Khảo sát các hợp chất họ flavonoid trong cây Rau Má Lá Sen Hydrocotyle bonariensis L và Hydrocotyle vulgaris L

Đề tài: KHẢO SÁT CÁC HỢP CHẤT HỌ FLAVONOID TRONG CÂY RAU MÁ LÁ SEN Hydrocotyle bonariensis L. và Hydrocotyle vulgaris L. Luận văn dài 68 trang: MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI MỞ ĐẦU i PHẦN TÓM LƯỢT ii MỤC LỤC iii MỤC LỤC BẢNG vi MỤC LỤC HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ vii MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT ix PHẦN 1 1 TỔNG QUAN 1 CHƯƠNG 1 2 GIỚI THIỆU CHUNG 2 1.1. Giới thiệu chung về cây Rau Má 2 1.1.1. Tên gọi 2 1.1.2. Sinh thái học của cây Rau Má 2 1.1.3. Phân bố 3 1.1.4. Thành phần hóa học 3 1.2. Sơ lược về cây Rau Má Lá Sen Hydrocotyle bonariensis L. và Hydrocotyle vulgaris L. 5 1.2.1. Cây Rau Má Lá Sen Hydrocotyle bonariensis L. 5 1.2.1.1. Tên gọi 5 1.2.1.2. Phân loại 5 1.2.1.3. Sinh thái học 5 1.2.1.4. Thành phần hóa học 6 1.2.2. Rau Má Lá Sen Hydrocotyle vulgaris L. 6 1.2.2.1. Tên gọi 6 1.2.2.2. Sinh thái học 7 1.2.2.3. Thành phần hóa học 7 1.3. Công dụng của cây Rau Má 9 1.4. Giới thiệu chung về flavonoid 9 1.4.1. Định nghĩa 9 1.4.2. Phân loại 10 1.4.2.1. Phân loại dựa vào cấu trúc hóa học 10 1.4.2.1.1. PCO 10 1.4.2.1.2. Quercetin 11 1.4.2.1.3. Biflavonoid của họ chanh (cam, quít, chanh, ) 11 1.4.2.1.4. Polyphenol của trà (chè) xanh 11 1.4.2.2. Phân loại dựa theo màu sắc 11 1.4.2.2.1. Anthocyanin 11 1.4.2.2.2. Anthoxathin và flavone 12 1.4.2.2.3. Catechin và leucoanthocyanin 13 1.4.3. Một số cấu trúc phân tử thuộc nhóm sắc tố flavonoid 13 1.4.4. Tác dụng sinh học của nhóm sắc tố flavonoid 15 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ QUI TRÌNH TRÍCH FLAVONOID Ở VIỆT NAM 16 2.1. Trích flavonoid ra khỏi cây cỏ 16 2.1.1. Trích flavonoid ra khỏi cây cỏ bằng dung dịch acetat chì 16 2.1.2. Trích flavonoid ra khỏi cây cỏ bằng các dung dịch kiềm có độ kiềm khác nhau 17 2.2. Trích rutin từ hoa Hòe 18 2.3. Trích polyphenol từ trà (có hỗ trợ bằng vi sóng) 19 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH TÁCH HỢP CHẤT RA KHỎI CÂY 22 3.1 Phương pháp trích lỏng – lỏng 22 3.2. Phương pháp trích rắn – lỏng 23 3.2.1. Phương pháp trích ngâm dầm 23 3.2.2. Phương pháp trích bằng máy Soxhlet 23 PHẦN 2: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 24 CHƯƠNG 1 : VỊ TRÍ, THỜI GIAN, PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 1.1. Địa điểm - thời gian tiến hành 25 1.2. Phương tiện nghiên cứu 25 1.2.1. Dụng cụ 25 1.2.2. Hóa chất 26 1.3. Phương pháp nghiên cứu 26 CHƯƠNG 2: ĐIỀU CHẾ VÀ ĐỊNH TÍNH CÁC MẪU CAO 27 2.1. Lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu 27 2.2. Điều chế cao 27 2.2.1. Điều chế cao methanol tổng và cao nước (trích bằng phương pháp ngâm dầm) 27 2.2.1.1. Điều chế cao methanol tổng 28 2.2.1.2. Điều chế cao nước 29 2.2.2. Điều chế cao theo phương pháp trích lỏng – lỏng 30 2.2.2.1. Sơ đồ điều chế cao 30 2.2.2.2. Điều chế cao petroleum ether 31 2.2.2.3. Điều chế cao chloroform 32 2.2.2.4. Điều chế cao ethyl acetate 33 2.2.2.5. Điều chế cao buthanol 34 2.2.3. Điều chế cao theo phương pháp trích rắn – lỏng (trích Soxhlet) .36 2.2.3.1. Sơ đồ điều chế cao 36 2.2.3.2. Điều chế cao 36 2.3. Định tính sự có mặt của flavonoid trong các mẫu cao 39 2.3.1. Định tính sự có mặt của flavonoid bằng thuốc thử Shibata và dung dịch HCl đậm đặc 39 2.3.2. Định tính sự có mặt của flavonoid bằng 3 loại thuốc thử: thuốc thử Stiasny, chì acetate bão hoà và dung dịch FeCl3 bão hoà 40 CHƯƠNG 3: ĐIỀU CHẾ FLAVONOID THÔ 43 3.1. Trích flavonoid thô bằng dung dịch acetate chì 43 3.2. Trích flavonoid thô bằng các dung dịch kiềm có độ kiềm khác nhau .45 3.3. Kết luận 46 3.4. Định tính flavonoid thô 46 CHƯƠNG 4: SẮC KÝ CỘT CAO FLAVONOID THÔ CỦA CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE BONARIENSIS 48 4.1. Chuẩn bị nguyên liệu 48 4.2. Sắc ký cột cao flavonoid thô 48 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY