthon (131) 73 vi 3.2.5 Acid blancoic (47) 74 3.2.6 Acid isoblancoic (45) 75 3.2.7 Ester metyl của acid blancoic (132) 76 3.2.8 Acid chapelieric (48) 77 3.2.9 Acid teysmannic (133) 78 3.2.10 Acid protocatechuic (134) 80 3.2.11 Acid gallic (135) 81 3.3 Thành phần hóa học của vỏ cây bứa núi (Garcinia oliveri) 82 3.3.1 Oliveridepsidon A (136) 84 3.3.2 Oliveridepsidon B (137) 87 3.3.3 Oliveridepsidon C (138) 90 3.3.4 Oliveridepsidon D (139) 93 3.3.5 6-O-Metylcowanin (140) 95 3.3.6 Oliverixanthon (141) 99 3.3.7 δ-Tocotrienol (142) 101 3.3.8 Acid oleanolic (143) 103 3.3.9 Nigrolineaxanthon E (144) 104 3.3.10 Cowanin (10) 105 3.3.11 Cowaxanthon (12) 107 3.3.12 Cowanol (11) 108 3.3.13 Rubraxanthon (145) 109 3.3.14 Coumarin (146) 110 3.3.15 Cowagarcinon B (147) 111 3.3.16 β-Mangostin (123) 112 3.4 Thành phần hóa học của vỏ trái măng cụt 114 (Garcinia mangostana) 3.4.1 α-Mangostin (71) 115 3.4.2 γ-Mangostin (148) 116 3.4.3 Tovophyllin A (149) 117 3.4.4 8-Deoxygartanin (150) 118 3.4.5 Điều chế dẫn xuất O-alkyl α-mangostin 119 vii 3.5 Thử nghiệm hoạt tính sinh học 123 3.5.1 Hoạt tính kháng oxy hóa 123 3.5.2 Hoạt tính gây độc tế bào 124 3.6 Nhận xét chung 129 3.6.1 Về thành phần hóa học 129 3.6.2 Về hoạt tính sinh học 131 KẾT LUẬN 134 Kiến nghị các hướng nghiên cứu tiếp theo 136 Tài liệu tham khảo 137 Danh mục các công trình đã công bố Danh mục các phụ lục Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY