Khái quát những nội dung cơ bản và chỉ ra cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị kế thừa vận dụng những tư tưởng đó vào giai đoạn hiện nay của nước ta

Cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước vào giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến cuối những năm 60 của thế kỷ XX. Cuộc đời và hoạt động của Người đã có những cống hiến vô cùng to lớn đối với cách mạng Việt Nam nói riêng, và cách mạng thế giới nói chung. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn, gắn liền với con đường cách mạng nước nhà. Đó là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một tập hợp đơn giản những ý tưởng, những suy nghĩ cụ thể của Hồ Chí Minh trong những hoàn cảnh cụ thể, mà là một hệ thống những quan điểm về nhiều lĩnh vực, hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, để nghiên cứu sâu là việc không dễ dàng. Bài viết này tập trung nhiều mảng tư tưởng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị. Lời nói đầu Chương 1: Nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị 1.Tư tưởng Hồ Chớ Minh về vấn đề dõn tộc và cỏch mạng giải phúng dõn tộc 1.1 Tư tưởng Hồ Chớ Minh về vấn đề dõn tộc 1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chớ Minh về cỏch mạng giải phúng dõn tộc 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 3.1. Cách mạng muốn thành công “ trước hết phải có Đảng cách mệnh” 3.2 Đảng Cộng sản Việt Nam là “sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước” 3.3 Đảng cộng sản Việt Nam – “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” 3.4 Đảng cầm quyền, dân là chủ 3.5 Thường xuyên xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng 4.Tư tưởng Hồ Chớ Minh về đại đoàn kết dõn tộc 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Chương 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay 1. Giữ vững độc lập dân tộc trong giai đoạn hiện nay 2. Kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội 3. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu mới của cách mạng là nhiệm vụ then chốt, quyết định 4. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; mọi chủ trương chính sách phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. 5.Đoàn kết, đại đoàn kết. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc. Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY