Khảo sát sự nảy mầm của hột và sự phát sinh hình thái của cây mã đề

MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC ẢNH ĐẶT VẤN ĐỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.Sơ lược về cây Mã đề 1.1 Đặc điểm hình thái cây Mã đề 1.2 Phân loại thực vật 1.3 Phân bố 2. Hột và sự phát triển của phôi 2.1. Đặc điểm của hột 2.2. Các giai đoạn phát triển của phôi 2.3. Sự sinh phôi hợp tử 2.4. Giai đoạn trưởng thành của phôi 3. Sự nảy mầm của hột 3.1. Định nghĩa 3.2.Những biểu hiện hình thái và các biến đổi sinh lý trong quá trình nảy mầm. 4. Các ngoại yếu tố ảnh hưởng đến sự nảy mầm 4.1. Nước 4.2. Nhiệt độ 4.3. Oxygen 4.4. Aùnh sáng 4.5. Các hoá chất 5. Sự hưu miên của hột và các yếu tố nội sinh 5.1. Sự hưu miên của hột 5.2. Các yếu tố nội sinh 5.2.1. Sự trưởng thành của hột 5.2.2. Trọng lượng và kích thước của hột 5.2.3. Vỏ hột 5.2.4. Trạng thái sinh lý của hột 5.2.5. Các chất điều hoà sinh trưởng liên quan đến sự nảy mầm của hột 6. Phát sinh hình thái của thực vật 6.1. Sự tạo mô sẹo 6.1.1. Các quá trình tạo sẹo trong nuôi cấy in vitro 6.1.1.1. Sự tạo mô sẹo do sự phản phân hoá tế bào nhu mô 6.1.1.2. Sự tạo mô sẹo do sự phân chia tế bào tượng tầng 6.1.1.3. Sự tạo mô sẹo do các do các xáo trộn của các mô phân sinh sơ khởi 6.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng trên sự tạo sẹo 6.1.2.1. Nguồn gốc của vật liệu nuôi cấy và môi trường 6.1.2.2. Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật 6.2. Sự phát sinh cơ quan VẬT LIỆU & PHƯƠNG PHÁP VẬT LIỆU 1. Hột Mã đề 2. Vật liệu sinh trắc nghiệm PHƯƠNG PHÁP 1. Khảo sát khả năng nảy mầm của hột 1.1. Xác định thời gian bão hoà nước của hột 1.2. Hình thái giải phẩu và khăng nảy mầm của hột 1.2.1. Quan sát hình thái và cấu trúc của hột 1.2.2. Trắc nghiệm năng nảy mầm của hột 1.3. Cường độ hô hấp của hột theo thời gian 2. Sự phát sinh hình thái 2.1. Khảo sát quá trình tạo sẹo 2.2. Sự phát sinh cơ quan từ mô sẹo 2.3. Đo cường độ hô hấp của tử diệp, mô sẹo và cơ quan phát sinh từ sẹo 2.4. Đo hoạt tính chất điều hoà sinh trưởng thực vật: Auxin, acid abscisic, cytokinin và giberelin. 2.4.1. Ly trích chất điều hoà sinh trưởng thực vật 2.4.2. Sắc ký 2.4.3. Đo hoạt tính các chất trích bằng sinh trắc nghiệm KẾT QUẢ 1. Khảo sátsự nảy mầm của hột. 1.1. Thời gian bão hoà nước của hột 1.2. Hình thái và kh3 năng nảy mầm của hột. 1.2.1. Hình thái và cấu trúc của hột. 1.2.2. Khả năng nảy mầm của hột. 1.3. Cường độ hô hấp của hột theo thời gian. 2. Sự phát sinh hình thái . 2.1. Khảo sát quá trình tạo sẹo . 2.1.1. Khả năng tạo sẹo của tử diệp Mã đề 2.1.2. Các biến đổi hình thái giải phẫu trong sự hình thành sẹo 2.1.3. Trạng thái mô sẹo sau 3 tuần nuôi cấy. 2.2. Sự phát sinh cơ quan từ sẹo . 2.3. Cường độ hô hấp trong quá trình tạo sẹo 2.4. Kết quả đo hoạt tính của chất điều hoà sinh trưởng thực vật: Auxin, Cytokinin, Acid abscisic, Giberelin. THẢO LUẬN 1. Khảo sát sự nảy mầm của hột 1.1. Thời gian bão hoà nước của hột. 1.2. Khả năng nảy mầm của hột. 1.3. Cường độ hô hấp của hột trong giai đoạn nảy mầm . 2. Sự phát sinh cơ quan. 2.1. Khả năng tạo mô sẹo 2.2. Nguồn gốc phát sinh cơ quan từ sẹo. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHI TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY